Tu Viện Kim Cang
c
x

Bát Quan Trai

Cúng Vong

Nghi Thức Khai Kinh

Lễ Phật Đản

Vía Xuất Gia

Vía Thành Đạo

Sám Sáu Căn

Kinh Vu Lan

Vía Phật A Di Đà

An Vị Phật

Quá Đường

Kinh Vô Thường

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phóng Sanh

Văn Khuyên Tu

Sám Thích Ca

Sám Di Lạc

Sám Quy Mạng

Sám Quy Mạng II

Bài Khể Thủ

Sám Xuất Gia

Sám Từ Vân

Sám Châu Hoằng

Sám Mục Liên

Sám Thảo Lư

Bài Tống Táng

Sám Cầu Siêu

Sám Thập Phương I

Sám Thập Phương II

Sám Đại Từ

Phát Nguyện Và Hồi Hướng

Nghi Thức Kết

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Phục Nguyện

Tác Bạch

Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm

 
MS Word Version Printer Friendly Versionc
Kinh Nhật Tụng

SÁM DI - LẶC

Đức Di-Lặc, ứng vào hiền kiếp

Phật thứ năm kế tiếp ra đời

Thích-Ca Phật-Tổ nối ngôi

Thay quyền giáo-hóa về thời đương-lai

Chưa tới kỳ nên ngài còn ở

Đâu-xuất cung rực-rỡ huy-hoàng

Hoá thân trong khắp mười-phương

Phương-tiện thuyết-pháp chỉ đàng chúng- sanh

Nếu ai sẵn niệm lành tưởng Phật

Ngài tuỳ-duyên tới mật độ cho

Từ-bi ngài vẫn hằng lo

Chúng-sanh mê-muội bởi do sai lầm

Nên ứng tích Song-Lâm một kiếp

Phó-đại-Sĩ ấy biệt-hiệu ngài

Đem toàn chánh-pháp an bày

Quyền-xảo phương-tiện, thuyết khai độ đời

Lương-Võ-Đế nhằm thời trị quốc

Ngài nhiều phen rời bước tới thăm

Giải đáp chánh-pháp diệu-âm

Khiến được toàn-quốc ân-cần lo tu

Ngài từ-bi chẳng từ lao khổ

Thường chuyển sanh, hóa độ chúng-sanh

Nhà Lương, Phụng-Hóa châu-minh

Bố-đại Hoà-Thượng ứng hình nhơn-gian

Trán đã nhăn, lại mang bụng lớn

Thân no tròn, miệng chớm cười hoài

Thường ngày dạo bước khoan-thai

Mang theo túi vải vừa dài vừa to

Nếu ai tưởng dâng cho một vật

Mở túi ra ngài cất vào trong

An-nhàn tự-tại thong-dong

Châu-du khắp chốn một lòng độ sanh.

Trong tịnh trí hiện hình lục-tặc

Cứ đeo theo để chọc ngài hoài

Từ-bi phổ-cập muôn loài

Như tình phụ-tử chẳng sai chút nào

Công-đức ấy thật cao vòi-vọi

Mong độ sanh thoát khỏi nhơn thiên

Người nào ăn ở nhơn hiền

Tu-hành chơn-chánh, ngài liền độ cho.