Tu Viện Kim Cang
c
x

Bát Quan Trai

Cúng Vong

Nghi Thức Khai Kinh

Lễ Phật Đản

Vía Xuất Gia

Vía Thành Đạo

Sám Sáu Căn

Kinh Vu Lan

Vía Phật A Di Đà

An Vị Phật

Quá Đường

Kinh Vô Thường

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phóng Sanh

Văn Khuyên Tu

Sám Thích Ca

Sám Di Lạc

Sám Quy Mạng

Sám Quy Mạng II

Bài Khể Thủ

Sám Xuất Gia

Sám Từ Vân

Sám Châu Hoằng

Sám Mục Liên

Sám Thảo Lư

Bài Tống Táng

Sám Cầu Siêu

Sám Thập Phương I

Sám Thập Phương II

Sám Đại Từ

Phát Nguyện Và Hồi Hướng

Nghi Thức Kết

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Phục Nguyện

Tác Bạch

Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm

 
MS Word Version Printer Friendly Versionc
Kinh Nhật Tụng

KINH PHỔ MÔN

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

(Thắp đèn đốt trầm xong, toàn thể đứng ngay ngắn, chắp tay để ngang ngực mật niệm)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha.

(3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

(Vị chủ lể thắp 3 cây hương qùy ngay thẳng, cầm hương ngang trán, niệm lớn bài cúng hương).

 

CÚNG HƯƠNG

Con dâng hương giới, hương định, hương tuệ,

Hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến,

Năm thứ hương này kết thành đài mây trưng pháp giới

Cúng dường mười phương thường trụ Tam Bảo

Khắp huân các chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề

Xa lìa các vọng hoặc, trọn nên đạo vô thượng.

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương Vô Thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp Trời Người

Cha lành chung bốn loài

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp tăng kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới Đế Châu ví Đạo Tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ

(Vị chủ lễ xá ba xá rồi niệm lớn)

-- Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (đồng lạy một lạy)

-- Nam mô Ta Bà Giáo-chủ, đại từ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (đồng lạy một lạy)

-- Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ tát. (đồng lạy một lạy)

TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI

(Toàn thể đại chúng đều tụng)

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà dà ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, ta

bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.

"Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà giạ, ta bà ha". (3 lần)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu

Ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu

Con nay nghe thấy xin vâng giữ

Chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT. (3 lần)

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM.

Bấy giờ trong Pháp Hội

Bồ Tát Vô Tận Ý

Từ tòa ngồi đứng dậy

Chắp tay nhìn Đức Phật

Mà cung kính bạch rằng:

Kính bạch Đức Thế Tôn

Bồ Tát Quán Thế Âm

Vì bởi nhân duyên gì

Tên là Quán Thế Âm?

Đức Phật liền chỉ bảo

Bồ Tát Vô Tận Ý:

Này các Thiện Nam Tử!

Nếu có vô lượng trăm,

Nghìn, muôn, ức chúng sanh

Phải chịu mọi khổ não

Mà được nghe danh hiệu

Bồ Tát Quán Thế Âm

Liền dốc lòng niệm tên

Bồ Tát Quán Thế Âm

Tức thì Ngài Quán xét

Giọng tiếng của người ấy

Liền được khỏi khổ não.

Nếu được trì tên hiệu

Bồ Tát Quán Thế Âm

Dù vào trong lửa lớn

Lửa không thể cháy được

Là nhờ sức uy thần

Của Bồ Tát Quan Âm.

Nếu bị nước lớn trôi

Mà niệm tên Bồ Tát

Liền được vào chỗ cạn

Nếu lại có chúng sinh

Hàng trăm nghìn muôn ức

Vì tìm cầu vàng bạc

Ngọc mã não, trân châu

San hô cùng hổ phách

Và các thứ ngọc báu

Phải vào trong bể lớn.

Giả sử bị mây mù

Gió dữ thổi thuyền bè

Rạt rào nước La Sát

Ở trong đám người đó

Dù chỉ có một người

Dốc lòng niệm danh hiệu

Bồ Tát Quán Thế Âm

Những người trong thuyền ấy

Đều liền được giải thoát

Tai nạn Quỷ La Sát.

Vì bởi nhân duyên ấy

Gọi là Quán Thế Âm

Nếu người sắp bị hại

Mà chí tâm niệm Ngài

Bồ Tát Quán Thế Âm

Dao gậy tay cầm kia

Liền gãy ra từng đoạn

Mà đều được giải thoát.

