Menu
Hồng Danh Bửu Sám
Nghi Thức Cầu An
Nghi Thức Cầu Siêu
Sám Châu Hoằng
Nghi Thức Cúng Ngọ
Nghi Thức Cúng Vong
Sám Đại Từ
48 Lời Nguyện Di Đà
Sám Di Lặc
Nghi Thức Khai Kinh
Nghi Thức Hồi Hướng
Sám Khể Thủ
Văn Khuyến Tu
Kim Cang Bát Nhã
Kinh Di Đà
Kinh Vu Lan
Kinh Lăng Nghiêm
Sám Mục Liên
Bát Đại Nhân Giác
Sám Phật Đản
Kinh Phiền Giận
Kinh Phổ Môn
Nghi Thức Phóng Sanh
Phục Nguyện
Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu
Nghi Thức Quá Đường
Nghi Thức Bát Quan Trai
Sám Quy Mạng I
Sám Quy Mạng II
HỒNG DANH BỬU SÁM
TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:
 Án lam. (7 lần)
TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)
TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)
AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:
Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)
PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
DÂNG HƯƠNG:
Con dâng hương giới, hương định, hương tuệ, Hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến, Năm thứ hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới Cúng dường 10 phương thường trụ Tam Bảo Khắp huân các chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề Xa lìa các vọng hoặc, trọn nên đạo vô thượng.
Đấng Pháp Vương Vô Thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp Trời Người Cha lành chung bốn loài Quy y tròn một niệm Dứt sạch nghiệp ba-kỳ(ba a tăng kỳ kiếp) Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không cùng tận.
Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới Đế Châu ví Đạo Tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
 CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:
- Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
- Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát Nhất Thiết Chư Hiền Thánh Tăng. (1 lạy)
- Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)
TÁN HƯƠNG
Lò hương vừa bén chiên đàn Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa Lòng con kính ngưỡng thiết tha Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
KỆ KHAI KINH
Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu Ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu Con nay nghe thấy xin vâng giữ Chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
HỒNG DANH BỬU SÁM
Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài, Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm, Chúng con chí tâm quy mạng lễ. Nam mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư. Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Con nay phát tâm không vì tự cầu phước báo Nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác cho đến các bậc Bồ Tát quyền thừa, chỉ nương Tối Thượng Thừa, phát Bồ Đề Tâm, nguyện cùng Pháp giới chúng sanh một thời đồng chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nam mô Quy Y mười phương tận hư không, hết thảy chư Phật. Nam mô Quy Y mười phương tận hư không, hết thảy Tôn Pháp. Nam mô Quy Y mười phương tận hư không, hết thảy Hiền, Thánh Tăng. Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. (Bên dưới, sau mỗi danh hiệu Phật, thỉnh một tiếng chuông và lạy 1 lạy)
CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:
Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Phổ Minh Phật.
Nam mô Phổ Tịnh Phật.
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Quang Phật.
Nam mô Ma Ni Tràng Phật.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian. Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.
Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật.
Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật.
Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Đại Bi Quang Phật.
Nam mô Từ Lực Vương Phật.
Nam mô Từ Tạng Phật.
Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.
Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Kim Hoa Quang Phật.
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
Nam mô Bất Động Trí Quang Phật.
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
Nam mô Tài Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Huệ Thắng Phật.
Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
Nam mô Thế Tịnh Quang Phật.
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam mô Diệu Âm Thắng Phật.
Nam mô Thường Quang Tràng Phật.
Nam mô Quan Thế Đăng Phật.
Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.
Nam mô Pháp Thắng Vương Phật.
Nam mô Tu Di Quang Phật.
Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật.
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.
Nam mô Vô Lượng Âm Thinh Vương Phật.
Nam mô Tài Quang Phật.
Nam mô Kim Hải Quang Phật.
Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam mô Đại Thông Quang Phật.
Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật.
Nam mô Bảo Quang Phật.
Nam mô Long Tôn Vương Phật.
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.
Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật.
Nam mô Bảo Hỏa Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Ly Cấu Phật.
Nam mô Dõng Thí Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.
Nam mô Ta Lưu Na Phật.
Nam mô Thủy Thiên Phật.
Nam mô Kiên Đức Phật.
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật.
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
Nam mô Quang Đức Phật.
Nam mô Vô Ưu Đức Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Công Đức Hoa Phật.
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
Nam mô Tài Công Đức Phật.
