Menu
Hồng Danh Bửu Sám
Nghi Thức Cầu An
Nghi Thức Cầu Siêu
Sám Châu Hoằng
Nghi Thức Cúng Ngọ
Nghi Thức Cúng Vong
Sám Đại Từ
48 Lời Nguyện Di Đà
Sám Di Lặc
Nghi Thức Khai Kinh
Nghi Thức Hồi Hướng
Sám Khể Thủ
Văn Khuyến Tu
Kim Cang Bát Nhã
Kinh Di Đà
Kinh Vu Lan
Kinh Lăng Nghiêm
Sám Mục Liên
Bát Đại Nhân Giác
Sám Phật Đản
Kinh Phiền Giận
Kinh Phổ Môn
Nghi Thức Phóng Sanh
Phục Nguyện
Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu
Nghi Thức Quá Đường
Nghi Thức Bát Quan Trai
Sám Quy Mạng I
Sám Quy Mạng II
SÁM ĐẠI-TỪ
Mười phương cõi Phật hằng sa
Pháp-vương thứ nhứt Di-Đà lớn thay
Cảm oai đức Phật cao dày
Ao sen chín-phẩm độ nay phàm tình
Tôi tin có Phật gởi mình
Một bề cải dữ theo lành mà thôi P
hước lành bằng chút mãy chồi
Gắng làm cho trọn lòng tôi không rời
Nguyện đồng niệm-Phật mỗi người
Cầu cho cảm-ứng theo thời hiện ra
Mãn duyên thấy đức Di-Đà
Tây-phương cõi Phật sáng lòa mắt tôi
Kẻ nghe người thấy tiếc ôi
Rủ nhau tin-tưởng lần hồi tu theo
Tỏ đường sanh-tử các điều
Y như Phật dạy, cứu nghèo chúng-sanh
Dứt lòng phiền-não mê tình
Không lường pháp nhiệm nguyện hành học tu
Thệ nguyện độ hết phàm-phu
Đều nên đạo Phật ngao du giúp đời
Lòng nầy chẳng dám lộng khơi
Nguyện cho cây cỏ đá chai
Bò bay máy cựa các loài thung-dung
MỘT là nguyện Phật thần-thông
Chứng-minh đệ-tử thành công lâu dài
HAI là nguyện lạy Như-Lai
Cầu cho già trẻ gái trai làm lành
BA là phát-nguyện chí thành
Cúng dường Tam-bảo Tứ-sanh khỏi nàn
BỐN là nguyện dứt nghiệp oan
Vượt qua biển khổ ba đường thoát qua
NĂM là nguyện học Thiền-Na
Bạn lành nương cậy thầy tà lánh xa
SÁU là nguyện Phật nói ra
Xoay vần chánh-pháp khắp tòa đặng nghe
BẢY là nguyện Phật chở che
Ở lâu dạy bảo người nghe tỏ lòng
TÁM là nguyện bạn ở chung
Những lời Phật dạy học cùng với nhau
CHÍN là nguyện trước nhớ sau
Thuận theo thế-tục dám đâu trái lời
MƯỜI là nguyện khắp trong đời
Quày mình bước tới thẳng dời lạc-bang
Tôn-sư diển nghĩa ít hàng
Cầu cho ai nấy Tây-phương mau về.
Copyright @ Tu Viện Kim Cang Năm 2007
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712