Tu Viện Kim Cang
c
x

Bát Quan Trai

Cúng Vong

Nghi Thức Khai Kinh

Lễ Phật Đản

Vía Xuất Gia

Vía Thành Đạo

Sám Sáu Căn

Kinh Vu Lan

Vía Phật A Di Đà

An Vị Phật

Quá Đường

Kinh Vô Thường

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phóng Sanh

Văn Khuyên Tu

Sám Thích Ca

Sám Di Lạc

Sám Quy Mạng

Sám Quy Mạng II

Bài Khể Thủ

Sám Xuất Gia

Sám Từ Vân

Sám Châu Hoằng

Sám Mục Liên

Sám Thảo Lư

Bài Tống Táng

Sám Cầu Siêu

Sám Thập Phương I

Sám Thập Phương II

Sám Đại Từ

Phát Nguyện Và Hồi Hướng

Nghi Thức Kết

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Phục Nguyện

Tác Bạch

Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm

 
MS Word Version Printer Friendly Versionc
Kinh Nhật Tụng

SÁM ĐẠI-TỪ

Mười phương cõi Phật hằng sa

Pháp-vương thứ nhứt Di-Đà lớn thay

Cảm oai đức Phật cao dày

Ao sen chín-phẩm độ nay phàm tình

Tôi tin có Phật gởi mình

Một bề cải dữ theo lành mà thôi

Phước lành bằng chút mãy chồi

Gắng làm cho trọn lòng tôi không rời

Nguyện đồng niệm-Phật mỗi người

Cầu cho cảm-ứng theo thời hiện ra

Mãn duyên thấy đức Di-Đà

Tây-phương cõi Phật sáng lòa mắt tôi

Kẻ nghe người thấy tiếc ôi

Rủ nhau tin-tưởng lần hồi tu theo

Tỏ đường sanh-tử các điều

Y như Phật dạy, cứu nghèo chúng-sanh

Dứt lòng phiền-não mê tình

Không lường pháp nhiệm nguyện hành học tu

Thệ nguyện độ hết phàm-phu

Đều nên đạo Phật ngao du giúp đời

Lòng nầy chẳng dám lộng khơi

Nguyện cho cây cỏ đá chai

Bò bay máy cựa các loài thung-dung

MỘT là nguyện Phật thần-thông

Chứng-minh đệ-tử thành công lâu dài

HAI là nguyện lạy Như-Lai

Cầu cho già trẻ gái trai làm lành

BA là phát-nguyện chí thành

Cúng dường Tam-bảo Tứ-sanh khỏi nàn

BỐN là nguyện dứt nghiệp oan

Vượt qua biển khổ ba đường thoát qua

NĂM là nguyện học Thiền-Na

Bạn lành nương cậy thầy tà lánh xa

SÁU là nguyện Phật nói ra

Xoay vần chánh-pháp khắp tòa đặng nghe

BẢY là nguyện Phật chở che

Ở lâu dạy bảo người nghe tỏ lòng

TÁM là nguyện bạn ở chung

Những lời Phật dạy học cùng với nhau

CHÍN là nguyện trước nhớ sau

Thuận theo thế-tục dám đâu trái lời

MƯỜI là nguyện khắp trong đời

Quày mình bước tới thẳng dời lạc-bang

Tôn-sư diển nghĩa ít hàng

Cầu cho ai nấy Tây-phương mau về.