Menu
Hồng Danh Bửu Sám
Nghi Thức Cầu An
Nghi Thức Cầu Siêu
Sám Châu Hoằng
Nghi Thức Cúng Ngọ
Nghi Thức Cúng Vong
Sám Đại Từ
48 Lời Nguyện Di Đà
Sám Di Lặc
Nghi Thức Khai Kinh
Nghi Thức Hồi Hướng
Sám Khể Thủ
Văn Khuyến Tu
Kim Cang Bát Nhã
Kinh Di Đà
Kinh Vu Lan
Kinh Lăng Nghiêm
Sám Mục Liên
Bát Đại Nhân Giác
Sám Phật Đản
Kinh Phiền Giận
Kinh Phổ Môn
Nghi Thức Phóng Sanh
Phục Nguyện
Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu
Nghi Thức Quá Đường
Nghi Thức Bát Quan Trai
Sám Quy Mạng I
Sám Quy Mạng II
SÁM CHÂU-HOẰNG
Châu-Hoằng thầy hiệu Liên-trì
Làm văn phát-nguyện chỉ qui một đường
Cúi đầu làm lễ Tây-phương
Tịnh bang giáo-chủ pháp-vương Di-Đà
Độ người vượt khỏi ái hà
Dắt ra hầm lửa nhảy ra nghi thành
Tôi nay phát nguyện vãng sanh
Nguyện về cực-lạc nêu danh sen vàng
Ngưỡng trông vọi vọi đạo tràng
Dũ lòng thương xót mà mang tôi về
Tôi thường ba cõi đắm mê
Bốn ơn càng trọng lo bề cứu nhau
Tưởng gì đời lắm thảm sầu
Quyết lòng nên đạo, độ sau luân-hồi
Không trên một bực mà thôi
Sáng trưng đường lối không nơi nào bì
Nên tôi lòng gắn dạ ghi
Chuyên cần niệm Phật không khi nào rời
Phật là bực cả khắp trời
Cứu người thoát tử độ đời vô-sanh
Còn lo nghiệp trọng phước khinh
Phước dày huệ mỏng phàm tình tối tăm
Còn lo lòng nhiễm dễ lầm
Duyên trên chưa sạch tánh thần khó nên
Tôi nay tình nguyện khởi lên
Cúi gieo năm vóc thiệt bền lòng ngay
Mở gan trải dạ tỏ bày
Chí-thành sám-hối trông ngày Phật thương
Chúng tôi nhiều kiếp oan ương
Từ đời thuở trước không lường đến nay
Bơỉ vì mê tối dại ngây
Sân si quen nết cải thầy dạy khuyên
Ví như ba nghiệp đảo điên
Dầu cho nước biển rửa liền sạch đâu
Than ôi tội nghiệp lấp đầu
Nguồn ân biển ái thẩm sâu vô cùng
Ngữa trông đức Phật bao dung
Tội mòn nghiệp hết sạch không buổi nầy
Quyết lòng niệm Phật ăn chay
Chí tâm thề nguyện từ rày đến sau
Ví dầu tôi có ở đâu
Lánh xa bạn dữ chẳng hầu tựa nương
Gắng tu đạo Phật giữ thường
Thề không thối chuyển mắc đường thai sanh
Nguyện sao tu luyện mau thành
Đặng mà cứu độ phàm tình thoát ra
Cha lành là Phật Di-Đà
Đem lòng quãng đại để mà độ tôi
Đoái thương mấy đoạn khúc nôi
Chứng tri đệ-tử luân-hồi oan khiên
Cầu cho giấc ngủ rõ-ràng
Thấy Di-Đà Phật hào quang rạng mình
Cầu cho sắc tướng quang-minh
Thấy Di-Đà Phật tâm tình đặng an
Nguyện cầu lên cảnh lạc bang
Thấy Di-Đà Phật trên đàn giảng kinh
Cam-lồ Phật rưới đầy mình
Hào-quang Phật chiếu thanh-minh tâm thần
Cầu cho y Phật đắp thân
Tay vàng Phật đở thoa lần đầu tôi
Cầu cho chướng trước dứt chồi
Gốc lành thêm lớn vun bồi tốt tươi
Cho tôi sạch hết việc đời
Trong lòng thanh-tịnh như người tây phương
