Menu
Hồng Danh Bửu Sám
Nghi Thức Cầu An
Nghi Thức Cầu Siêu
Sám Châu Hoằng
Nghi Thức Cúng Ngọ
Nghi Thức Cúng Vong
Sám Đại Từ
48 Lời Nguyện Di Đà
Sám Di Lặc
Nghi Thức Khai Kinh
Nghi Thức Hồi Hướng
Sám Khể Thủ
Văn Khuyến Tu
Kim Cang Bát Nhã
Kinh Di Đà
Kinh Vu Lan
Kinh Lăng Nghiêm
Sám Mục Liên
Bát Đại Nhân Giác
Sám Phật Đản
Kinh Phiền Giận
Kinh Phổ Môn
Nghi Thức Phóng Sanh
Phục Nguyện
Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu
Nghi Thức Quá Đường
Nghi Thức Bát Quan Trai
Sám Quy Mạng I
Sám Quy Mạng II
BÀI KHỂ THỦ
Cúi đầu đảnh lễ, đấng Đại-từ-tôn
Tiếp-dẫn chúng-sinh, về nước An-Lạc
Đệ-tử phát nguyện, nguyện được vãng-sanh,
Xin nguyện Từ-bi, xót thương gia-hộ.
Đệ-tử khắp vì, bốn ơn ba cõi, pháp giới chúng-sinh, cầu đạo Bồ-đề, nhứt thừa vô-thượng, chuyên tâm trì niệm, A Di Đà Phật, muôn đức Hồng danh, cầu sinh Tịnh-độ. Đệ-tử phước cạn nghiệp sâu, chướng dày huệ mỏng, nhiễm tâm dễ khởi, tịnh đức khó thành, nay xin một lòng, tin thành sám-hối. Đệ-tử trải bao số kiếp, mê tâm bản tịnh, phóng tham sân si, nhiễm ố ba nghiệp, vô lượng vô biên, kết các oán nghiệp, nguyện xin tiêu diệt.
Đệ-tử từ nay, lập nguyện sâu bền, xa lìa pháp ác, thề chẳng tái phạm, siêng tu thánh đạo, thề không thối đọa, thề thành chánh giác, thề độ chúng sinh.
A Di Đà phật, lấy từ bi nguyện lực, xin chứng giám cho, xin thương tưởng cho, xin gia hộ cho. Nguyện lực thiền quán, hay trong chiêm bao, được thấy A Di Đà Phật, thân vàng chói sáng, được sanh A Di Đà Phật, cõi nước Bảo nghiêm, được ơn A Di Đà Phật, cam lồ quán đảnh, hào quang chiếu thân, tay rờ đỉnh đầu, y che thân thể, khiến cho đệ tử, tội chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sạch dứt phiền não, liền phá vô minh, viên giác diệu tâm, bổng nhiên khai ngộ, cảnh chơn tịch quang, thường được hiện tiền.
Khi mạng gần chung, biết trước giờ chết, thân không hết thảy bệnh khổ ách nạn; tâm không hết thảy tham luyến mê hoặc; các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, bỏ báo-thân này, an như thiền định, A Di Đà Phật cùng Quán-Âm, Thế-Chí, các bậc Hiền Thánh, phóng quang tiếp dẫn, dìu dắt đề huề, tràng phan lâu các, hương lạ nhạc trời, cảnh Phật Tây Phương, rỡ bày trước mắt, khiến cho chúng sinh, kẻ thấy người nghe, hoan hỉ cảm thán, phát Bồ Đề tâm.
Đệ tử lúc ấy, ngồi đài kim cang theo hầu sau Phật, trong một khoảnh khắc, sinh về Cực-lạc, giữa hoa sen xinh, trong ao bảy báu, sen nở thấy Phật, thấy các Bồ-tát, nghe dạy pháp mầu, khiến chứng được quả, vô sinh Pháp nhẫn. Ở trong giây phút, thừa sự chư Phật, thân được thọ ký, thọ ký đã xong, tam thân tứ trí, ngũ nhãn lục thông, trăm ngàn vô lượng, đà la ni môn, hết thảy công đức, đều được thành tựu.
Rồi sau đệ-tử, lòng nương An dưỡng, trở lại Ta-bà phân thân vô số, cùng khắp mười phương, thần lực tự tại, không thể nghỉ nghì, dùng các phương tiện, độ thoát chúng sinh, khiến lìa lòng nhiễm, trở lại tánh chơn, đồng sinh Tây phương, chứng bậc bất-thối.
Đại nguyện như vậy, thế giới không cùng, chúng sanh không cùng, nghiệp và phiền não, hết thảy không cùng, nguyện lực đệ tử, cũng lại không cùng.
Nay xin lễ Phật, phát nguyện tu trì công đức, khắp thí hữu tình, rộng báo bốn ân, giúp cùng ba cõi, pháp giới chúng sinh, đồng viên chưởng trí.

Download

Copyright @ Tu Viện Kim Cang Năm 2007
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712