Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

TRANG NHẤT > PHẬT HỌC PHỔ THÔNG
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 07/10/2008 (GMT+7)

Bài Thứ 02: Chương Phổ Hiền

BÀI THỨ NHÌ  

II.- CHƯƠNG PHỔ HIỀN

1.- NGÀI PHỔ HIỀN HỎI PHẬT

       Khi ấy ngài Phổ Hiền Bồ tát, ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chấp tay đảnh lễ và quỳ thẳng bạch rằng: 

-         Bạch đức Đại bi Thế Tôn, xin ngài vì các vị Bồ tát ở trong hội này và tất cả chúng sanh đời sau tu Đại thừa, từ bi chỉ dạy phương pháp tu hành để vào cảnh giới Viên Giác thanh tịnh.  

-         Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh biết các pháp đều như huyễn, thân và tâm nầy cũng huyễn, thì cần gì phải tu?  Tại sao còn dùng cái “huyễn” trở lại tu “pháp huyễn” làm gì? 

-         Lại nữa, nếu các pháp hư huyễn đều diệt hết, thì thân tâm này cũng diệt; nếu thân tâm đều diệt thì lấy ai tu hành mà gọi là “tu pháp như huyễn”? 

-         Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh không tu hành, vẫn ở mãi trong cảnh sanh tử huyễn hóa mà chẳng tự biết, thì làm sao dẹp trừ các tâm vọng tưởng, để giải thoát được sanh tử luân hồi?

-         Xin Phật vì chúng sanh đời sau, chỉ dạy phương tiện tu tập và thứ lớp tu hành như thế nào, để cho chúng sanh khi nghe đến cảnh giới Viên Giác thanh tịnh nầy, y theo đó tu hành, vĩnh viễn xa lìa được các vọng huyễn. 

       Ngài Phổ Hiền Bồ tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lạy Phật rồi trở lui. 

       LƯỢC GIẢI

       Đại ý đoạn này là ngài Phổ Hiền Bố tát hỏi Phật: 

1.      Nếu tất cả chúng sanh biết các pháp đều hư huyễn, thì cần gì phải tu, vì nó là hư huyễn.  Tại sao còn dùng cái huyễn (thân tâm) tu pháp như huyễn làm gì?

2.      Nếu chúng sanh chấp là cái huyễn mà không tu, thì vẫn ở mãi trong sanh tử luân hồi, làm sao được giải thoát?

       Xin Phật từ bi chỉ dạy phương tiện tu hành và phải tu tuần tự như thế nào, mới nhập được cảnh giới Viên Giác thanh tịnh? 

2.- PHẬT KHEN NGÀI PHỔ HIỀN 

       Khi đó Đức Thế Tôn khen ngài Phổ Hiền Bồ tát và dạy rằng: 

-         Nầy Thiện nam, quí lắm! Ông vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, hỏi về phương tiện và thứ lớp tu tập pháp môn “Như huyễn Tam muội” (1) của Bồ tát, khiến cho chúng sanh xa lìa các huyễn.  Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông khai thị.  

       Khi đó ngài Phổ Hiền Bồ tát và đại chúng đều hoan hỷ, kính cẩn và chăm chú nghe lời Phật chỉ giáo. 

       LƯỢC GIẢI

        Văn Thù và Phổ Hiền là hai vị đại Bồ tát.  Ngài Văn Thù tiêu biểu cho Đại trí.  Ngài Phổ Hiền tiêu biểu cho Đại hạnh.  Có Đại trí (Căn bản trí) mới phá trừ được căn bản vô minh.  Có Đại hạnh mới hoàn thành được công hạnh của Phật.  Người tu hành lúc nào cũng phải đủ cả “trí và hạnh.”  Có “trí” mới phá được vô minh và thấu rõ chơn lý.  Có “hạnh” mới đạt được chơn lý, hoàn thành quả Phật.

       Đoạn nầy Phật khen ngài Phổ Hiền Bồ tát, vì chúng sanh mà hỏi pháp tu “như huyễn tam muội.” 

       (1)  Chữ “Tam muội” Tàu dịch là “Định” hay “Chánh thọ.”  Vì nhiếp tâm chuyên chú một chỗ, không cho xao lảng, nên gọi là “Định”.  Ngài Tôn mật nói:  “Rõ thấu thân và tâm đều như huyễn, thầm hiệp với Chơn như, như thế gọi là “Chánh thọ.” 

