Tu Viện Kim Cang
c
x

Bát Quan Trai

Cúng Vong

Nghi Thức Khai Kinh

Lễ Phật Đản

Vía Xuất Gia

Vía Thành Đạo

Sám Sáu Căn

Kinh Vu Lan

Vía Phật A Di Đà

An Vị Phật

Quá Đường

Kinh Vô Thường

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phóng Sanh

Văn Khuyên Tu

Sám Thích Ca

Sám Di Lạc

Sám Quy Mạng

Sám Quy Mạng II

Bài Khể Thủ

Sám Xuất Gia

Sám Từ Vân

Sám Châu Hoằng

Sám Mục Liên

Sám Thảo Lư

Bài Tống Táng

Sám Cầu Siêu

Sám Thập Phương I

Sám Thập Phương II

Sám Đại Từ

Phát Nguyện Và Hồi Hướng

Nghi Thức Kết

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Phục Nguyện

Tác Bạch

Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm

 
MS Word Version Printer Friendly Versionc
Kinh Nhật Tụng

HỒNG DANH BỬU SÁM

(Ra bàn thờ Tổ làm lễ trước khi lên chánh điện Sám Hối)

Bông hoa hiện điềm lành

Năm cánh lạc phương xa

Trao Pháp Tạng đất Ấn

Tôn thờ ở Trung Hoa

Việt Nam trồng giống Thánh

Kết quả hằng hà sa

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Nhất Thiết Chư vị Tổ Sư (1lạy)

Được độ đầu tiên tám Vương Tử

Thân tâm thanh tịnh tợ hoa sen

Hoằng truyền Luật Giáo Tỳ Ni Tạng

Phật Pháp do đây trụ thế lâu

Chí tâm đảnh lễ: Ưu Ba Ly Tôn Giả Luật Tông Liệt vị Tổ Sư. (1 lạy)

Tông Phong Vĩnh Chấn Tổ Ấn

trùng quang, Giác hoa hương biến khắp rừng Thiền, Mưa Pháp tưới nhuần người sơ học, Cành cành lá lá tiếp nối không ngừng, Tổ Đường rực rỡ Chánh Pháp xương minh.

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Độ

Nhân Sư Bồ Tát. (1 lạy)

(Lễ Tổ 3 lạy xong rồi lên Chánh Điện)

0

HỒNG DANH BỬU SÁM

(Nếu CÔNG PHU CHIỀU trang 265 - 284)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

 

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha.

(3 lần)

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

DÂNG HƯƠNG:

Con dâng hương giới, hương định, hương tuệ,

Hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến,

Năm thứ hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới

Cúng dường 10 phương thường trụ Tam Bảo

Khắp huân các chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề

Xa lìa các vọng hoặc, trọn nên đạo vô thượng.

Đấng Pháp Vương Vô Thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp Trời Người

Cha lành chung bốn loài

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba-kỳ(ba a tăng kỳ kiếp)

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới Đế Châu ví Đạo Tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

- Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)

- Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát Nhất Thiết Chư Hiền Thánh Tăng. (1 lạy)

- Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn

Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa

Lòng con kính ngưỡng thiết tha

Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu

Ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu

Con nay nghe thấy xin vâng giữ

Chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu.

 

HỒNG DANH BỬU SÁM

Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh

Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài,

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm,

Chúng con chí tâm quy mạng lễ.

Nam mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư.

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng.

Con nay phát tâm không vì tự cầu phước báo Nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác cho đến các bậc Bồ Tát quyền thừa, chỉ nương Tối Thượng Thừa, phát Bồ Đề Tâm, nguyện cùng Pháp giới chúng sanh một thời đồng chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Nam mô Quy Y mười phương tận hư không, hết thảy chư Phật.

Nam mô Quy Y mười phương tận hư không, hết thảy Tôn Pháp.

Nam mô Quy Y mười phương tận hư không, hết thảy Hiền, Thánh Tăng.

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

(Bên dưới, sau mỗi danh hiệu Phật, thỉnh một tiếng chuông và lạy 1 lạy)
CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Nam mô Phổ Quang Phật.

Nam mô Phổ Minh Phật.

Nam mô Phổ Tịnh Phật.

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật.

Nam mô Ma Ni Tràng Phật.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian. Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật.

Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật.

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật.

Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.

Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Đại Bi Quang Phật.

Nam mô Từ Lực Vương Phật.

Nam mô Từ Tạng Phật.

Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Kim Hoa Quang Phật.

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật.

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.

Nam mô Tài Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Huệ Thắng Phật.

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật.

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.

Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật.

Nam mô Thường Quang Tràng Phật.

Nam mô Quan Thế Đăng Phật.

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật.

Nam mô Tu Di Quang Phật.

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.

Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.

Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật.

Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.

Nam mô Vô Lượng Âm Thinh Vương Phật.

Nam mô Tài Quang Phật.

Nam mô Kim Hải Quang Phật.

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.

Nam mô Đại Thông Quang Phật.

Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật.

Nam mô Bảo Quang Phật.

Nam mô Long Tôn Vương Phật.

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.

Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật.

