Tu Viện Kim Cang
c
x

Bát Quan Trai

Cúng Vong

Nghi Thức Khai Kinh

Lễ Phật Đản

Vía Xuất Gia

Vía Thành Đạo

Sám Sáu Căn

Kinh Vu Lan

Vía Phật A Di Đà

An Vị Phật

Quá Đường

Kinh Vô Thường

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phóng Sanh

Văn Khuyên Tu

Sám Thích Ca

Sám Di Lạc

Sám Quy Mạng

Sám Quy Mạng II

Bài Khể Thủ

Sám Xuất Gia

Sám Từ Vân

Sám Châu Hoằng

Sám Mục Liên

Sám Thảo Lư

Bài Tống Táng

Sám Cầu Siêu

Sám Thập Phương I

Sám Thập Phương II

Sám Đại Từ

Phát Nguyện Và Hồi Hướng

Nghi Thức Kết

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Phục Nguyện

Tác Bạch

Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm

 
MS Word Version Printer Friendly Versionc
Kinh Nhật Tụng

PHÁT NGUYỆN & HỒI HƯỚNG

Qui mạng mười phương vô-thượng-giác

Pháp mầu vi-diệu khắp tuyên-dương

Thánh-tăng bốn-quả, ba thừa độ

Hiển hiện tay vàng nguyện xót thương

Ngược dòng chơn-tánh từ lâu

Chúng con trôi nổi ở đầu sông mê

Biết đâu là chốn đường về?

Bập bềnh sóng nước không hề đoái lui

Nguyên nhân hữu-lậu gây rồi

Bao-nhiêu nghiệp-chướng lâu đời tạo ra

Biết đâu nẽo chánh, đường tà?

Oan-khiên nghiệp-báo thật là nặng sâu

Nay con khẩn thiết cúi đầu

Phơi bày sám-hối khẩn-câù hồng-ân

Lòng thành cầu đấng năng nhân

Từ-bi cứu vớt trầm-luân mọi loài

Nguyện cùng Thiện-hữu xa khơi

Cùng lên bờ giác, lìa nơi não phiền

Kiếp nầy xin nguyện xây thêm

Cao toà phước-đức, vững nền đạo tâm

Chờ mong đạo-nghiệp vun-trồng

Từ-bi trí-tuệ nẩy mầm tốt tươi

Kiếp sau, xin được làm người

Sinh ra gặp Pháp, sống đời chân tu

Dắc dìu nhờ bậc minh-sư

Nương nhờ chánh-tín, hạnh từ xuất gia

Lục-căn tam-nghiệp thuần-hòa

Không vương tục lụy theo đà thế nhân

Theo đường tấn-đạo nghiêm thân

Giữ gìn phạm hạnh, nghiệp trần lánh xa

Uy nghi phong-độ sáng lòa

Lòng từ hộ mạng, trước là vi sinh

Lại thêm đầy đủ duyên lành

Bao-nhiêu tai nạn đều thành như không

Bồ-đề nguyện quyết một lòng

Đài gương bát-nhã chơn không hiện tiền

Nghiên tầm, đạo hạnh tinh chuyên

Đại thừa liễu-ngộ, chứng truyền chơn-tâm

Thoát ngoài "kiếp hải" trầm-luân

Hoằng khai lục-độ hạnh môn cứu người

Pháp tràng dựng khắp nơi nơi

Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không

Tà ma hàng phục đến cùng

Truyền đăng, Phật pháp nối dòng vô chung

Vâng làm Phật sự mười phương

Không vì lao nhọc nản lòng tinh chuyên

Bao nhiêu thâm pháp diệu huyền

Thảy đều thông đạt, thoạt nhiên độ mình

Nguyền đem phước-huệ độ sinh

Chứng nên Phật quả, hoàn thành pháp-thân

Tùy căn ứng hiện cõi trần

Phân thân vô số, độ dần chúng-sanh

Nước từ rưới khắp nhơn thiên

Mênh mông biển rộng lời nguyền độ tha

Khắp hoà thế-giới gần xa

Diễn dương diệu pháp, trước là hiện thân

Những nơi khổ thú trầm-luân

Hào-quang chiếu diệu, báo thân đẹp lành

Chỉ cần thấy dạng, nghe danh

Bao loài thoát khỏi cực hình đớn đau

Phát lời nguyện ước cao siêu

Muôn ngàn khổ địa thảy đều tiêu tan

Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan

Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sanh

Đều nhờ Phật lực anh linh

Sương tan núi biếc, bình minh rạng ngời

Thuốc thang cứu giúp mọi người

Áo cơm cứu giúp cho đời bần dân

Bao-nhiêu lợi ích hưng sùng

An vui thực hiện trong vòng trầm luân

Bao-nhiêu quyến thuộc, oan thân

Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm

Xa lìa ái nhiễm triền miên

Đoạn trừ những mối phược triền thân tâm

Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân

Cùng hao loài khác pháp thân hướng về

Hư không dù có chuyển di

Nguyện ta cũng chẳng có hề lung lay

Nguyện cầu vạn pháp bản lai

Hoàn thành chí nguyện vững cây Bồ Đề.