Tu Viện Kim Cang
c
x

Bát Quan Trai

Cúng Vong

Nghi Thức Khai Kinh

Lễ Phật Đản

Vía Xuất Gia

Vía Thành Đạo

Sám Sáu Căn

Kinh Vu Lan

Vía Phật A Di Đà

An Vị Phật

Quá Đường

Kinh Vô Thường

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phóng Sanh

Văn Khuyên Tu

Sám Thích Ca

Sám Di Lạc

Sám Quy Mạng

Sám Quy Mạng II

Bài Khể Thủ

Sám Xuất Gia

Sám Từ Vân

Sám Châu Hoằng

Sám Mục Liên

Sám Thảo Lư

Bài Tống Táng

Sám Cầu Siêu

Sám Thập Phương I

Sám Thập Phương II

Sám Đại Từ

Phát Nguyện Và Hồi Hướng

Nghi Thức Kết

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Phục Nguyện

Tác Bạch

Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm

 
MS Word Version Printer Friendly Versionc
Kinh Nhật Tụng

SÁM CHÂU-HOẰNG

Châu-Hoằng thầy hiệu Liên-trì

Làm văn phát-nguyện chỉ qui một đường

Cúi đầu làm lễ Tây-phương

Tịnh bang giáo-chủ pháp-vương Di-Đà

Độ người vượt khỏi ái hà

Dắt ra hầm lửa nhảy ra nghi thành

Tôi nay phát nguyện vãng sanh

Nguyện về cực-lạc nêu danh sen vàng

Ngưỡng trông vọi vọi đạo tràng

Dũ lòng thương xót mà mang tôi về

Tôi thường ba cõi đắm mê

Bốn ơn càng trọng lo bề cứu nhau

Tưởng gì đời lắm thảm sầu

Quyết lòng nên đạo, độ sau luân-hồi

Không trên một bực mà thôi

Sáng trưng đường lối không nơi nào bì

Nên tôi lòng gắn dạ ghi

Chuyên cần niệm Phật không khi nào rời

Phật là bực cả khắp trời

Cứu người thoát tử độ đời vô-sanh

Còn lo nghiệp trọng phước khinh

Phước dày huệ mỏng phàm tình tối tăm

Còn lo lòng nhiễm dễ lầm

Duyên trên chưa sạch tánh thần khó nên

Tôi nay tình nguyện khởi lên

Cúi gieo năm vóc thiệt bền lòng ngay

Mở gan trải dạ tỏ bày

Chí-thành sám-hối trông ngày Phật thương

Chúng tôi nhiều kiếp oan ương

Từ đời thuở trước không lường đến nay

Bơỉ vì mê tối dại ngây

Sân si quen nết cải thầy dạy khuyên

Ví như ba nghiệp đảo điên

Dầu cho nước biển rửa liền sạch đâu

Than ôi tội nghiệp lấp đầu

Nguồn ân biển ái thẩm sâu vô cùng

Ngữa trông đức Phật bao dung

Tội mòn nghiệp hết sạch không buổi nầy

Quyết lòng niệm Phật ăn chay

Chí tâm thề nguyện từ rày đến sau

Ví dầu tôi có ở đâu

Lánh xa bạn dữ chẳng hầu tựa nương

Gắng tu đạo Phật giữ thường

Thề không thối chuyển mắc đường thai sanh

Nguyện sao tu luyện mau thành

Đặng mà cứu độ phàm tình thoát ra

Cha lành là Phật Di-Đà

Đem lòng quãng đại để mà độ tôi

Đoái thương mấy đoạn khúc nôi

Chứng tri đệ-tử luân-hồi oan khiên

Cầu cho giấc ngủ rõ-ràng

Thấy Di-Đà Phật hào quang rạng mình

Cầu cho sắc tướng quang-minh

Thấy Di-Đà Phật tâm tình đặng an

Nguyện cầu lên cảnh lạc bang

Thấy Di-Đà Phật trên đàn giảng kinh

Cam-lồ Phật rưới đầy mình

Hào-quang Phật chiếu thanh-minh tâm thần

Cầu cho y Phật đắp thân

Tay vàng Phật đở thoa lần đầu tôi