Nếu ở trong ba nghìn

Đại thiên các quốc độ

Trong đó có đầy dẫy

Quỷ Dạ Xoa La Sát

Muốn đến làm hại người

Khi nghe thấy niệm tên

Bồ Tát Quán Thế Âm

Quỷ ác La Sát kia

Còn chẳng dám lấy mắt

Nhìn ngó vào người ấy

Huống lại dám làm hại.

Nếu lại có người nào

Dù có tội hay không

Bị gông cùm xiềng xích

Trằng trói ở nơi mình

Niệm Bồ Tát Quán Âm

Gông cùm xiềng xích kia

Đều bị gãy tan nát

Mà liền được giải thoát.

Nếu trong cõi tam thiên

Đại thiên thế giới kia

Đầy dẫy các giặc oán

Có một người lái buôn

Cùng những người buôn khác

Đem theo của quý báu

Đi qua nơi đường hiểm

Trong đó có một nhười

Tự đề xướng lên rằng:

Này các Thiện Nam Tử

Các ông đừng lo sợ

Phải nên dốc một lòng

Niệm Bồ Tát Quan Âm

Vì Bồ Tát hay dùng

Phép vô úy ban cho

Tất cả các chúng sanh

Nếu các ông niệm ngài

Thì sẽ được thoát khỏi

Tai nạn giặc oán này

Những người lái buôn kia

Nghe nói như thế rồi

Đều cất tiếng niệm rằng

Nam mô Đại Từ Bi

Quán Thế Âm Bồ Tát.

Vì nhờ niệm tên Ngài

Mà liền được giải thoát

Này ông vô Tận Ý:

Bồ Tát Quán Thế Âm

Có uy thần thế lực

Rộng lớn là như thế

Nếu có những chúng sanh

Trong lòng nhiều dâm dục

Thường cung kính niệm tên

Bồ Tát Quán Thế Âm

Liền lìa mọi lòng dục.

Nếu người nhiều hờn giận

Thường cung kính niệm tên

Bồ Tát Quán Thế Âm

Liền lìa khỏi hờn giận.

Nếu người nhiều ngu si

Thường cung kính niệm tên

Bồ Tát Quán Thế Âm

Liền lìa khỏi ngu si.

Này ông Vô Tận Ý:

Bồ Tát Quán Thế Âm

Có uy thần thế lực

Rộng lớn là như thế

Ngài hay làm những việc

Lợi ích cho chúng sanh

Vì thế mà các ông

Nên một lòng nhớ niệm.

Đàn bà cầu con trai

Hãy lễ bái cúng dàng

Bồ Tát Quán Thế Âm

Liền sanh được con trai

Có Phúc đức trí tuệ

Nếu muốn cầu con gái

Liền sanh được con gái

Có tướng mạo đoan trang

Vì trước trồng cội đức

Nên được người kính mến.

Này Ông Vô Tận Ý

Bồ Tát Quán Thế Âm

Có thần lực như thế

Chúng sanh thường lễ kính

Bồ Tát Quán Thế Âm

Phúc đức không luống uổng

Vì thế các chúng sanh

Nên thọ trì danh hiệu

Bồ Tát Quán Thế Âm.

Này Ông Vô Tận Ý

Nếu lại có người nào

Thọ trì được danh tự

Của sáu mươi hai ức

Hằng hà Sa Bồ Tát

Lại trọn đời cúng dàng

Áo mặc và đồ nằm

Thức ăn uống thuốc thang

Với ý ông thế nào?

Công đức của người ấy

Có được là nhiều chăng

Bồ Tát Vô Tận Ý

Cung kính Bạch Phật rằng:

Công đức thật nhiều vậy

Đức Phật liền dạy rằng:

Nếu có người chuyên trì

Niệm Bồ Tát Quán Âm

Cung kính và lễ bái

Cúng dàng trong giây lát

Công đức của hai người

Bằng nhau không sai khác

Dù trăm ngàn ức kiếp

Cũng không thể cùng tận.

Này Ông Vô Tận Ý

Người thọ trì danh hiệu

Bồ Tát Quán Thế Âm

Được vô lượng vô biên

Phúc lợi là như thế.

Bồ Tát Vô Tận Ý

Liền Bạch Đức Phật rằng

Dạ, bạch đức Thế Tôn

Bồ Tát Quán thế Âm

Làm thế nào dạo chơi

Khắp cõi ta bà này

Dùng phương tiện nói Pháp

Việc đó như thế nào?