Nam mô Đức Niệm Phật.
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.
Nam mô Thiện Du Bộ Phật.
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.
Hết thảy Thế giới Chư Phật Thế Tôn Thường Trụ tại thế, xin từ niệm con, đời này đời trước từ vô thủy sanh tử tới nay, chúng con đã tạo bao nhiêu tội, tự làm khuyên người thấy nghe vui theo, hoặc Tháp, hoặc Tăng, hoặc Bốn phương Tăng vật, tự trộm cướp khuyên người trộm cướp, thấy nghe vui theo, năm tội vô gián, tự làm, khuyên người, thấy nghe vui theo, mười đường không lành: Thân sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Miệng dối láo, hai lưỡi, thêu dệt, độc ác. Tâm tham trước, giận hại, si loạn, tự làm, khuyên người, thấy nghe vui theo bao nhiêu nghiệp chướng, hoặc che dấu, tỏ lộ, đáng đọa Địa Ngục, Ngã Quỷ Bàng Sanh, các nơi ác thú biên địa hạ tiện, cùng giòng Bất tín. Các tội chướng như vậy, hôm nay chúng con cầu xin sám hối. Xin Chư Phật Thế Tôn chứng biết cho con. Con phủ phục trước Chư Phật dâng lời tác bạch. Đời này đời trước, con đã từng bố thí, hoặc giữ giới thanh tịnh, cho đến bố thí cho loài súc sanh một miếng ăn. Hoặc tu hạnh thanh tịnh, hoặc giáo hóa chúng sanh, tu hạnh giác ngộ, bao nhiêu thiện căn, cùng Vô Thượng Trí, bao nhiêu thiện căn nguyện đều hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề. Như Quá khứ, Hiện tại, Vị lai Chư Phật đã hồi hướng thế nào, con cũng xin hồi hướng như vậy, bao nhiêu tội con cầu sám hối, bao nhiêu phước con hoan hỷ theo, nương công đức Phật, nguyện thành Vô Thượng Trí. Quá khứ, Hiện Tại, Vị Lai chư Phật, là bể Công Đức Vô Lượng Tối Thắng của chúng sinh. Trong khắp thế giới ở mười phương Ba đời tất cả các đức Phật, Con đem thân miệng ý thanh tịnh, Lạy khắp tất cả không thiếu sót, Nương oai lực hạnh nguyện Phổ Hiền Khắp hiện trước hết thảy Như Lai. Một thân lại hiện vi trần thân, Mỗi thân biến lễ vi trần Phật. Nơi mỗi hạt bụi có vi trần số Phật, Vị nào cũng ngồi trong chúng hội Bồ Tát, Vô Tận Pháp Giới bao nhiêu bụi đều thế, Với ai tin sâu Chư Phật vẫn sung mãn. Nơi mỗi vị Phật con đem bể âm thanh, Tận kiếp Vị Lai dùng Diệu Ngôn từ, Ca ngợi bể Công Đức thâm sâu của Phật. Con đem những Tràng Hoa Tối Thắng, Âm nhạc, hương xoa cùng Bảo cái, Đủ các thứ trang nghiêm tối thắng, Con nay cúng dường Chư Như Lai, Tối Thắng Y Phục, Tối Thắng Hương, Hương Bột, hương đốt, cùng đèn đuốc, Mỗi mỗi đều như núi Diệu Cao. Con xin cúng Chư Như Lai, Con đem Tâm Quảng đại thắng giải, Tin sâu hết thảy ba đời Phật, Đều dùng Phổ Hiền Hạnh nguyện lực, Khắp biến cúng dường Chư Như Lai. Con xưa đã tạo bao nghiệp ác. Đều vì ba độc tham sân si, Từ Thân Miệng Ý phát sinh ra, Hết thảy con nay cầu sám hối Mười phương hết thảy chư chúng sanh. Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học, Hết thảy Như Lai cùng Bồ Tát. Bao nhiêu công đức xin tùy hỷ Mười phương nơi có Đức Như Lai, Vừa mới thành tựu đạo Bồ Đề, Con nay cung kính xin khuyến thỉnh, Chuyển xe Pháp mầu nhiệm tối cao. Chư Phật muốn nhập vào Niết Bàn. Con xin chí thành cung kính thỉnh Duy nguyện lâu trụ vi trần kiếp, Lợi lạc hết thảy cho chúng sanh. Lễ tán cúng dường bao nhiêu phước, Thỉnh Phật trụ thế chuyển Pháp luân. Tùy hỷ sám hối các Thiện căn. Hồi hướng chúng sanh thành Phật đạo Nguyện đem công đức thù thắng này, Hồi