Tánh-linh mầu nhiệm tỏ tường
Mau nghe chánh pháp như gương trên đài
Mầu thuyền thanh-tịnh khoan-thai
Tịnh quang cõi Phật thấy hoài không ngơi
Như tôi gần có qua đời
Khiến cho linh-tánh đặng tôi biết liền
Đừng cho bệnh khổ vào thân
Tử an sanh thuận như thần bao xưa
Đừng cho tríu mến dây dưa
Đừng cho Thánh Phật long-thơ
Tống-trào Sáu căn đừng có lao-xao
Rõ ràng chánh-niệm như sao bắc-thần
Hết rồi một đoạn báo thân
Vào trong thiền-định xuất thần tây qui
Ngó gần thấy Phật A-Di
Quan-Âm Thế-Chí trụ-trì trước ta
Các ông thánh chúng hằng sa
Tuôn hào-quang xuống chói lòa rước tôi
Duỗi tay xuống tiếp một hồi
Lâu đài cờ phướng đông thôi quá chừng
Nhạc trời tấu trổi vang lừng
Mùi nhang thơm ngát vui ưng tấm lòng
Tây-Phương cõi Phật thung dung
Rõ ràng trước mắt hiện ra cõi nầy
Kẻ nghe người thấy vui thay
Khiến cho ai nấy liền ngày phát tâm
Tưởng người chánh-tín tưởng thầm
Bước vô đạo Phật khỏi hầm lửa thiêu
Vui thay cõi Phật tiêu diêu
Ai theo Phật rước cao siêu liên đài
Vung tay về chốn kim giai
Toà sen rực-rỡ trong ao
Đỏ, xanh, vàng, trắng tuôn hào quang ra
Tôi ngồi chểm-chệ trong hoa
Phật cùng Bồ-tát hằng-hà nhóm đông
Tôi nghe pháp nhiệm tỏ lòng
Chứng vô-sanh-nhẫn chơn tông thượng thiền
Chỉ trong giây phút thành duyên
Vẳng nghe chư Phật dạy truyền pháp âm
Đặng nhờ thọ ký ấn tâm
Dạy rồi linh tánh bao năm nhớ hoài
Ba thân bốn-trí lâu dài
Sáu-thông năm-mắt chuyện ai cũng tường
Đà-la thần-chú nhiều phương
Pháp nào cũng biết như gương soi lành
Bao-nhiêu công-đức chứng-minh
Nhớ ghi gồm đủ như kinh Phật truyền
Mình đã cõi Phật ỡ yên
Nhớ lời thệ trước độ duyên ta-bà
Thần thông biến-hóa thân ta
Khắp mười phương thảy hiện ra phép mầu
Từ-bi phước-đức thâm sâu
Có duyên hoá-độ đâu đâu vâng lời
Khắp trong cả thảy nhiều nơi
Cũng đều độ hết người đời trầm-luân
Khiến cho lòng tịnh quen lâu
Dứt tình ái dục lưu thần thiện lương
Dắt người về đến Tây-phương
Vào hàng bất thối náu nương bạn lành
Lòng tôi thệ độ chúng-sanh
Rộng như biển cả cũng dường hư-không
Hằng hà thế-giới đều thông
Chúng-sanh phiền-não độ đồng sạch trơn
Nếu mà còn để nhơn nhơn
Nguyện tôi không hết như đờn đứt giây
Phật thường chứng lễ nguyện nầy
Tu-trì công-đức độ ngay hữu-tình
Bốn ơn đền đáp phân minh
Ba đường cứu vớt siêu-sanh cõi mầu
Nguyện chung thế-giới ba ngàn
Vẹn tròn một trí vào ban Phật đài
Nguyện về cực-lạc một nhà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hoa nở rồi biết tánh linh
Các ông Bồ-tát bạn lành với ta
Huệ-Lưu diễn nghĩa chép ra
Ai tu tịnh-độ học mà sám chung.

Download

Copyright @ Tu Viện Kim Cang Năm 2007
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712