Bấy giờ đức Phật bảo

Bồ Tát Vô Tận Ý

Nếu có các chúng sanh

Ở trong các cõi nước

Phải dùng thân chư Phật

Mới độ được người ấy

Bồ Tát Quán Thế Âm

Liền hiện ra thân Phật.

Vì người đó nói Pháp

Cần thân Bích Chi Phật

Mới độ được người ấy

Liền hiện Bích Chi Phật

Vì người đó nói Pháp.

Nên dùng thân Thanh Văn

Mới độ được người ấy

Liền hiện thân Thanh Văn

Vì người đó nói Pháp.

Nên dùng thân Phạm Vương

Mới độ được người ấy

Liền hiện thân Phạm Vương

Vì người đó nói Pháp

Nên dùng thân Đế Thích

Mới độ được người ấy

Liền hiện thân Đế Thích

Vì người đó nói Pháp.

Cần thân trời Tự Tại

Mới độ được người ấy

Liền hiện Trời Tự Tại

Vì người đó nói Pháp.

Cần thân Đại Tự Tại

Mới độ được người ấy

Liền hiện Đại Tự Tại

Vì người đó nói Pháp.

Nên dùng Thiên Đại Tướng

Mới độ được người ấy

Liền hiện Thiên Đại Tướng

Vì người đó nói Pháp.

Nên dùng Tỳ Sa Môn

Mới độ được người ấy

Liền hiện Tỳ Sa Môn

Vì người đó nói Pháp.

Nên dùng thân Tiểu Vương

Mới độ được người ấy

Liền hiện thân Tiểu Vương

Vì người đó nói Pháp.

Nên dùng thân Trưởng Giả

Mới độ được người ấy

Liền hiện thân Trưởng Giả

Vì người đó nói Pháp

Nên dùng thân Cư Sĩ

Mới độ được người ấy

Liền hiện thân Cư Sĩ

Vì người đó nói Pháp.

Nên dùng thân Tể Quan

Mới độ được người ấy

Liền hiện thân Tể Quan

Vì người đó nói Pháp

Nên dùng Bà La Môn

Mới độ được người ấy

Liền hiện Bà La Môn

Vì người đó nói Pháp.

Cần hiện thân Tỳ Kheo

Hoặc thân Tỳ Kheo Ni

Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di

Mới độ được người ấy

Liền hiện thân Tỳ Kheo

Hoặc thân Tỳ Kheo Ni

Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di

Vì người đó nói Pháp.

Nên dùng thân phụ nữ

Của Trưởng Giả Cư Sĩ

Tể Quan, Bà La Môn

Mới độ được người ấy

Liền hiện thân Phụ nữ

Vì người đó nói Pháp.

Cần Đồng Nam, Đồng Nữ

Mới độ được người ấy

Liền hiện thân Đồng Nam

Và hiện thân Đồng Nữ

Vì người đó nói Pháp.

Nên dùng thân Trời Rồng

Dạ Xoa, Càn Thát Bà

Tu-La, Ca Lâu Na

Và thân Khẩn Na La

Thân Ma hầu La Già

Nhân cùng với phi nhân

Mới độ được người ấy

Đều hiện các thân kia

Vì người đó nói Pháp.

Và nên dùng thân Thần

Đại Tướng Chấp Kim Cương

Mới độ được người ấy

Liền hiện thân Kim cương

Vì người đó nói Pháp.

Này Ông Vô Tận Ý

Bồ Tát Quán Thế Âm

Thành tựu các công đức

Đầy đủ là như thế

Ngài dùng mọi thân hình

Dạo đi khắp các nước

Để độ thoát chúng sanh

Vì thế mà các ông

Phải một lòng cúng dàng

Bồ Tát Quán Thế Âm

Vì Bồ Tát Quán Âm

Đối với các chúng sanh

Ở trong chốn tai nạn

Nguy cấp và sợ hãi

Ngài đều hay ban cho

Những điều không lo sợ

Cho nên cõi Ta Bà

Mọi người đều gọi Ngài

Là bậc Thí Vô Úy.

