Tu Viện Kim Cang
c
x

Bát Quan Trai

Cúng Vong

Nghi Thức Khai Kinh

Lễ Phật Đản

Vía Xuất Gia

Vía Thành Đạo

Sám Sáu Căn

Kinh Vu Lan

Vía Phật A Di Đà

An Vị Phật

Quá Đường

Kinh Vô Thường

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phóng Sanh

Văn Khuyên Tu

Sám Thích Ca

Sám Di Lạc

Sám Quy Mạng

Sám Quy Mạng II

Bài Khể Thủ

Sám Xuất Gia

Sám Từ Vân

Sám Châu Hoằng

Sám Mục Liên

Sám Thảo Lư

Bài Tống Táng

Sám Cầu Siêu

Sám Thập Phương I

Sám Thập Phương II

Sám Đại Từ

Phát Nguyện Và Hồi Hướng

Nghi Thức Kết

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Phục Nguyện

Tác Bạch

Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm

 
MS Word Version Printer Friendly Versionc
Kinh Nhật Tụng

NGHI THỨC

CÚNG NGỌ

(Thắp đèn đốt trầm xong, toàn thể đứng ngay ngắn, chắp tay để ngang ngực mật niệm)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha.

(3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

 

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT

Nguyện thử diệu hương vân

Biến mãn thập phương giới

Cúng dường nhứt thiết Phật

Tôn Pháp chư Bồ Tát

Vô biên Thanh Văn chúng

Cập nhứt thiết Thánh Hiền.

Duyên khởi quang minh đài

Xứng tánh tác Phật sự

Phổ huân chư chúng sanh

Giai phát Bồ Đề tâm

Viễn ly chư vọng nghiệp

Viên thành Vô Thượng Đạo.

TÁN PHẬT

Pháp Vương vô thượng tôn

Tam giới vô luân thất

Thiên nhơn chi Đạo sư

Tứ sanh chi từ phụ.

Ư nhứt niệm quy y

Năng diệt tam kỳ nghiệp

Xưng dương nhược tán thán

Ức kiếp mạc năng tận.

QUÁN TƯởNG

(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi vị chủ lể chắp tay đứng thẳng và niệm)

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

1- Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)

2- Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nhất Thiết Chư Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

3- Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

TÁN HƯƠNG

Hương tài nhiệt, lư phần bảo đảnh trung, chiên đàn trầm nhũ chơn kham cúng, hương yên liễu nhiễu liên hoa động, chư Phật Bồ Tát hạ thiên cung, Thiên Thai sơn La Hán lai thọ nhân gian cúng.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách "Xá Lợi Tử Sắc bất dị Không, Không bất dị

Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệt phục như thị". Xá Lợi Tử thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố Không trung vô Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức; vô Nhãn, Nhĩ, Tỉ, Thiệt, Thân, Ý, vô Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; vô Nhãn Giới, nãi chí vô Ý Thức Giới, vô Vô-Minh, diệc vô Vô-Minh tận, nãi chí vô Lão Tử, diệc vô Lão Tử tận, vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô Trí diệc vô Đắc, dĩ vô sở Đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chơn thiệt bất hư, cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết:

"Yết đế yết đế, Ba la yết đế. Ba la tăng yết đế Bồ đề tát bà ha".

Thiên thượng thiên hạ vô như

Phật,

Thập phương thế giới diệc vô tĩ,

Thế gian sở hữu ngã tận kiến,

Nhứt thiết vô hữu như Phật giả.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu

Ni Phật (3 lần)

Nam mô thường trụ thập

phương Phật.

Nam mô thường trụ thập

phương Pháp.

Nam mô thường trụ thập

phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu

Ni Phật.

Nam mô Đương Lai hạ sanh Di

Lặc Tôn Phật.

Nam mô Cực Lạc thế giới A Di

Đà Phật.

Nam mô thập phương tam thế

nhứt thiết chư Phật.

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư

Lợi Bồ Tát.

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Bồ Tát.

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ

Tát.

Nam mô Hộ Pháp chư tôn Bồ

Tát.

Nam mô Già Lam Thánh chúng

Bồ Tát.

Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.

Nam mô Đạo Tràng Hội

Thượng Phật Bồ Tát.

Nam mô tát phạ đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

Thử thực sắc hương vị,

Thượng cúng thập phương Phật,

Trung phụng chư Hiền Thánh,

Hạ cập lục đạo phẩm,

Đẳng thí vô sai biệt,

Tùy nguyện giai bảo mãn,

Linh kim thí giả,

Đắc vô lượng ba la mật,

Tam đức lục vị,

Cúng Phật cập Tăng,

Pháp giới hữu tình,

Phổ đồng cúng dường.

 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

BÀI TÁN PHỔ CÚNG DƯỜNG

Ngã kim phụng hiến cam lồ vị,

Lượng đẳng tu di vô quá thượng,

Sắc hương mỹ vị biến hư không,

Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.

Nam mô phổ cúng dường Bồ

Tát. (3 lần)

Tứ sanh cửu hữu đồng đăng hoa

tạng huyền môn,

Bát nạn, tam đồ cọng nhập Tỳ

Lô tánh hải.

TỰ QUY và ĐẢNH LỄ

(Đồng đứng dậy chắp tay niệm lớn)

— Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 lạy)

— Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. (1 lạy)

— Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

HỒI HƯỚNG

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng giữ chúng sanh

Giai cọng thành Phật Đạo.