Cầu cho chướng trước dứt chồi

Gốc lành thêm lớn vun bồi tốt tươi

Cho tôi sạch hết việc đời

Trong lòng thanh-tịnh như người tây phương

Tánh-linh mầu nhiệm tỏ tường

Mau nghe chánh pháp như gương trên đài

Mầu thuyền thanh-tịnh khoan-thai

Tịnh quang cõi Phật thấy hoài không ngơi

Như tôi gần có qua đời

Khiến cho linh-tánh đặng tôi biết liền

Đừng cho bệnh khổ vào thân

Tử an sanh thuận như thần bao xưa

Đừng cho tríu mến dây dưa

Đừng cho Thánh Phật long-thơ Tống-trào

Sáu căn đừng có lao-xao

Rõ ràng chánh-niệm như sao bắc-thần

Hết rồi một đoạn báo thân

Vào trong thiền-định xuất thần tây qui

Ngó gần thấy Phật A-Di

Quan-Âm Thế-Chí trụ-trì trước ta

Các ông thánh chúng hằng sa

Tuôn hào-quang xuống chói lòa rước tôi

Duỗi tay xuống tiếp một hồi

Lâu đài cờ phướng đông thôi quá chừng

Nhạc trời tấu trổi vang lừng

Mùi nhang thơm ngát vui ưng tấm lòng

Tây-Phương cõi Phật thung dung

Rõ ràng trước mắt hiện ra cõi nầy

Kẻ nghe người thấy vui thay

Khiến cho ai nấy liền ngày phát tâm

Tưởng người chánh-tín tưởng thầm

Bước vô đạo Phật khỏi hầm lửa thiêu

Vui thay cõi Phật tiêu diêu

Ai theo Phật rước cao siêu liên đài

Vung tay về chốn kim giai

Toà sen rực-rỡ trong ao

Đỏ, xanh, vàng, trắng tuôn hào quang ra

Tôi ngồi chểm-chệ trong hoa

Phật cùng Bồ-tát hằng-hà nhóm đông

Tôi nghe pháp nhiệm tỏ lòng

Chứng vô-sanh-nhẫn chơn tông thượng thiền

Chỉ trong giây phút thành duyên

Vẳng nghe chư Phật dạy truyền pháp âm

Đặng nhờ thọ ký ấn tâm

Dạy rồi linh tánh bao năm nhớ hoài

Ba thân bốn-trí lâu dài

Sáu-thông năm-mắt chuyện ai cũng tường

Đà-la thần-chú nhiều phương

Pháp nào cũng biết như gương soi lành

Bao-nhiêu công-đức chứng-minh

Nhớ ghi gồm đủ như kinh Phật truyền

Mình đã cõi Phật ỡ yên

Nhớ lời thệ trước độ duyên ta-bà

Thần thông biến-hóa thân ta

Khắp mười phương thảy hiện ra phép mầu

Từ-bi phước-đức thâm sâu

Có duyên hoá-độ đâu đâu vâng lời

Khắp trong cả thảy nhiều nơi

Cũng đều độ hết người đời trầm-luân

Khiến cho lòng tịnh quen lâu

Dứt tình ái dục lưu thần thiện lương

Dắt người về đến Tây-phương

Vào hàng bất thối náu nương bạn lành

Lòng tôi thệ độ chúng-sanh

Rộng như biển cả cũng dường hư-không

Hằng hà thế-giới đều thông

Chúng-sanh phiền-não độ đồng sạch trơn

Nếu mà còn để nhơn nhơn

Nguyện tôi không hết như đờn đứt giây

Phật thường chứng lễ nguyện nầy

Tu-trì công-đức độ ngay hữu-tình

Bốn ơn đền đáp phân minh

Ba đường cứu vớt siêu-sanh cõi mầu

Nguyện chung thế-giới ba ngàn

Vẹn tròn một trí vào ban Phật đài

Nguyện về cực-lạc một nhà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa nở rồi biết tánh linh

Các ông Bồ-tát bạn lành với ta

Huệ-Lưu diễn nghĩa chép ra

Ai tu tịnh-độ học mà sám chung.