Nam mô Bảo Hỏa Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Ly Cấu Phật.

Nam mô Dõng Thí Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.

Nam mô Ta Lưu Na Phật.

Nam mô Thủy Thiên Phật.

Nam mô Kiên Đức Phật.

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật.

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.

Nam mô Quang Đức Phật.

Nam mô Vô Ưu Đức Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Công Đức Hoa Phật.

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.

Nam mô Tài Công Đức Phật.

Nam mô Đức Niệm Phật.

Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.

Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.

Nam mô Thiện Du Bộ Phật.

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.

Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.

Hết thảy Thế giới Chư Phật Thế Tôn Thường Trụ tại thế, xin từ niệm con, đời này đời trước từ vô thủy sanh tử tới nay, chúng con đã tạo bao nhiêu tội, tự làm khuyên người thấy nghe vui theo, hoặc Tháp, hoặc Tăng, hoặc Bốn phương Tăng vật, tự trộm cướp khuyên người trộm cướp, thấy nghe vui theo, năm tội vô gián, tự làm, khuyên người, thấy nghe vui theo, mười đường không lành: Thân sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Miệng dối láo, hai lưỡi, thêu dệt, độc ác. Tâm tham trước, giận hại, si loạn, tự làm, khuyên người, thấy nghe vui theo bao nhiêu nghiệp chướng, hoặc che dấu, tỏ lộ, đáng đọa Địa Ngục, Ngã Quỷ Bàng Sanh, các nơi ác thú biên địa hạ tiện, cùng giòng Bất tín. Các tội chướng như vậy, hôm nay chúng con cầu xin sám hối.

Xin Chư Phật Thế Tôn chứng biết cho con. Con phủ phục trước Chư Phật dâng lời tác bạch. Đời này đời trước, con đã từng bố thí, hoặc giữ giới thanh tịnh, cho đến bố thí cho loài súc sanh một miếng ăn. Hoặc tu hạnh thanh tịnh, hoặc giáo hóa chúng sanh, tu hạnh giác ngộ, bao nhiêu thiện căn, cùng Vô Thượng Trí, bao nhiêu thiện căn nguyện đều hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề. Như Quá khứ, Hiện tại, Vị lai Chư Phật đã hồi hướng thế nào, con cũng xin hồi hướng như vậy, bao nhiêu tội con cầu sám hối, bao nhiêu phước con hoan hỷ theo, nương công đức Phật, nguyện thành Vô Thượng Trí. Quá khứ, Hiện Tại, Vị Lai chư Phật, là bể Công Đức Vô Lượng Tối Thắng của chúng sinh.

Trong khắp thế giới ở mười phương

Ba đời tất cả các đức Phật,

Con đem thân miệng ý thanh tịnh,

Lạy khắp tất cả không thiếu sót,

Nương oai lực hạnh nguyện Phổ Hiền

Khắp hiện trước hết thảy Như Lai.

Một thân lại hiện vi trần thân,

Mỗi thân biến lễ vi trần Phật.

Nơi mỗi hạt bụi có vi trần số Phật,

Vị nào cũng ngồi trong chúng hội Bồ Tát,

Vô Tận Pháp Giới bao nhiêu bụi đều thế,

Với ai tin sâu Chư Phật vẫn sung mãn.

Nơi mỗi vị Phật con đem bể âm thanh,

Tận kiếp Vị Lai dùng Diệu Ngôn từ,

Ca ngợi bể Công Đức thâm sâu của Phật.

Con đem những Tràng Hoa Tối Thắng,

Âm nhạc, hương xoa cùng Bảo cái,

Đủ các thứ trang nghiêm tối thắng,

Con nay cúng dường Chư Như Lai,

Tối Thắng Y Phục, Tối Thắng Hương,

Hương Bột, hương đốt, cùng đèn đuốc,

Mỗi mỗi đều như núi Diệu Cao.

Con xin cúng Chư Như Lai,

Con đem Tâm Quảng đại thắng giải,

Tin sâu hết thảy ba đời Phật,

Đều dùng Phổ Hiền Hạnh nguyện lực,

Khắp biến cúng dường Chư Như Lai.

Con xưa đã tạo bao nghiệp ác.

Đều vì ba độc tham sân si,

Từ Thân Miệng Ý phát sinh ra,

Hết thảy con nay cầu sám hối

Mười phương hết thảy chư chúng sanh.

Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học,

Hết thảy Như Lai cùng Bồ Tát.

Bao nhiêu công đức xin tùy hỷ

Mười phương nơi có Đức Như Lai,

Vừa mới thành tựu đạo Bồ Đề,

Con nay cung kính xin khuyến thỉnh,

Chuyển xe Pháp mầu nhiệm tối cao.

Chư Phật muốn nhập vào Niết Bàn.

Con xin chí thành cung kính thỉnh

Duy nguyện lâu trụ vi trần kiếp,

Lợi lạc hết thảy cho chúng sanh.

Lễ tán cúng dường bao nhiêu phước,

Thỉnh Phật trụ thế chuyển Pháp luân.

Tùy hỷ sám hối các Thiện căn.

