Tu Viện Kim Cang
c
x

Bát Quan Trai

Cúng Vong

Nghi Thức Khai Kinh

Lễ Phật Đản

Vía Xuất Gia

Vía Thành Đạo

Sám Sáu Căn

Kinh Vu Lan

Vía Phật A Di Đà

An Vị Phật

Quá Đường

Kinh Vô Thường

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phóng Sanh

Văn Khuyên Tu

Sám Thích Ca

Sám Di Lạc

Sám Quy Mạng

Sám Quy Mạng II

Bài Khể Thủ

Sám Xuất Gia

Sám Từ Vân

Sám Châu Hoằng

Sám Mục Liên

Sám Thảo Lư

Bài Tống Táng

Sám Cầu Siêu

Sám Thập Phương I

Sám Thập Phương II

Sám Đại Từ

Phát Nguyện Và Hồi Hướng

Nghi Thức Kết

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Phục Nguyện

Tác Bạch

Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm

 
MS Word Version Printer Friendly Versionc
Kinh Nhật Tụng

KINH A DI ĐÀ

DÂNG HƯƠNG:

Con dâng hương giới, hương định, hương tuệ,

Hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến,

Năm thứ hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới

Cúng dường mười phương thường trụ Tam Bảo

Khắp huân các chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề

Xa lìa các vọng hoặc, trọn nên đạo vô thượng.

Đấng Pháp Vương Vô Thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp Trời Người

Cha lành chung bốn loài

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba-kỳ(ba a tăng kỳ kiếp)

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới Đế Châu ví Đạo Tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

-- Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)

-- Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát Nhất Thiết Chư Hiền Thánh Tăng. (1 lạy)

-- Nam mô Tây Phương An Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn

Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa

Lòng con kính ngưỡng thiết tha

Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu

Ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu

Con nay nghe thấy xin vâng giữ

Chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KINH A DI ĐÀ

Đây là những điều tôi đã được nghe Phật nói vào một thời Người còn cư ngụ ở tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây của thái tử Kỳ Đà. Hồi đó cùng ở bên Phật có một ngàn hai trăm năm mươi vị khất sĩ, trong đó có những vị A La Hán đệ tử lớn của Phật mà ai cũng biết đến như các thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lư Đà Di, Kiếp Tân Na, Bạt Câu La và A Nậu Lâu Đà. Lại cũng có mặt các vị Bồ Tát đại nhân như Văn Thù, A Dật Đa, Càn Đà Ha Đề, Thường Tin Tấn, và rất nhiều các vị Bồ Tát lớn như thế, cùng với chư thiên như Thích Đề Hoàn Nhân, nhiều đến vô lượng, đều cùng có mặt.

Lúc bấy giờ Phật gọi thầy Xá Lợi Phất và bảo: "Từ đây đi qua phương Tây, cách khoảng mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc, trong cõi ấy có một vị Phật tên là øA Di Đà, hiện đang thuyết pháp.

Này Xá Lợi Phất đất nước ấy vì sao tên là Cực Lạc ? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên cõi ấy được gọi là Cực Lạc, có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu báu, bao quanh giáp vòng, vì vậy cõi ấy được gọi là Cực Lạc.

"Này nữa, Xá Lợi Phất, ở nước Cực Lạc có rất nhiều hồ thất bảo chứa đầy thứ nước có tám công đức, dưới đáy hồ toàn là cát vàng; bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng, bạc, lưu ly và pha lê; phía trên các con đường ấy lại có vô số lâu đài, cũng được xây dựng và trang trí bằng các chất liệu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu và mã não. Sen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe, sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng, hương sen tỏa ra vi diệu và tinh khiết.

Xá Lợi Phất! Nước Cực Lạc được tô điểm bằng những cái đẹp như thế.

Này nữa, Xá Lợi Phất ! Ở nước Phật ấy, người ta thường được nghe nhạc từ hư không vọng xuống. Đất được làm bằng vàng ròng. Mỗi ngày sáu lần có mưa hoa mạn đà la rơi xuống. Dân chúng nước ấy có thói quen buổi sáng lấy lẵng hứng đầy các bông hoa mầu nhiệm ấy để đem đi cúng dường các vị Phật đang cư trú ở vô số các cõi Phật khác. Đến giờ cơm trưa, mọi người đều về kịp nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Xá Lợi Phất, Cực Lạc đẹp tuyệt vời như thế đấy.

Này nữa, Xá Lợi Phất ! Ở nước Cực Lạc kia, thường có nhiều loại chim đủ màu rất kỳ diệu như hạc trắng, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần giàvà cọng mạng...Những con chim ấy, sáu buổi mỗi ngày, thường hót lên những thanh âm hòa nhã: trong giọng hót của chúng người ta nghe được tiếng diễn xướng các pháp môn ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần... Dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế đều nhiếp tâm trở về thực tập niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng.

