Tu Viện Kim Cang
c
 Trang Nhà Sinh Hoạt  Phật Học Kinh Điển Nấu Chay Thắc Mắc Đường Về

Kinh Nhật Tụng
(in MS Word)

 1. Mục Lục
 2. Nghi Thức Cầu An
 3. Nghi Thức Sám Hối
 4. Nghi Thức Cầu Siêu
 5. Nghi Thức Tịnh Độ
 6. Kinh Phổ Môn
 7. Kinh Lăng Nghiêm
 8. Kinh A Di Đà
 9. Hồng Danh Bửu Sám
 10. Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu
 11. Kinh Kim Cang
 12. Kinh Bát Đại Nhân Giác
 13. Cúng Ngọ
 14. Bát Quan Trai
 15. Cúng Vong
 16. Nghi Thức Khai Kinh
 17. Lễ Phật Đản
 18. Vía Xuất Gia
 19. Vía Thành Đạo
 20. Sám Sáu Căn
 21. Kinh Vu Lan
 22. Vía Phật A Di Đà
 23. An Vị Phật
 24. Quá Đường
 25. Kinh Vô Thường
 26. Bổ Khuyết Tâm Kinh
 27. Phóng Sanh
 28. Văn Khuyên Tu
 29. Sám Thích Ca
 30. Sám Di Lạc
 31. Sám Quy Mạng
 32. Sám Quy Mạng II
 33. Bài Khể Thủ
 34. Sám Xuất Gia
 35. Sám Từ Vân
 36. Sám Châu Hoàng
 37. Sám Mục Liên
 38. Sám Thảo Lư
 39. Bài Tống Táng
 40. Sám Cầu Siêu
 41. Sám Thập Phương I
 42. Sám Thập Phương II
 43. Sám Đại Từ
 44. Phát Nguyện Và Hồi Hướng
 45. Nghi Thức Kết
 46. Kinh Diệt Trừ Phiền Giận
 47. Phục Nguyện
 48. Tác Bạch
 49. Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm
 50. Ấn Tống
 51. Ấn Tống II
 52. In Thêm