       Nghĩa bóng của chữ “Tam muội,” là chỉ cho công việc làm đã quá thuần thục.  Như người niệm Phật, có khi niệm mà có lúc lại quên, còn bị các vọng niệm xen tạp; như thế là chưa được tam muội.  Bao giờ người niệm Phật, chỉ ròng rặc một niệm Phật thôi (nhứt tâm bất loạn) không có một niệm gì khác xen vào, đi đứng nằm ngồi, bất luận chỗ nào hay lúc nào, từ năm nầy cho đến tháng nọ, cũng vẫn nhớ niệm Phật, như thế gọi là được “Niệm Phật Tam muội.” 

       Chúng ta quán các vật đều hư huyễn; nhưng có khi lại thấy là thiệt, như thế là chưa được “như huyễn Tam muội.”  Bao giờ đi đứng nằm ngồi, bất luận giờ phút nào hay nơi nào, cũng đều thấy các pháp hoàn toàn hư huyễn, nhu thế là chúng ta được pháp “Như huyễn Tam muội.” 

3.- PHẬT TRẢ LỜI CHO NGÀI PHỔ HIỀN 

-         Nầy Thiện nam!  Tất cả các cảnh vật huyễn hóa (thế giới chúng sanh) của chúng sanh, đều sanh trong tâm Viên Giác mầu nhiệm của Như Lai.  Các pháp hư huyễn có diệt, mà tánh Viên Giác vẫn không diệt.  Cũng như hoa đốm sanh trong hư không, các hoa đốm hư huyễn kia có hoại diệt, mà tánh hư không chẳng hề hoại diệt.  

       LƯỢC GIẢI

       Hoa đốm là dụ cảnh vât, hư không là dụ Viên Giác.  Đại ý đoạn nầy là nói các pháp giả dối hư huyễn nầy, đều sanh trong Viên Giác (Chơn tâm.)  Các pháp hư huyễn diệt mà Tâm Viên Giác không diệt, mà hư không không diệt. 

 

4.- PHẬT DẠY PHÁP TU ĐỂ NHẬP VIÊN GIÁC 

-         Khi các huyễn cảnh diệt rồi, thì cái huyễn tâm của hành giả cũng theo đó diệt luôn.  Đến khi các huyễn (năng và sở) đều diệt hết, thì cái Tâm Viên Giác không vọng động tự hiện.  

-         Bởi đối với vọng huyễn mà nói “Viên Giác” nên Viên Giác cũng trở thành vọng huyễn, vì còn ở trong vòng đối đãi vậy.  Đến cảnh giới nầy, nếu nói “có Viên Giác” thì chưa rời vọng huyễn đã đành, mà nói là “không Viên Giác” thì cũng chẳng rời được vọng huyễn. 

-         Thế nên, các vọng huyễn (có và không) đều phải diệt hết rồi, mới gọi là Viên Giác. 

       LƯỢCGIẢI

        Đoạn nầy lý lẽ uyên thâm, có 5 từng: 

1.      Huyễn cảnh diệt.

2.      Huyễn tâm cũng diệt.

3.      Các huyễn (năng, sở) diệt hết, tâm “Viên Giác” hiện bày.

4.      Bởi đối vọng huyễn mà gọi “Viên Giác,” nên Viên Giác cũng trở thành hư huyễn.  Vì còn ở trong vòng đối đãi phân biệt, nên chưa phải là “Viên Giác”.

5.      Nếu “chấp có Viên Giác” thì ở trong vòng vọng huyễn, mà “chấp không Viên Giác” cũng còn ở trong vòng vọng huyễn.  Các vọng huyễn: có, không, sanh, diệt, phải, chẳng, v.v… đều phải diệt hết rồi, thế mới đúng là “Viên Giác.”

 

       Đại ý đoạn nầy nói: “Tánh Viên Giác” (Chơn Tâm) không thể dùng lời nói mà luận bàn được, cũng không dùng ý suy nghĩ mà suy nghĩ được.  Nếu vừa móng tâm động niệm, nghĩ thánh nói phàm, cho thế nầy là vọng, thế kia là chơn, như thế là hãy còn trong vòng đối đãi, hễ còn đối đãi phân biệt, thì đều là vọng huyễn cả, phải rời hết các vọng huyễn mới đúng là “Viên Giác.” 