Xá Lợi Phất, thầy đừng tưởng rằng các loài chim ấy đã được sinh ra trên căn bản nghiệp báo. Tại sao ? Tại vì ở nước Phật kia không có ba nẻo đường đen tối là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Xá Lợi Phất ! Ở nước ấy danh từ ác đạo mà còn không có, huống hồ là sự thực về ác đạo. Những con chim kia đã được Phật A Di Đà biến hóa ra với mục đích là làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của Ngài.

Xá Lợi Phất ! Ở nước Phật ấy, mỗi khi có gió nhẹ xao động các hàng cây và các màng lưới châu báu thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu, giống như là có trăm ngàn nhạc khí cùng được tấu lên một lần. Người dân nước ấy mỗi khi nghe các âm thanh kia thì đều nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng.

Xá Lợi Phất! Thầy nghĩ sao? Đức Phật kia tại sao có tên là A Di Đà? Xá Lợi Phất ! Tại vì Đức Phật ấy là ánh sáng vô lượng có thể chiếu soi được tất cả các cõi nước trong mười phương mà ánh sáng ấy không hề bị ngăn cách. Vì vậy nên Ngài được gọi là A Di Đà.

Hơn nữa, Xá Lợi Phất ! Thọ mạng của Đức Phật ấy cũng như của dân chúng trong nước ngài là thọ mạng vô lượng kéo dài tới vô lượng vô biên kiếp A Tăng Kỳ, vì vậy cho nên danh hiệu của Ngài làA Di Đà.

Xá Lợi Phất ! Từ khi Phật A Di Đà thành đạo đến nay tính ra là đã mười kiếp. Này nữa, Xá Lợi Phất ! Số đệ tử thanh văn đã đắc quả A La Hán của Đức Phật ấy nhiều vô lượng, không thể đếm được bằng toán học, số đệ tử Bồ Tát của ngài cũng đông đảo như thế.

Này Xá Lợi Phất ! Nước Phật kia đã được xây dựng bằng những công đức đẹp đẽ như thế.

Này nữa Xá Lợi Phất ! Tất cả những ai sinh về nước Cực Lạc đều có tư cách bất thối chuyển, trong số ấy có nhiều vị đã là Bồ Tát nhất sinh bổ xứ. Số lượng của các vị này đông đảo vô cùng, không thể dùng toán học mà kiểm đếm được, ta chỉ có thể dùng danh từ vô số A Tăng Kỳ để diễn tả mà thôi.

Xá Lợi Phất ! Chúng sanh mọi nơi khi nghe nói tới nước Cực Lạc đều nên phát nguyện sinh về nước ấy. Tại sao ? Tại vì sanh về nước ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiện nhân cao đức.

Xá Lợi Phất ! Những kẻ thiếu phúc đức và căn lành thì ít hy vọng được sinh về cõi ấy. Vì vậy, Xá Lợi Phất, người con trai lành hay người con gái lành nào muốn sinh về cõi ấy thì khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn, hoặc trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hay bảy ngày. Người ấy, đến khi lâm chung, sẽ được thấy Phật A Di Đà và các vị thánh chúng nước ấy hiện ra trước mặt. Trong giờ phút ấy, tâm ý người kia sẽ an trú trong định, không hề điên đảo và tán loạn, do đó người ấy được vãng sinh ngay về nước Cực Lạc.

Xá Lợi Phất ! Vì thấy được cái lợi ích lớn lao này cho nên tôi muốn nói với qúi vị rằng những ai đang nghe tôi nói đây hãy nên phát nguyện sinh về nước ấy.

Xá Lợi Phất, nếu trong giờ phút hiện tại tôi đang ca ngợi những lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà thì tại phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Thượng và phương Hạ, các vị Phật đông như số cát sông Hằng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị, bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình: "Này toàn thể chúng sanh các cõi, qúi vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm.

Xá Lợi Phất! Thầy nghĩ sao? Tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các Phật đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm?

Sở dĩ như thế, là vì những người con trai hoặc con gái nhà lành nào nghe được kinh này và nghe được danh hiệu của Phật A Di Đà, hết lòng hành trì và thực tập theo phép niệm Phật thì những vị ấy sẽ được tất cả các vị Phật hộ niệm, và tất cả sẽ đạt tới quả vị giác ngộ cao tột, không còn bị thối chuyển. Vì vậy cho nên qúi vị hãy tin vào lời tôi đang nói, và cũng là lời chư Phật đang nói.

Xá Lợi Phất, nếu có người đã, đang, hay sẽ phát nguyện sinh về nước Phật A Di Đà, thì người ấy ngay trong giờ phát nguyện đã được quả vị giác ngộ cao tột không thối chuyển và đã có mặt tại cõi nước ấy rồi, không kể đến sự kiện là người ấy đã sinh, đang sinh, hay sẽ sinh về đó.

Xá Lợi Phất, trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì chư phật cũng đang xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của tôi, và nói: "Phật Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có. Ngay trong cõi Ta Bà đầy dẫy năm yếu tố ô nhiễm là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược mà Ngài có thể chứng đắc được quả vị giác ngộ vô thượng và còn tuyên thuyết được cho chúng sanh những pháp môn mà bất kỳ ở đâu, mới nghe qua người ta cũng rất khó mà phát sinh niềm tin."