Hồi hướng chúng sanh thành Phật đạo

Nguyện đem công đức thù thắng này,

Hồi hướng Vô Thượng Chân Pháp Giới,

Tánh Tướng Phật Pháp cùng Tăng già,

Ấn Tam Muội hai Đế dung thông.

Bể công đức Vô lượng như vậy,

Con đều xin hồi hướng tất cả.

Tất cả chúng sanh Thân Miệng Ý,

Thấy hoặc chê bai pháp của con.

Bao nhiêu nghiệp chướng sâu như vậy.

Ắt đều tiêu diệt không còn dư,

Niệm niệm trí soi khắp pháp giới,

Rộng độ chúng sanh thề không thoái,

Hư không thế giới có thể tận,

Chúng sanh và Nghiệp, Phiền não tận.

Bốn pháp này rộng lớn vô biên.

Nguyện con hồi hướng cũng như vậy.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)

(Nếu là CÔNG PHU CHIỀU thì lật sang trang 222 để tụng MÔNG SƠN THÍ THỰC. Nếu là Sám Hối thì tiếp tục tụng cho tới tự quy và hồi hướng.)

 

KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ Tát Quán Tự Tại

Khi quán chiếu thâm sâu

Bát nhã ba la mật

Tức diệu pháp Trí Độ.

Bổng soi thấy năm uẩn

Đều không có tự tánh,

Thực chứng điều ấy xong,

Ngài vượt thoát tất cả,

Mọi khổ đau ách nạn.

"Nghe đây, Xá Lợi Tử:

Sắc chẳng khác gì không

Không chẳng khác gì sắc

Sắc chính thực là không

Không chính thực là sắc.

Còn lại bốn uẩn kia,

Cũng đều như vậy cả."

Xá Lợi Tử, nghe đây:

Thể mọi pháp đều không,

Không sanh cũng không diệt,

Không nhơ cũng không sạch,

Không thêm cũng không bớt.

Cho nên trong tánh không,

Không có sắc, thọ, tưởng,

Cũng không có hành,thức.

Không có nhãn, nhĩ, tỷ,

Thiệt, thân, ý - sáu căn.

Không có sắc, thanh, hương,

Vị, xúc, pháp - sáu trần.

Không có mười tám giới

Từ nhãn đến ý-thức.

Không hề có vô-minh,

Không có hết vô-minh,

Cho đến không lão tử,

Cũng không hết lão tử.

Không khổ, tập, diệt, đạo.

Không trí, cũng không đắc,

Vì không có sở đắc.

Khi một vị Bồ Tát

Nương diệu pháp Trí Độ

Bát nhã ba la mật

Thì tâm không chướng ngại,

Vì tâm không chướng ngại,

Nên không có sợ hãi,

Xa lìa mọi mộng tưởng,

Xa lìa mọi điên đảo,

Đạt Niết Bàn tuyệt đối.

Chư Phật trong ba đời,

Y diệu pháp Trí Độ

Bát nhã ba la mật,

Nên đắc Vô Thượng Giác.

Vậy nên phải biết rằng,

Bát nhã ba la mật

Là linh chú đại thần,

Là linh chú đại minh,

Là linh chú vô thượng,

Là linh chú tuyệt đỉnh,

Là chân lý bất vọng,

Có năng lực tiêu trừ

Tất cả mọi khổ nạn.

Cho nên tôi muốn thuyết

Câu thần chú Trí Độ

Bát nhã ba la mật."

Nói xong đức Bồ Tát

Liền đọc thần chú rằng:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

(3 lần)

SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

(Đồng quỳ tụng)

Đệ tử kính lạy

Đức Phật Thích Ca

Phật A Di Đà

Mười phương chư Phật

Vô lượng Phật Pháp

Cùng Thánh Hiền Tăng

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc

Ngày nay nhờ Phật

Biết sự lỗi lầm

Thành tâm sám hối

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành

Ngửa trông ơn Phật

Từ Bi gia hộ:

Thân không tật bệnh

Tâm không phiền não

Hằng ngày an vui tu tập

Phép Phật nhiệm mầu

Để mau ra khỏi luân hồi

Minh tâm kiến tánh

Trí tuệ sáng suốt

Thần thông tự tại

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng

Cha mẹ anh em

Thân bằng quyến thuộc

Cùng tất cả chúng sinh

Đồng thành Phật đạo

 

TỰ QUY Y:

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn phát tâm Bồ Đề (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng trí huệ như biển (1lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại (1lạy)

HỒI HƯỚNG:

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

XÁ TỔ: Nguyện cầu sư tăng cha mẹ đời này đời trước, thiện ác tri thức, đàn việt lập chùa, Mười phương tín thí, bà con quyến thuộc, hoặc còn hoặc mất, sáu đạo chúng sanh, hoặc oán hoặc thân. Nguyện giải tất cả bao oan khiên, tiêu tất cả bao tội nghiệp, đồng chứng đại Bồ Đề, đồng sanh cõi An Lạc.

*Nam Mô Tây Phương An Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật (3 lần)

*Nam Mô Tây Phương Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Nhất Thiết Chư Vị Tổ Sư (3 lần)