hướng Vô Thượng Chân Pháp Giới, Tánh Tướng Phật Pháp cùng Tăng già, Ấn Tam Muội hai Đế dung thông. Bể công đức Vô lượng như vậy, Con đều xin hồi hướng tất cả. Tất cả chúng sanh Thân Miệng Ý, Thấy hoặc chê bai pháp của con. Bao nhiêu nghiệp chướng sâu như vậy. Ắt đều tiêu diệt không còn dư, Niệm niệm trí soi khắp pháp giới, Rộng độ chúng sanh thề không thoái, Hư không thế giới có thể tận, Chúng sanh và Nghiệp, Phiền não tận. Bốn pháp này rộng lớn vô biên. Nguyện con hồi hướng cũng như vậy. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)
KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Bồ Tát Quán Tự Tại Khi quán chiếu thâm sâu Bát nhã ba la mật Tức diệu pháp Trí Độ. Bổng soi thấy năm uẩn Đều không có tự tánh, Thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả, Mọi khổ đau ách nạn. "Nghe đây, Xá Lợi Tử: Sắc chẳng khác gì không Không chẳng khác gì sắc Sắc chính thực là không Không chính thực là sắc. Còn lại bốn uẩn kia, Cũng đều như vậy cả." Xá Lợi Tử, nghe đây: Thể mọi pháp đều không, Không sanh cũng không diệt, Không nhơ cũng không sạch, Không thêm cũng không bớt. Cho nên trong tánh không, Không có sắc, thọ, tưởng, Cũng không có hành,thức. Không có nhãn, nhĩ, tỷ, Thiệt, thân, ý - sáu căn. Không có sắc, thanh, hương, Vị, xúc, pháp - sáu trần. Không có mười tám giới Từ nhãn đến ý-thức. Không hề có vô-minh, Không có hết vô-minh, Cho đến không lão tử, Cũng không hết lão tử. Không khổ, tập, diệt, đạo. Không trí, cũng không đắc, Vì không có sở đắc. Khi một vị Bồ Tát Nương diệu pháp Trí Độ Bát nhã ba la mật Thì tâm không chướng ngại, Vì tâm không chướng ngại, Nên không có sợ hãi, Xa lìa mọi mộng tưởng, Xa lìa mọi điên đảo, Đạt Niết Bàn tuyệt đối. Chư Phật trong ba đời, Y diệu pháp Trí Độ Bát nhã ba la mật, Nên đắc Vô Thượng Giác. Vậy nên phải biết rằng, Bát nhã ba la mật Là linh chú đại thần, Là linh chú đại minh, Là linh chú vô thượng, Là linh chú tuyệt đỉnh, Là chân lý bất vọng, Có năng lực tiêu trừ Tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết Câu thần chú Trí Độ Bát nhã ba la mật." Nói xong đức Bồ Tát Liền đọc thần chú rằng: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)
SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN (Đồng quỳ tụng)
Đệ tử kính lạy
Đức Phật Thích Ca
Phật A Di Đà
Mười phương chư Phật
Vô lượng Phật Pháp
Cùng Thánh Hiền Tăng
Đệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Tham giận kiêu căng Si mê lầm lạc
Ngày nay nhờ Phật Biết sự lỗi lầm
Thành tâm sám hối
Thề tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành
Ngửa trông ơn Phật
Từ Bi gia hộ:
Thân không tật bệnh
Tâm không phiền não
Hằng ngày an vui tu tập
Phép Phật nhiệm mầu
Để mau ra khỏi luân hồi
Minh tâm kiến tánh
Trí tuệ sáng suốt
Thần thông tự tại
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng
Cha mẹ anh em
Thân bằng quyến thuộc
Cùng tất cả chúng sinh
Đồng thành Phật đạo
TỰ QUY Y:
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn phát tâm Bồ Đề (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng trí huệ như biển (1lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại (1lạy)
HỒI HƯỚNG:
Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo.
Copyright @ Tu Viện Kim Cang Năm 2007
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712