Menu
Hồng Danh Bửu Sám
Nghi Thức Cầu An
Nghi Thức Cầu Siêu
Sám Châu Hoằng
Nghi Thức Cúng Ngọ
Nghi Thức Cúng Vong
Sám Đại Từ
48 Lời Nguyện Di Đà
Sám Di Lặc
Nghi Thức Khai Kinh
Nghi Thức Hồi Hướng
Sám Khể Thủ
Văn Khuyến Tu
Kim Cang Bát Nhã
Kinh Di Đà
Kinh Vu Lan
Kinh Lăng Nghiêm
Sám Mục Liên
Bát Đại Nhân Giác
Sám Phật Đản
Kinh Phiền Giận
Kinh Phổ Môn
Nghi Thức Phóng Sanh
Phục Nguyện
Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu
Nghi Thức Quá Đường
Nghi Thức Bát Quan Trai
Sám Quy Mạng I
Sám Quy Mạng II
SÁM MỤC LIÊN
Con quỳ lạy Phật Thích-Ca
Chứng-minh đệ-tử tên là Mục-Liên
Lòng con mộ đạo tu hiền
Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm nay
Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày
Minh-tâm kiến-tánh Như-Lai trọn lành
Lục-thông đầy đủ nên danh
Muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công
Đền ơn cho bú ẳm bồng
Liền dùng đạo nhãn xem vòng thế-gian
Thấy vong mẹ khổ muôn ngàn
Ốm gầy đói khát trong đàng quỉ ma
Mục-Liên kêu mẹ khóc la
Đau lòng thương mẹ đọa sa
Diêm-Đình Thanh-Đề nhìn thấy con mình
Mục-Liên cứu mẹ hết tình gắng công
Con ơi! Mẹ đói trong lòng
Mục-Liên nghe nói khóc ròng thở than
Vội vàng trở lại thế-gian
Bới cơm một bát đem sang mẹ mừng
Và cơm vô miệng nửa chừng
Chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than
Mục-Liên xem thấy kinh-hoàng
Trong lòng đau đớn khóc than buồn tình
Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình
Trở về lạy Phật cầu xin mẹ già
Thích-Ca đức Phật phân qua
Mẹ ngươi tội nặng sâu xa nghiệp hành
Ta truyền cứu-tế pháp lành
Cần cầu tăng chúng tịnh thanh chú nguyền
Cầu cho phụ-mẫu hiện tiền
Lục-thân quyến-thuộc bình-yên điều-hòa
Bảy đời phụ-mẫu đã qua
Về trời hưởng phước sáng lòa hào quang
Vui chơi thong thả thanh nhàn
Ngày rằm tháng bảy lập đàn trai-tăng
Sắm cơm trăm món đồ ăn
Trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng
Chiếu giường bồn nước mùng màn
Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm
Những đồ vật quí bông thơm
Thành tâm dọn tiệc Lan-Bồn phân-minh
Cúng-dường Tam-Bảo cầu kinh
Chư-tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm-trang
Cầu cho thí-chủ trai-đàn
Tâm hành thiền-định vái van chúc nguyền
Thanh-Đề khổ-ách hết liền
Ngày rằm tháng bảy thành tiên về trời
Noi gương hiếu thảo đời đời
Xót thương phụ-mẫu hiện thời nuôi con
Nhai cơm cho bú hao mòn
Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng
Trời cao đất rộng mênh-mông
Biển hồ lai láng sánh đồng Thái-sơn
Tu-hành báo tứ-trọng ân
Độ đời ba cõi sạch trơn trọn lành
Mục-Liên đại hiếu tu hành
Báo ân phụ-mẫu nên danh độ đời.
Copyright @ Tu Viện Kim Cang Năm 2007
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712