Bồ Tát Vô Tận Ý

Liền bạch Đức Phật rằng

Kính bạch Đức Thế Tôn

Con nay xin cúng dàng

Bồ Tát Quán Thế Âm

Liền cởi chuỗi ngọc báu

Đang đeo nơi cổ mình

Giá trăm nghìn lượng vàng

Mà bạch Bồ Tát rằng

Xin Ngài nhận chuỗi ngọc

Chân bảo pháp thí này

Bồ Tát Quán Thế Âm

Liền khước từ không nhận

Bồ Tát Vô Tận Ý

Khẩn khoản xin hoan hỷ

Vì thương xót nhận cho

Bấy giờ Đức Phật bảo

Bồ Tát Quán Thế Âm

Ông hãy nên thương lấy

Bồ Tát Vô Tận Ý

Và bốn chúng Trời Rồng

Dạ Xoa, Càn Thát Bà

Tu La, Ca lâu La

Khẩn Na, Ma hầu La

Nhân cùng với Phi Nhân

Nhận lấy chuỗi ngọc đó

Bồ Tát Quán Thế Âm

Vì lòng thương bốn chúng

Trời, Rồng, Nhân, Phi Nhân

Nhận ngọc chia hai phần

Một phần dâng cúng dàng

Phật Thích Ca Mâu Ni

Một phần dâng cúng dàng

Đức Đa Bảo Như Lai.

Này Ông Vô Tận Ý

Bồ Tát Quán Thế Âm

Có sức thần tự tại

Hay dạo chơi khắp cả

Cõi Ta Bà như thế.

Bồ Tát Vô Tận Ý

Liền đó dùng bài kệ

Hỏi lại Đức Phật rằng

Thế Tôn đủ tướng đẹp

Con nay lại hỏi Ngài

Phật Tử nhân duyên gì

Tên là Quán Thế Âm?

Đấng đầy đủ tướng đẹp

Kệ đáp Vô Tận Ý

Ông nghe hạnh Quán Âm

Hay ứng khắp nơi chốn

Nguyện rộng sâu như bể

Nhiều kiếp khó nghĩ bàn

Hầu nhiều nghìn ức Phật

Phát nguyện lớn thanh tịnh

Ai nghe tên thấy thân

Lòng nhớ không luống uổng.

Hay diệt khổ ba cõi

Dù ai khởi ý hại

Xô xuống hầm lửa lớn

Nhờ sức niệm Quán Âm

Hố lửa biến thành ao

Hoặc trôi dạt bể lớn

Các nạn Quỷ Cá Rồng

Nhờ sức niệm Quán Âm

Sóng cồn không chìm được.

Hoặc ở đỉnh Tu Di

Bị người xô ngã xuống

Nhờ sức niệm Quán Âm

Như mặt trời trên không.

Hoặc bị người ác đuổi

Ngã xuống núi Kim Cương

Nhờ sức niệm Quán Âm

Không xây sát mảy may.

Hoặc bị giặc oán vây

Đều cầm dao toan hại

Nhờ sức niệm Quán Âm

Đều phát khởi lòng lành.

Hoặc bị nạn khổ vua

Muốn hành hình sắp chết

Nhờ sức niệm Quán Âm

Dao liền gãy từng đoạn.

Hoặc cấm tù xiềng xích

Tay chân bị gông cùm

Nhờ sức niệm Quán Âm

Bỗng nhiên được thoát khỏi.

Nguyền rủa các thuốc độc

Muốn làm hại thân mình

Nhờ sức niệm Quán Âm

Lại trở về người ấy.

Hoặc gặp ác La Sát

Rồng độc cùng quỷ dữ

Nhờ sức niệm Quán Âm

Thẩy đều không dám hại.

Nếu thú dữ vây quanh

Nanh vuốt nhọn đáng sợ

Nhờ sức niệm Quán Âm

Chúng vội chạy nơi khác.

Rắn độc và bò cạp

Lửa nọc độc bốc cháy

Nhờ sức niệm Quán Âm

Nghe tiếng chúng lánh xa.

Mây sấm sét chớp dật

Tuôn mưa đá mưa rào

Nhờ sức niệm Quán Âm

Liền được trời quang tạnh.

Chúng sanh bị khốn ách

Bao nhiêu khổ bức thân

Sức diệu trí Quán Âm

Hay cứu đời thoát khổ.

Đầy đủ sức thần thông

Rộng tu trí phương tiện

Các cõi nước mười phương

Đều hiện ra khắp cả.

Hết thảy các thú dữ

Địa ngục Quỷ súc sanh

Khổ sanh già bệnh chết

Dần dần đều dứt hết.

Chân Quán, Thanh Tịnh Quán

Trí Tuệ Quán rộng lớn

Bi Quán và Từ Quán

Thường nguyện thường chiêm ngưỡng

Sáng thanh tịnh không nhơ

Tuệ Nhật phá tối tăm

Hay dẹp tai gió lửa

soi sáng khắp thế gian.

