MẪU SỚ CÚNG SAO

Họ và Tên gia chủ (Name):

Pháp Danh:
Địa Chỉ (Address) Apt. #
Thành Phố (City):   Tiểu Bang (state):  Zipcode:

Điện Thoại (phone): 

  Work # 
Email:
www.kimcang.org Bấm Vào Đây Để Tìm Sao Hạn. www.kimcang.com
STT Họ và Tên (có dấu tiếng Việt) Tuổi Ta(1) Sao(2) Hạn Nam/Nữ Liên Hệ(3)
  Ví dụ: Nguyễn Việt Nam Mậu Thìn Thái Dương Địa Võng Nam Cháu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

      

GHI CHÚ: Điền vào mẫu sớ Cúng Sao và gởi về Tu Viện Kim Cang [4771 Browns Mill Road, Atlanta, GA 30038. (770) 322-0712] càng sớm càng tốt, để cúng sao giải hạn cầu an đầu năm.
(1) Tuổi ta như là tuổi: Nhâm Tý, Quí Sửu, Giáp Thìn, Canh Ngọ, Đinh Mùi, Mậu Ngọ v.v.
(2) Sao: hãy ghi sao của mình vào ngay cột sao. Nếu muốn biết năm nay mình gặp sao và hạn gì, hãy bấm vào đây.
(3) Liên hệ ruột thịt với gia chủ hay người điền đơn xin cúng sao. (ví dụ như là: cha mẹ, vợ chồng, chú bác, hay con cái ... của gia chủ)