Tu Viện Kim Cang
c
x

Bát Quan Trai

Cúng Vong

Nghi Thức Khai Kinh

Lễ Phật Đản

Vía Xuất Gia

Vía Thành Đạo

Sám Sáu Căn

Kinh Vu Lan

Vía Phật A Di Đà

An Vị Phật

Quá Đường

Kinh Vô Thường

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phóng Sanh

Văn Khuyên Tu

Sám Thích Ca

Sám Di Lạc

Sám Quy Mạng

Sám Quy Mạng II

Bài Khể Thủ

Sám Xuất Gia

Sám Từ Vân

Sám Châu Hoằng

Sám Mục Liên

Sám Thảo Lư

Bài Tống Táng

Sám Cầu Siêu

Sám Thập Phương I

Sám Thập Phương II

Sám Đại Từ

Phát Nguyện Và Hồi Hướng

Nghi Thức Kết

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Phục Nguyện

Tác Bạch

Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm

 
MS Word Version Printer Friendly Versionc
Kinh Nhật Tụng

NGHI THỨC

CẦU SIÊU

(Thắp đèn đốt trầm xong, toàn thể đứng ngay ngắn, chắp tay để ngang ngực mật niệm)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Ám lam tóa ha (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Ám ta phạ bà phạ, truật đà, ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

 

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT

(Vị chủ lể thắp 3 cây hương qùy ngay thẳng, cầm hương ngang trán, niệm lớn bài cúng hương).

Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng Pháp giới chúng sinh,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm Bồ Đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ Giác.

(Xá rồi đọc tiếp baì kệ Tán Phật)

Đấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cõi chẵng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời, người,

Cha lành chung bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

KỲ NGUYỆN

Nay có Phật Tử tên là:..............................................................., Pháp danh:.................................................................................,

Sanh ngày:.......... tháng:........năm: ............ từ trần ngày:.........., tháng ........., năm ..............., hưởng thọ:..............................tuổi.

Chúng con một dạ chí thành, ngưỡng cầu Tam Bảo, từ bi gia hộ cho hương linh, phát tâm Bồ Đề rộng lớn, dứt sạch nghiệp chướng sâu dày, sinh về thế giới an lành, khắp độ chúng sinh đồng thành Phật Đạo.

QUÁN TƯỞNG

(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi vị chủ lể chắp tay đứng thẳng và niệm)

Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ

(Vị chủ lễ xá ba xá rồi niệm lớn)

Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (đồng lạy một lạy)

Nam mô Ta Bà Giáo chủ, đại từ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (đồng lạy một lạy)

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (đồng lạy một lạy)

TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI

(Toàn thể đều tụng)

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà dà ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.

"Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà giạ, ta bà ha." (3 lần)

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN:

Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà la ny đế, Ny ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha dà đế, Chơn lăng càn đế, ta bà ha (3 lần)

Đại Từ Đại Bi thương chúng sinh,

Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài,

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm,

Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

Nam mô Như Lai Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật, Thế Tôn.

Nam mô Đa Bảo Như Lai.

Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.

Nam mô A Di Đà Như Lai.

Nam mô Thập Phương Thường

Trú Tam Bảo (3 lần).

Hương linh quy y Phật,

Hương linh quy y Pháp,

Hương linh quy y Tăng.

Hương linh quy y Phật, đấng

phước trí vẹn toàn.

Hương linh quy y Pháp, đạo

thoát ly tham dục.

Hương linh quy y Tăng, bặc tu

hành cao tột.

Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y thiên, thần, quỷ, vật.

Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo.

Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y tổn hữu ác đảng.

Hương linh đã quy y Phật.

Hương linh đã quy y Pháp.

Hương linh đã quy y Tăng.

Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,

Đều do vô thỉ tham, sân, si,

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,

Hương linh thảy đều xin sám hối.

