Menu
Hồng Danh Bửu Sám
Nghi Thức Cầu An
Nghi Thức Cầu Siêu
Sám Châu Hoằng
Nghi Thức Cúng Ngọ
Nghi Thức Cúng Vong
Sám Đại Từ
48 Lời Nguyện Di Đà
Sám Di Lặc
Nghi Thức Khai Kinh
Nghi Thức Hồi Hướng
Sám Khể Thủ
Văn Khuyến Tu
Kim Cang Bát Nhã
Kinh Di Đà
Kinh Vu Lan
Kinh Lăng Nghiêm
Sám Mục Liên
Bát Đại Nhân Giác
Sám Phật Đản
Kinh Phiền Giận
Kinh Phổ Môn
Nghi Thức Phóng Sanh
Phục Nguyện
Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu
Nghi Thức Quá Đường
Nghi Thức Bát Quan Trai
Sám Quy Mạng I
Sám Quy Mạng II
PHÁT NGUYỆN & HỒI HƯỚNG
Qui mạng mười phương vô-thượng-giác
Pháp mầu vi-diệu khắp tuyên-dương
Thánh-tăng bốn-quả, ba thừa độ
Hiển hiện tay vàng nguyện xót thương
Ngược dòng chơn-tánh từ lâu
Chúng con trôi nổi ở đầu sông mê
Biết đâu là chốn đường về?
Bập bềnh sóng nước không hề đoái lui
Nguyên nhân hữu-lậu gây rồi
Bao-nhiêu nghiệp-chướng lâu đời tạo ra
Biết đâu nẽo chánh, đường tà?
Oan-khiên nghiệp-báo thật là nặng sâu
Nay con khẩn thiết cúi đầu
Phơi bày sám-hối khẩn-câù hồng-ân
Lòng thành cầu đấng năng nhân
Từ-bi cứu vớt trầm-luân mọi loài
Nguyện cùng Thiện-hữu xa khơi
Cùng lên bờ giác, lìa nơi não phiền
Kiếp nầy xin nguyện xây thêm
Cao toà phước-đức, vững nền đạo tâm
Chờ mong đạo-nghiệp vun-trồng
Từ-bi trí-tuệ nẩy mầm tốt tươi
Kiếp sau, xin được làm người
Sinh ra gặp Pháp, sống đời chân tu
Dắt dìu nhờ bậc minh-sư
Nương nhờ chánh-tín, hạnh từ xuất gia
Lục-căn tam-nghiệp thuần-hòa
Không vương tục lụy theo đà thế nhân
Theo đường tấn-đạo nghiêm thân
Giữ gìn phạm hạnh, nghiệp trần lánh xa
Uy nghi phong-độ sáng lòa
Lòng từ hộ mạng, trước là vi sinh
Lại thêm đầy đủ duyên lành
Bao-nhiêu tai nạn đều thành như không
Bồ-đề nguyện quyết một lòng
Đài gương bát-nhã chơn không hiện tiền
Nghiên tầm, đạo hạnh tinh chuyên
Đại thừa liễu-ngộ, chứng truyền chơn-tâm
Thoát ngoài "kiếp hải" trầm-luân
Hoằng khai lục-độ hạnh môn cứu người
Pháp tràng dựng khắp nơi nơi
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không
Tà ma hàng phục đến cùng Truyền đăng,
Phật pháp nối dòng vô chung
Vâng làm Phật sự mười phương
Không vì lao nhọc nản lòng tinh chuyên
Bao nhiêu thâm pháp diệu huyền
Thảy đều thông đạt, thoạt nhiên độ mình
Nguyền đem phước-huệ độ sinh
Chứng nên Phật quả, hoàn thành pháp-thân
Tùy căn ứng hiện cõi trần
Phân thân vô số, độ dần chúng-sanh
Nước từ rưới khắp nhơn thiên
Mênh mông biển rộng lời nguyền độ tha
Khắp hoà thế-giới gần xa
Diễn dương diệu pháp, trước là Độ thân
Những nơi khổ thú trầm-luân
Hào-quang chiếu diệu, báo thân đẹp lành
Chỉ cần thấy dạng, nghe danh
Bao loài thoát khỏi cực hình đớn đau
Phát lời nguyện ước cao siêu
Muôn ngàn khổ địa thảy đều tiêu tan
Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan
Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sanh
Đều nhờ Phật lực anh linh
Sương tan núi biếc, bình minh rạng ngời
Thuốc thang cứu giúp mọi người
Áo cơm cứu giúp cho đời bần dân
Bao-nhiêu lợi ích hưng sùng
An vui thực hiện trong vòng trầm luân
Bao-nhiêu quyến thuộc, oan thân
Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm
Xa lìa ái nhiễm triền miên
Đoạn trừ những mối phược triền thân tâm
Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân
Cùng hao loài khác pháp thân hướng về
Hư không dù có chuyển di
Nguyện ta cũng chẳng có hề lung lay
Nguyện cầu vạn pháp bản lai
Hoàn thành chí nguyện vững cây Bồ Đề.
Copyright @ Tu Viện Kim Cang Năm 2007
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712