Xá Lợi Phất ! Thầy nên hiểu cho rằng cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới được quả vị giác ngộ vô thượng và còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như pháp môn này, đó là một việc làm quả là cực kỳ khó khăn.

Nghe Phật nói kinh này, thầy Xá Lợi Phất, tất cả các vị khất sĩ, và mọi giới Thiên, Nhân, A Tu La, v.v... ai cũng phát lòng tin tưởng, tiếp nhận, làm lễ Phật và lui về trú xứ của mình.

(Nếu là CÔNG PHU CHIỀU thì tạm ngừng nơi đây, và lật sang trang 194 để tụng HỒNG DANH BỬU SÁM. Còn nếu tụng cầu siêu... thì không phải ngừng, cứ tiếp tục tụng.)

Sông Ái dài muôn dặm

Biển mê sóng vạn tầm

Cõi luân hồi muốn thoát

Niệm Phật hãy nhất tâm

Tịnh Độ vốn sẵn nơi Chân Tâm

Di Đà hiện ra từ Tự Tánh

Chiếu sáng ba đời khắp mười phương

Mà vẫn không rời nơi hiện cảnh

Con xin hướng về Phật Di Đà,

Giáo chủ cõi Tịnh Độ,

Nguồn ánh sáng vô lượng

Gốc thọ mạng vô cùng

Một lòng xin quán tưởng

Và trì niệm hồng danh.

Nam mô A Di Đà Phật.( 30 lần )

(Mỗi danh hiệu dưới đây niệm 3 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

Namo Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô liên trì hội thượng Phật

Bồ Tát

ĐẢNH LỄ

Nhất tâm kính lễ đức Phật

Thích Ca Mâu Ni

Nhất tâm kính lễ đức Phật A Di Đà

Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát

Đại Bi Quán Thế Âm

Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát

Đại Thế Chí

Nhất tâm kính lễ các đức Bồ

Tát trên hội Liên Trì

PHÁT NGUYỆN

Nương tựa A Di Đà

Nơi bản môn mầu nhiệm

Con dốc lòng quay về

Duy trì nguồn chánh niệm

Con đã nguyền trở lại

Nương tựa A Di Đà

Cúi xin Phật nhiếp thọ

Cõi Tịnh Độ bày ra

Xin lấy đuốc ánh sáng

Soi vào tâm tư con

Xin lấy thuyền thọ mạn

Chuyên chở hình hài con

Cho sự sống an lạc

Cho lý tưởng vẹn toàn

Xin Phật luôn bảo hộ

Để tâm không buông lơi

Cho con phá tà kiến

Làm phiền não rụng rơi

Trong giây phút hiện tại

Có Phật trong cuộc đời

Tịnh Độ đi từng bước

Vững chãi và thảnh thơi

Hiện tại sống chánh niệm

Tịnh Độ đã thật rồi

Sau này đổi thân khác

Thế nào cũng an vui

Niệm Phật A Di Đà

Được nhất tâm bất loạn

Chín phẩm sen hiện tiền

Tự tha đều thọ dụng

Biết trước giờ mạng chung

Tâm con không nao núng

Thân con không bệnh khổ

Ý con không ngại ngùng

Di Đà cùng thánh chúng

Tay nâng đóa sen vàng

Có mặt trong giây lát

Cùng lên đường thong dong

Sen nở là thấy Phật

Tịnh Độ là quê hương

Cúi xin Phật chứng giám

Hành trì không buông lung.

CHƠN NGÔN QUYẾT ĐỊNH VÃNG SANH

Nam mô a di đa bà giạ, da tha già đá giạ, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đá, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà hạ.

HỒI HƯỚNG

Trì tụng kinh thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sanh mọi miền.

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện dứt

Quả Phật xin chứng nên.

Nguyện sinh về Tịnh Độ

Sen nở thấy vô sinh

Chư Phật và Bồ Tát

Là những bạn đồng hành.

Nguyện dứt hết phiền não

Cho trí tuệ phát sinh

Cho tội chướng tiêu tán

Quả giác ngộ viên thành.

TAM QUY Y

--Tự Quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, hiểu rõ đạo lớn,

phát tâm Bồ Đề (1 lạy)

--Tự Quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, vào sâu Kinh Tạng,

trí huệ như biển (1 lạy)

--Tự Quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng,

hết thảy không ngại. (1 lạy)

KỆ VÔ THƯỜNG

Ngày nay đã qua,

Đời sống ngắn lại,

Hãy nhìn cho kỹ,

Ta đã làm gì ?

Đại chúng hãy cùng tinh tấn,

Thực tập hết lòng,

Sống cho sâu sắc và thảnh thơi,

Hãy nhớ vô thường,

Đừng để tháng ngày trôi đi oan

uổng.