(Một mình vị chủ lễ niệm lớn)

Nguyện tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo, tiếp độ hương linh vãng sanh Cực Lạc quốc. (tang quyến đồng lạy 1 lạy)

Nguyện Ta bà Giáo chủ đại từ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát tiếp độ hương linh, vãng sinh Cực Lạc quốc. (tang quyến đồng lạy 1 lạy)

Nguyện Tây Phương Giáo chủ đại từ đại bi Tiếp-dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát tiếp độ hương linh, vãng sinh Cực Lạc quốc. (tang quyến đồng lạy 1 lạy. Đánh 3 tiếng chuông , tất cả đại chúng chấp tay đồng niệm)

Quy mạng lễ A Di Đà Phật,

ở phương Tây thế giới an lành,

Con nay xin phát nguyện vãng sanh.

Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (30 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát(3)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải

Chúng Bồ Tát (3 lần)

Ba đời mười phương Phật

A Di Đà bậc nhất,

Chín phẩm độ chúng sinh,

Oai đức không cùng cực,

Con nay vị hương linh,

Sám hối ba nghiệp tội,

Phàm được bao phước thiện,

Chí tâm nguyện hồi hướng,

Nguyện cùng người niệm Phật,

Vãng sinh nước Cực Lạc,

Thấy Phật ngộ pháp tánh,

Phát tâm đại Bồ Đề,

Đoạn vô biên phiền não,

Tu vô lượng pháp môn,

Thệ nguyện độ chúng sinh,

Đều trọn thành Phật Đạo.

KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ Tát Quán Tự Tại

Khi quán chiếu thâm sâu

Bát nhã ba la mật

Tức diệu pháp Trí Độ.

Bổng soi thấy năm uẩn

Đều không có tự tánh,

Thực chứng điều ấy xong,

Ngài vượt thoát tất cả,

Mọi khổ đau ách nạn.

"Nghe đây, Xá Lợi Tử:

Sắc chẳng khác gì không

Không chẳng khác gì sắc

Sắc chính thực là không

Không chính thực là sắc.

Còn lại bốn uẩn kia,

Cũng đều như vậy cả."

Xá Lợi Tử, nghe đây:

Thể mọi pháp đều không,

Không sanh cũng không diệt,

Không nhơ cũng không sạch,

Không thêm cũng không bớt.

Cho nên trong tánh không,

Không có sắc, thọ, tưởng,

Cũng không có hành,thức.

Không có nhãn, nhĩ, tỷ,

Thiệt, thân, ý - sáu căn.

Không có sắc, thanh, hương,

Vị, xúc, pháp - sáu trần.

Không có mười tám giới

Từ nhãn đến ý-thức.

Không hề có vô-minh,

Không có hết vô-minh,

Cho đến không lão tử,

Cũng không hết lão tử.

Không khổ, tập, diệt, đạo.

Không trí, cũng không đắc,

Vì không có sở đắc.

Khi một vị Bồ Tát

Nương diệu pháp Trí Độ

Bát nhã ba la mật

Thì tâm không chướng ngại,

Vì tâm không chướng ngại,

Nên không có sợ hãi,

Xa lìa mọi mộng tưởng,

Xa lìa mọi điên đảo,

Đạt Niết Bàn tuyệt đối.

Chư Phật trong ba đời,

Y diệu pháp Trí Độ

Bát nhã ba la mật,

Nên đắc Vô Thượng Giác.

Vậy nên phải biết rằng,

Bát nhã ba la mật

Là linh chú đại thần,

Là linh chú đại minh,

Là linh chú vô thượng,

Là linh chú tuyệt đỉnh,

Là chân lý bất vọng,

Có năng lực tiêu trừ

Tất cả mọi khổ nạn.

Cho nên tôi muốn thuyết

Câu thần chú Trí Độ

Bát nhã ba la mật."

Nói xong đức Bồ Tát

Liền đọc thần chú rằng:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

(3 lần)

BẠT NHỨT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN, ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đá địa gịa tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đá, tất đam bà tỳ, a di rị đá tỳ ca lan đế, a di rị đá tỳ ca lan đá, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ , ta bà ha. (3 lần)

TỰ QUY và ĐẢNH LỄ

(Đồng đứng dậy chắp tay niệm lớn)

- Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

- Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy)

- Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

 

 

HỒI HƯỚNG VÃNG SANH

(đồng tụng)

Nguyện sinh Cực Lạc cảnh phương Tây,

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

Bồ Tát Bất Thối là bạn hữu. (Xá 3 xá rồi lui ra)