Tu Viện Kim Cang
c
x

Bát Quan Trai

Cúng Vong

Nghi Thức Khai Kinh

Lễ Phật Đản

Vía Xuất Gia

Vía Thành Đạo

Sám Sáu Căn

Kinh Vu Lan

Vía Phật A Di Đà

An Vị Phật

Quá Đường

Kinh Vô Thường

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phóng Sanh

Văn Khuyên Tu

Sám Thích Ca

Sám Di Lạc

Sám Quy Mạng

Sám Quy Mạng II

Bài Khể Thủ

Sám Xuất Gia

Sám Từ Vân

Sám Châu Hoằng

Sám Mục Liên

Sám Thảo Lư

Bài Tống Táng

Sám Cầu Siêu

Sám Thập Phương I

Sám Thập Phương II

Sám Đại Từ

Phát Nguyện Và Hồi Hướng

Nghi Thức Kết

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Phục Nguyện

Tác Bạch

Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm

 
MS Word Version Printer Friendly Versionc
Kinh Nhật Tụng

BÀI KHỂ THỦ

Cúi đầu đảnh lễ, đấng Đại-từ-tôn

Tiếp-dẫn chúng-sinh, về nước An-Lạc

Đệ-tử phát nguyện, nguyện được vãng-sanh,

Xin nguyện Từ-bi, xót thương gia-hộ.

Đệ-tử khắp vì, bốn ơn ba cõi, pháp giới chúng-sinh, cầu đạo Bồ-đề, nhứt thừa vô-thượng, chuyên tâm trì niệm, A Di Đà Phật, muôn đức Hồng danh, cầu sinh Tịnh-độ. Đệ-tử phước cạn nghiệp sâu, chướng dày huệ mỏng, nhiễm tâm dễ khởi, tịnh đức khó thành, nay xin một lòng, tin thành sám-hối. Đệ-tử trải bao số kiếp, mê tâm bản tịnh, phóng tham sân si, nhiễm ố ba nghiệp, vô lượng vô biên, kết các oán nghiệp, nguyện xin tiêu diệt.

Đệ-tử từ nay, lập nguyện sâu bền, xa lìa pháp ác, thề chẳng tái phạm, siêng tu thánh đạo, thề không thối đọa, thề thành chánh giác, thề độ chúng sinh.

A Di Đà phật, lấy từ bi nguyện lực, xin chứng giám cho, xin thương tưởng cho, xin gia hộ cho. Nguyện lực thiền quán, hay trong chiêm bao, được thấy A Di Đà Phật, thân vàng chói sáng, được sanh A Di Đà Phật, cõi nước Bảo nghiêm, được ơn A Di Đà Phật, cam lồ quán đảnh, hào quang chiếu thân, tay rờ đỉnh đầu, y che thân thể, khiến cho đệ tử, tội chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sạch dứt phiền não, liền phá vô minh, viên giác diệu tâm, bổng nhiên khai ngộ, cảnh chơn tịch quang, thường được hiện tiền.

Khi mạng gần chung, biết trước giờ chết, thân không hết thảy bệnh khổ ách nạn; tâm không hết thảy tham luyến mê hoặc; các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, bỏ báo-thân này, an như thiền định, A Di Đà Phật cùng Quán-Âm, Thế-Chí, các bậc Hiền Thánh, phóng quang tiếp dẫn, dìu dắt đề huề, tràng phan lâu các, hương lạ nhạc trời, cảnh Phật Tây Phương, rỡ bày trước mắt, khiến cho chúng sinh, kẻ thấy người nghe, hoan hỉ cảm thán, phát Bồ Đề tâm.

Đệ tử lúc ấy, ngồi đài kim cang theo hầu sau Phật, trong một khoảnh khắc, sinh về Cực-lạc, giữa hoa sen xinh, trong ao bảy báu, sen nở thấy Phật, thấy các Bồ-tát, nghe dạy pháp mầu, khiến chứng được quả, vô sinh Pháp nhẫn. Ở trong giây phút, thừa sự chư Phật, thân được thọ ký, thọ ký đã xong, tam thân tứ trí, ngũ nhãn lục thông, trăm ngàn vô lượng, đà la ni môn, hết thảy công đức, đều được thành tựu.

Rồi sau đệ-tử, lòng nương An dưỡng, trở lại Ta-bà phân thân vô số, cùng khắp mười phương, thần lực tự tại, không thể nghỉ nghì, dùng các phương tiện, độ thoát chúng sinh, khiến lìa lòng nhiễm, trở lại tánh chơn, đồng sinh Tây phương, chứng bậc bất-thối.

Đại nguyện như vậy, thế giới không cùng, chúng sanh không cùng, nghiệp và phiền não, hết thảy không cùng, nguyện lực đệ tử, cũng lại không cùng.

Nay xin lễ Phật, phát nguyện tu trì công đức, khắp thí hữu tình, rộng báo bốn ân, giúp cùng ba cõi, pháp giới chúng sinh, đồng viên chưởng trí.