Tu Viện Kim Cang
c
x

Bát Quan Trai

Cúng Vong

Nghi Thức Khai Kinh

Lễ Phật Đản

Vía Xuất Gia

Vía Thành Đạo

Sám Sáu Căn

Kinh Vu Lan

Vía Phật A Di Đà

An Vị Phật

Quá Đường

Kinh Vô Thường

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phóng Sanh

Văn Khuyên Tu

Sám Thích Ca

Sám Di Lạc

Sám Quy Mạng

Sám Quy Mạng II

Bài Khể Thủ

Sám Xuất Gia

Sám Từ Vân

Sám Châu Hoằng

Sám Mục Liên

Sám Thảo Lư

Bài Tống Táng

Sám Cầu Siêu

Sám Thập Phương I

Sám Thập Phương II

Sám Đại Từ

Phát Nguyện Và Hồi Hướng

Nghi Thức Kết

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Phục Nguyện

Tác Bạch

Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm

 
MS Word Version Printer Friendly Versionc
Kinh Nhật Tụng

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-Ca

Chứng-minh đệ-tử tên là Mục-Liên

Lòng con mộ đạo tu hiền

Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm nay

Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày

Minh-tâm kiến-tánh Như-Lai trọn lành

Lục-thông đầy đủ nên danh

Muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công

Đền ơn cho bú ẳm bồng

Liền dùng đạo nhãn xem vòng thế-gian

Thấy vong mẹ khổ muôn ngàn

Ốm gầy đói khát trong đàng quỉ ma

Mục-Liên kêu mẹ khóc la

Đau lòng thương mẹ đọa sa Diêm-Đình

Thanh-Đề nhìn thấy con mình

Mục-Liên cứu mẹ hết tình gắng công

Con ơi! Mẹ đói trong lòng

Mục-Liên nghe nói khóc ròng thở than

Vội vàng trở lại thế-gian

Bới cơm một bát đem sang mẹ mừng

Và cơm vô miệng nửa chừng

Chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than

Mục-Liên xem thấy kinh-hoàng

Trong lòng đau đớn khóc than buồn tình

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình

Trở về lạy Phật cầu xin mẹ già

Thích-Ca đức Phật phân qua

Mẹ ngươi tội nặng sâu xa nghiệp hành

Ta truyền cứu-tế pháp lành

Cần cầu tăng chúng tịnh thanh chú nguyền

Cầu cho phụ-mẫu hiện tiền

Lục-thân quyến-thuộc bình-yên điều-hòa

Bảy đời phụ-mẫu đã qua

Về trời hưởng phước sáng lòa hào quang

Vui chơi thong thả thanh nhàn

Ngày rằm tháng bảy lập đàn trai-tăng

Sắm cơm trăm món đồ ăn

Trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng

Chiếu giường bồn nước mùng màn

Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm

Những đồ vật quí bông thơm

Thành tâm dọn tiệc Lan-Bồn phân-minh

Cúng-dường Tam-Bảo cầu kinh

Chư-tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm-trang

Cầu cho thí-chủ trai-đàn

Tâm hành thiền-định vái van chúc nguyền

Thanh-Đề khổ-ách hết liền

Ngày rằm tháng bảy thành tiên về trời

Noi gương hiếu thảo đời đời

Xót thương phụ-mẫu hiện thời nuôi con

Nhai cơm cho bú hao mòn

Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng

Trời cao đất rộng mênh-mông

Biển hồ lai láng sánh đồng Thái-sơn

Tu-hành báo tứ-trọng ân

Độ đời ba cõi sạch trơn trọn lành

Mục-Liên đại hiếu tu hành

Báo ân phụ-mẫu nên danh độ đời.