CẦU SIÊU

Họ và Tên gia chủ (Name):

Pháp Danh(1):
Địa Chỉ (Address) Apt. #
Thành Phố (City):   Tiểu Bang (state):  Zipcode:

Điện Thoại (phone): 

  Work # 
Email:
Ngày Cầu Siêu:     Ngày  Tháng  Năm 

                                     Tu Viện Kim Cang
                                     4771 Browns Mill Rd.
                                     Lithonia, GA 30038
                                     (770)322-0712
www.kimcang.org www.kimcang.com
STT Họ và Tên (có dấu tiếng Việt) Pháp-danh(1) Ngày Sanh Ngày Tử Thọ(2) Liên Hệ(3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

      

GHI CHÚ: Điền vào phiếu cầu siêu và gởi về Tu Viện Kim Cang [4771 Browns Mill Road, Atlanta, GA 30038. (770) 322-0712] càng sớm càng tốt, để quí Thầy dâng sớ bạch Phật cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ quá cố. Tụng kinh cầu siêu từ ngày 29 cho đến mồng 3 Tết vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, xin mời quí Phật tử nếu có thể được, về tham dự các khóa tụng kinh cầu nguyện.

(1) Pháp danh chỉ có cho người đã Quy-Y Tam Bảo, nếu chưa quy y thì để trống phần này.
(2) Thọ: tính tới ngày chết là bao nhiêu tuổi, chứ không phải tính tới năm nay, nếu không nhớ thì bỏ trống phần này.
(3) Liên hệ ruột thịt với gia chủ hay người điền đơn xin cầu siêu. (ví dụ như là: cha mẹ, vợ chồng, chú bác, hay con cái ... của gia chủ)