CẦU AN

Họ và Tên gia chủ (Name):

Pháp Danh(1):
Địa Chỉ (Address) Apt. #
Thành Phố (City):   Tiểu Bang (state):  Zipcode:

Điện Thoại (phone): 

  Work # 
Email:
Ngày Cầu An:     Ngày  Tháng  Năm 

                                     Tu Viện Kim Cang
                                     4771 Browns Mill Rd.
                                     Lithonia, GA 30038
                                     (770)322-0712
www.kimcang.org www.kimcang.com
STT Họ và Tên (có dấu tiếng Việt) Pháp-danh(1) Ngày Sanh Tuổi Ta(2) Nam/Nữ Liên Hệ(3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

      

GHI CHÚ: Điền vào phiếu cầu an và gởi về Tu Viện Kim Cang [4771 Browns Mill Road, Atlanta, GA 30038. (770) 322-0712] càng sớm càng tốt, để quí Thầy dâng sớ bạch Phật cầu an cho ông bà, cha mẹ, và những người thân trong gia đình.


(1) Pháp danh chỉ có cho người đã Quy-Y Tam Bảo, nếu chưa quy y thì để trống phần này.
(2) Tuổi ta như là tuổi: Nhâm Tý, Quí Sửu, Giáp Thìn, Canh Ngọ, v.v...
(3) Liên hệ ruột thịt với gia chủ hay người điền đơn xin cầu an. (ví dụ như là: cha mẹ, vợ chồng, chú bác, hay con cái ... của gia chủ)