Tu Viện Kim Cang
c
x

Bát Quan Trai

Cúng Vong

Nghi Thức Khai Kinh

Lễ Phật Đản

Vía Xuất Gia

Vía Thành Đạo

Sám Sáu Căn

Kinh Vu Lan

Vía Phật A Di Đà

An Vị Phật

Quá Đường

Kinh Vô Thường

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phóng Sanh

Văn Khuyên Tu

Sám Thích Ca

Sám Di Lạc

Sám Quy Mạng

Sám Quy Mạng II

Bài Khể Thủ

Sám Xuất Gia

Sám Từ Vân

Sám Châu Hoằng

Sám Mục Liên

Sám Thảo Lư

Bài Tống Táng

Sám Cầu Siêu

Sám Thập Phương I

Sám Thập Phương II

Sám Đại Từ

Phát Nguyện Và Hồi Hướng

Nghi Thức Kết

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Phục Nguyện

Tác Bạch

Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm

 
MS Word Version Printer Friendly Versionc
Kinh Nhật Tụng

CÚNG VONG

(Cúng kính cốt do chú nguyện lực, không phải kê ca hát xướng; bởi thế, người thay thế chủ gia phải thật dạ chí thành, phải là người có đức độ thì nguyện lực mới đủ mạnh, công đức trì tụng mới mong đắc ích, Hương Linh nương vào để được siêu thoát. Sau đây là những lời kinh, chú của Phật và lời nguyện tha thiết chí thành của người thay thế gia chủ cầu nguyện. Mong kẻ mất người còn thảy đều lợi lạc. Âm siêu dương thới.)

Tâm nhiên ngũ phận,

Phổ biến thập phương,

Hương Nghiêm đồng tử ngộ chơn thường,

Tỷ quán thiệt nan lường,

Thoại ái tường quang,

Kham hiến pháp trung vương.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát ma ha tát. (3 lần)

KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ Tát Quán Tự Tại

Khi quán chiếu thâm sâu

Bát nhã ba la mật

Tức diệu pháp Trí Độ.

Bổng soi thấy năm uẩn

Đều không có tự tánh,

Thực chứng điều ấy xong,

Ngài vượt thoát tất cả,

Mọi khổ đau ách nạn.

"Nghe đây, Xá Lợi Tử:

Sắc chẳng khác gì không

Không chẳng khác gì sắc

Sắc chính thực là không

Không chính thực là sắc.

Còn lại bốn uẩn kia,

Cũng đều như vậy cả."

Xá Lợi Tử, nghe đây:

Thể mọi pháp đều không,

Không sanh cũng không diệt,

Không nhơ cũng không sạch,

Không thêm cũng không bớt.

Cho nên trong tánh không,

Không có sắc, thọ, tưởng,

Cũng không có hành,thức.

Không có nhãn, nhĩ, tỷ,

Thiệt, thân, ý - sáu căn.

Không có sắc, thanh, hương,

Vị, xúc, pháp - sáu trần.

Không có mười tám giới

Từ nhãn đến ý-thức.

Không hề có vô-minh,

Không có hết vô-minh,

Cho đến không lão tử,

Cũng không hết lão tử.

Không khổ, tập, diệt, đạo.

Không trí, cũng không đắc,

Vì không có sở đắc.

Khi một vị Bồ Tát

Nương diệu pháp Trí Độ

Bát nhã ba la mật

Thì tâm không chướng ngại,

Vì tâm không chướng ngại,

Nên không có sợ hãi,

Xa lìa mọi mộng tưởng,

Xa lìa mọi điên đảo,

Đạt Niết Bàn tuyệt đối.

Chư Phật trong ba đời,

Y diệu pháp Trí Độ

Bát nhã ba la mật,

Nên đắc Vô Thượng Giác.

Vậy nên phải biết rằng,

Bát nhã ba la mật

Là linh chú đại thần,

Là linh chú đại minh,

Là linh chú vô thượng,

Là linh chú tuyệt đỉnh,

Là chân lý bất vọng,

Có năng lực tiêu trừ

Tất cả mọi khổ nạn.

Cho nên tôi muốn thuyết

Câu thần chú Trí Độ

Bát nhã ba la mật."

Nói xong đức Bồ Tát

Liền đọc thần chú rằng:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

(3 lần)

CHÂN NGÔN BIẾN THỰC

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

CHÂN NGÔN BIẾN THỦY

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

CHƠN NGÔN KHẮP CÚNG DƯỜNG

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Ái hà thiên xích lãng,

Khổ hải vạn trùng ba,

Dục thoát luân hồi khổ,

Tảo cấp niệm Di Đà.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (30 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát(3 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải

Chúng Bồ Tát (3 lần)

Ba đời mười phương Phật

A Di Đà bậc nhất,

Chín phẩm độ chúng sinh,

Oai đức không cùng cực,

Con nay vị hương linh,

Sám hối ba nghiệp tội.

Phàm được bao phước thiện,

Chí tâm nguyện hồi hướng,

Nguyện cùng người niệm Phật,

Vãng sinh nước Cực Lạc,

Thấy Phật ngộ pháp tánh,

Phát tâm đại Bồ Đề,

Đoạn vô biên phiền não,

Tu vô lượng pháp môn,

Thệ nguyện độ chúng sinh,

Đều trọn thành Phật Đạo.

CHÚ VÃNG SANH:

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đá địa giạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đá, tất đam bà tỳ, a di rị đá tỳ ca lan đế, a di rị đá tỳ ca lan đá, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ , ta bà ha. (3 lần)

HỒI HƯỚNG VÃNG SANH

Nguyện sanh Tây Phương cõi tịnh độ

Chín phẫm hoa sen làm cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

Bất thoái Bồ Tát làm bạn hữu.

TAM QUY Y

-Tự Quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

-Tự Quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng,

trí huệ như biển (1 lạy)

-Tự Quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng,

hết thảy không ngại. (1 lạy)

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.