 

5.- PHẬT DẠY PHƯƠNG PHÁP LY HUYỄN 

-         Nầy Thiện nam!  Tất cả các vị Bồ tát và chúng sanh đời sau, cần phải xa lìa các việc như sau:       

1.      Xa lìa các cảnh giới huyễn hóa hư vọng.  Nhưng còn cái “Tâm biết xa lìa;”

2.      Cái “Tâm biết xa lìa” đó là huyễn, nên cũng phải xa lìa luôn;

3.      Cái “xa lìa” đó cũng là huyễn, nên cũng phải xa lìa;

4.      Cái “lìa cái xa lìa” cũng là huyễn, nên cũng phải xa lìa luôn;

5.      Phải không còn cái gì để “xa lìa” nữa, như thế mới gọi là trừ được các huyễn.

-         Tỷ như người kéo lửa, dùng hai miếng củi tre cọ xát nhau; cọ cho đến khi lửa phát ra, trở lại cháy củi; cháy đến lúc củi hết, lửa tán tro bay, bấy giờ chỉ còn đất trống. 

-         Dùng “cái huyễn” tu các “pháp huyễn” cũng thế.  Khi các huyễn diệt hết rồi, không phải là đoạn diệt, mà lúc bấy giờ tánh Viên Giác tự hiện bày. 

       LƯỢC GIẢI

  Đại ý đoạn nầy nói: Người tu hành trước hết phải lìa các huyễn cảnh, sau lìa huyễn tâm; lìa cho đến không còn cái gì để lìa nữa, thế mới là lìa được hết các huyễn.  Lúc bấy giờ cái phi huyễn là “Viên Giác tánh” hiện ra.  Như thế thì “Viên Giác tánh” không phải là đoạn diệt.      

       Như người kéo lửa (dụ cho tu như huyễn) ban đầu dùng hai miếng củi tre cọ nhau (dụ cho tâm và cảnh,) khi lửa phát ra trở lại cháy hết củi, đến lúc lửa tàn tro bay (tâm cảnh đều hết,) bấy giờ chỉ còn đất trống (dụ cho Viên Giác.) 

 

6.- PHẬT DẠY: “GIÁC NGỘ” KHÔNG CÓ TUẦN TỰ “RỜI HUYỄN” CHẲNG CẦN PHƯƠNG TIỆN. 

-         Nầy Thiện nam!  Khi biết được các pháp hư huyễn, tức là lìa được các huyễn, chớ không cần phải có phương tiện gì khác.  Lìa được các huyễn tức là “Giác,” cũng không có lớp lang tuần tự gì. 

-         Tất cả Bồ tát và chúng sanh đời sau, y như thế mà tu hành, mớo xa lìa được các huyễn. 

       LƯỢC GIẢI

 Phật dạy người biết được các pháp là hư huyễn thì không còn cố chấp và tham luyến các pháp nữa, tức là được các huyễn rồi, chớ không có phương pháp tu tập nào khác.  Câu nầy giống như câu trong Kinh Lăng Nghiêm: “Giác mê, mê diệt” (Giác ngộ được cái mê, thì cái mê ấy hết.)  Cũng như người khi biết mình là chiêm bao, thì không còn chiêm bao nữa. 

       Lìa được các vọng huyễn, tức thì “Viên Giác” hiện bày, thế nên không có lớp lang từng bực.  Dụ như khi ánh sang đến, thì cái tối liền diệt; tối vừa diệt thì sáng vừa hiện, không có lớp lang tuần tự chi hết.

 

       Đoạn trước ngài Phổ Hiền có hỏi thứ lớp tu pháp môn như huyễn thé nào.  Đến đoạn nầy Phật trả lời đã xong.

7.- PHẬT NÓI BÀI KỆ TÓM LẠI CÁC NGHĨA TRÊN

 

       Khi ấy Đức Thế Tôn muốn nói tóm lại nghĩa nầy nên nói bài kệ rằng:

 

Phổ Hiền! Ông nên biết:

Các vô minh huyễn hóa

Của tất cả chúng sanh,

Từ vô thỉ đến giờ,

Đều sanh trong Viên Giác

Của các Đức Như Lai.