Bi Thể răn như Sấm

Ý Từ diệu mây lớn

Tuôn mưa Pháp Cam Lồ

Dập tắt lửa phiền não.

Kiện tụng đến cửa quan

Trong quân trận sợ hãi

Nhờ sức niệm Quán Âm

Oán thù đều tan hết.

Diệu Âm Quán Thế Âm

Phạm Âm Hải Triều Âm

Hơn tiếng thế gian kia

Vì thế nên thường niệm.

Niệm niệm chớ sanh nghi

Quán Âm bậc tịnh thánh

Hay làm nơi nương tựa

Cho nạn hết khổ não.

Đủ hết thảy công đức

Mắt từ nhìn chúng sanh

Phúc tụ như bể lớn

Vì thế nên đảnh lễ.

Khi ấy trong Pháp Hội

Ngài Trì Địa Bồ Tát

Từ tòa ngồi đứng dậy

Đi đến trước Đức Phật

Cung kính và bạch rằng

Kính bạch Đức Thế Tôn

Nếu có chúng sanh nào

Được nghe phẩm Phổ Môn

Của Bồ Tát Quán Âm

Thị hiện sức thần thông

Đạo nghiệp tự tại này

Thì nên biết người ấy

Công đức không phải ít.

Khi Đức Phật diễn nói

Đạo phẩm Phổ Môn này

Trong chúng có tám muôn

Bốn nghìn các chúng sanh

Ai nấy đều phát tâm

Vô Đẳng Đẳng, Vô Thượng

Chánh Đẳng Chánh Giác vậy.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (108 lần)

KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ Tát Quán Tự Tại

Khi quán chiếu thâm sâu

Bát nhã ba la mật

Tức diệu pháp Trí Độ.

Bổng soi thấy năm uẩn

Đều không có tự tánh,

Thực chứng điều ấy xong,

Ngài vượt thoát tất cả,

Mọi khổ đau ách nạn.

"Nghe đây, Xá Lợi Tử:

Sắc chẳng khác gì không

Không chẳng khác gì sắc

Sắc chính thực là không

Không chính thực là sắc.

Còn lại bốn uẩn kia,

Cũng đều như vậy cả."

Xá Lợi Tử, nghe đây:

Thể mọi pháp đều không,

Không sanh cũng không diệt,

Không nhơ cũng không sạch,

Không thêm cũng không bớt.

Cho nên trong tánh không,

Không có sắc, thọ, tưởng,

Cũng không có hành,thức.

Không có nhãn, nhĩ, tỷ,

Thiệt, thân, ý - sáu căn.

Không có sắc, thanh, hương,

Vị, xúc, pháp - sáu trần.

Không có mười tám giới

Từ nhãn đến ý-thức.

Không hề có vô-minh,

Không có hết vô-minh,

Cho đến không lão tử,

Cũng không hết lão tử.

Không khổ, tập, diệt, đạo.

Không trí, cũng không đắc,

Vì không có sở đắc.

Khi một vị Bồ Tát

Nương diệu pháp Trí Độ

Bát nhã ba la mật

Thì tâm không chướng ngại,

Vì tâm không chướng ngại,

Nên không có sợ hãi,

Xa lìa mọi mộng tưởng,

Xa lìa mọi điên đảo,

Đạt Niết Bàn tuyệt đối.

Chư Phật trong ba đời,

Y diệu pháp Trí Độ

Bát nhã ba la mật,

Nên đắc Vô Thượng Giác.

Vậy nên phải biết rằng,

Bát nhã ba la mật

Là linh chú đại thần,

Là linh chú đại minh,

Là linh chú vô thượng,

Là linh chú tuyệt đỉnh,

Là chân lý bất vọng,

Có năng lực tiêu trừ

Tất cả mọi khổ nạn.

Cho nên tôi muốn thuyết

Câu thần chú Trí Độ

Bát nhã ba la mật."

Nói xong đức Bồ Tát

Liền đọc thần chú rằng:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

(3 lần)

TAM QUY Y

--Tự Quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, hiểu rõ đạo lớn,

phát tâm Bồ Đề (1 lạy)

--Tự Quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, vào sâu Kinh Tạng, trí huệ như biển (1 lạy)

--Tự Quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng,

hết thảy không ngại. (1 lạy)

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.