Menu
Hồng Danh Bửu Sám
Nghi Thức Cầu An
Nghi Thức Cầu Siêu
Sám Châu Hoằng
Nghi Thức Cúng Ngọ
Nghi Thức Cúng Vong
Sám Đại Từ
48 Lời Nguyện Di Đà
Sám Di Lặc
Nghi Thức Khai Kinh
Nghi Thức Hồi Hướng
Sám Khể Thủ
Văn Khuyến Tu
Kim Cang Bát Nhã
Kinh Di Đà
Kinh Vu Lan
Kinh Lăng Nghiêm
Sám Mục Liên
Bát Đại Nhân Giác
Sám Phật Đản
Kinh Phiền Giận
Kinh Phổ Môn
Nghi Thức Phóng Sanh
Phục Nguyện
Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu
Nghi Thức Quá Đường
Nghi Thức Bát Quan Trai
Sám Quy Mạng I
Sám Quy Mạng II
SÁM DI - LẶC
Đức Di-Lặc, ứng vào hiền kiếp
Phật thứ năm kế tiếp ra đời
Thích-Ca Phật-Tổ nối ngôi
Thay quyền giáo-hóa về thời đương-lai
Chưa tới kỳ nên ngài còn ở
Đâu-xuất cung rực-rỡ huy-hoàng
Hoá thân trong khắp mười-phương
Phương-tiện thuyết-pháp chỉ đàng chúng- sanh
Nếu ai sẵn niệm lành tưởng Phật
Ngài tuỳ-duyên tới mật độ cho
Từ-bi ngài vẫn hằng lo
Chúng-sanh mê-muội bởi do sai lầm
Nên ứng tích Song-Lâm một kiếp
Phó-đại-Sĩ ấy biệt-hiệu ngài
Đem toàn chánh-pháp an bày
Quyền-xảo phương-tiện, thuyết khai độ đời
Lương-Võ-Đế nhằm thời trị quốc
Ngài nhiều phen rời bước tới thăm
Giải đáp chánh-pháp diệu-âm
Khiến được toàn-quốc ân-cần lo tu
Ngài từ-bi chẳng từ lao khổ
Thường chuyển sanh, hóa độ chúng-sanh
Nhà Lương, Phụng-Hóa châu-minh
Bố-đại Hoà-Thượng ứng hình nhơn-gian
Trán đã nhăn, lại mang bụng lớn
Thân no tròn, miệng chớm cười hoài
Thường ngày dạo bước khoan-thai
Mang theo túi vải vừa dài vừa to
Nếu ai tưởng dâng cho một vật
Mở túi ra ngài cất vào trong
An-nhàn tự-tại thong-dong
Châu-du khắp chốn một lòng độ sanh.
Trong tịnh trí hiện hình lục-tặc
Cứ đeo theo để chọc ngài hoài
Từ-bi phổ-cập muôn loài
Như tình phụ-tử chẳng sai chút nào
Công-đức ấy thật cao vòi-vọi
Mong độ sanh thoát khỏi nhơn thiên
Người nào ăn ở nhơn hiền
Tu-hành chơn-chánh, ngài liền độ cho.
Copyright @ Tu Viện Kim Cang Năm 2007
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712