Cũng như các hoa đốm

Sanh trong thái hư không,

Hoa đốm diệt hết rồi,

Hư không vẫn trong tịnh.

Các huyễn từ “Giác” sanh,

Huyễn diệt, “Giác” viên mãn,

Viên Giác không vọng động.

Các Bồ tát hiện tại

Và chúng sanh đời sau,

Thường phải xa lìa huyễn.

Xa lìa cho hết huyễn,

Như lửa từ cây sanh

Trở lại cháy hết cây.

Lửa tàn tro bay tận.

“Giác ngộ” không tuần tự.

“Phương tiện” cũng không cần.

 

       LƯỢC GIẢI

       Đại ý bài kệ nầy Phật dạy: Các vô minh vọng huyễn của chúng sanh từ vô thỉ đến giờ, đều sanh trong tâm Viên Giác của Như Lai.  Đến khi các vô minh vọng huyễn diệt rồi, thì tâm “Viên Giác” hiện ra, không có tuần tự và cũng không cần có phương tiện gì khác.

       Dụ như hoa đốm sanh trong hư không, khi hoa đốm diệt hết thì hư không tự trong tịnh.  Và như lửa từ trong cây sanh, trở lại đốt cháy cây, đến khi củi hết lửa tàn, khói tan tro tận, lúc bấy giờ chỉ còn bầu trời trong suốt. 

LƯU Ý:

       Trong chương Phổ Hiền nầy, chúng ta nên lưu ý về câu hỏi của ngài Phổ Hiền và lời đáp của Phật, vì rất quan hệ đến đời tu hành của chúng ta.

       Ngài Phổ Hiền hỏi rằng: “Đã là huyễn thì cần gì phải tu?  Tại sao còn dùng thân tâm như huyễn để tu hành như huyễn?”  - Đoạn nầy nếu chúng ta hiểu lầm, thì không sao khỏi sanh ra những vọng chấp:  “Thân huyễn, cảnh huyễn, tu học cũng huyễn v.v…” rồi trăm việc lành đều bỏ xuôi, thật là nguy hại vô cùng!

       Vậy ta cần phải xét kỹ về đoạn trả lời của Phật.  Đại ý Phật dạy rằng:  Tuy biết các pháp là “huyễn,” nhưng cần phải tu mới đạt đến chỗ “phi huyễn” (chơn.)  Cũng như: vẫn biết “tiếng gõ bảng” của thầy giáo cũng là ồn, nhưng nếu không có “tiếng gõ bảng” của thầy giáo, thì không không sao dẹp được hết tiếng ồn ào của học trò.  Đến khi hết tiếng ồn ào của học trò thì tiếng gõ bảng cũng không còn nữa.

       Tổ sư đã dạy: “Hữu vi tuy ngụy, xả chi tắc Phật đạo nan thành;” nghĩa là các việc tu hành đều thuộc về hữu vi pháp, tuy biết là vọng, nhưng nếu bỏ đi không tu thì khó thành đạo Phật.  Cổ nhơn dạy: “Đạp gai lấy gai mà lễ” hay là: “Phải dùng giặc để diệt giặc” cũng là lẽ ấy.

       Vẫn biết “Viên Giác tánh” không phải phi huyễn, nhưng muốn nhập Viên Giác, thì phải dùng huyễn để trừ huyễn.  Khi các huyễn diệt hết, thì tánh “Viên Giác” mới hiện.

       Cổ Đức dạy: “Thật tế lý địa bất thọ nhứt trần, vạn sư môn trung bất xả nhứt pháp,” nghĩa là: Về chỗ lý tánh chơn thật (Viên Giác) thì không bỏ một việc nhỏ.

       Đây là một qui tắc từ nghìn xưa.  Những vị tu hành được thành đạo quả, không một ai vượt ngoài qui tắc nầy.

HT. Thích Thiện Hoa
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
 BÀI HỌC KẾ TIẾP
(Phật Học Phổ Thông Khóa thứ VIII)
BÀI THỨ 03: CHƯƠNG PHỔ NHÃN
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Xem tin ngày:


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712