Menu
Hồng Danh Bửu Sám
Nghi Thức Cầu An
Nghi Thức Cầu Siêu
Sám Châu Hoằng
Nghi Thức Cúng Ngọ
Nghi Thức Cúng Vong
Sám Đại Từ
48 Lời Nguyện Di Đà
Sám Di Lặc
Nghi Thức Khai Kinh
Nghi Thức Hồi Hướng
Sám Khể Thủ
Văn Khuyến Tu
Kim Cang Bát Nhã
Kinh Di Đà
Kinh Vu Lan
Kinh Lăng Nghiêm
Sám Mục Liên
Bát Đại Nhân Giác
Sám Phật Đản
Kinh Phiền Giận
Kinh Phổ Môn
Nghi Thức Phóng Sanh
Phục Nguyện
Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu
Nghi Thức Quá Đường
Nghi Thức Bát Quan Trai
Sám Quy Mạng I
Sám Quy Mạng II
KINH PHỔ MÔN
NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI
(Thắp đèn đốt trầm xong, toàn thể đứng ngay ngắn, chắp tay để ngang ngực mật niệm)
TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:
Án lam. (7 lần)
TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)
TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)
AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:
Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)
PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
(Vị chủ lể thắp 3 cây hương qùy ngay thẳng, cầm hương ngang trán, niệm lớn bài cúng hương).
CÚNG HƯƠNG
Con dâng hương giới, hương định, hương tuệ, Hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến, Năm thứ hương này kết thành đài mây trưng pháp giới Cúng dường mười phương thường trụ Tam Bảo Khắp huân các chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề Xa lìa các vọng hoặc, trọn nên đạo vô thượng.
TÁN PHẬT
Đấng Pháp Vương Vô Thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp Trời Người Cha lành chung bốn loài Quy y tròn một niệm Dứt sạch nghiệp tăng kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không cùng tận
QUÁN TƯỞNG
Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới Đế Châu ví Đạo Tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
ĐẢNH LỄ
(Vị chủ lễ xá ba xá rồi niệm lớn)
-- Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (đồng lạy một lạy)
-- Nam mô Ta Bà Giáo-chủ, đại từ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (đồng lạy một lạy)
-- Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ tát. (đồng lạy một lạy)
TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI
(Toàn thể đại chúng đều tụng)
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà dà ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. "Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà giạ, ta bà ha". (3 lần) Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
KỆ KHAI KINH
Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu Ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu Con nay nghe thấy xin vâng giữ Chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu.
NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT. (3 lần)
DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM.
Bấy giờ trong Pháp Hội
Bồ Tát Vô Tận Ý
Từ tòa ngồi đứng dậy
Chắp tay nhìn Đức Phật
Mà cung kính bạch rằng:
Kính bạch Đức Thế Tôn
Bồ Tát Quán Thế Âm
Vì bởi nhân duyên gì
Tên là Quán Thế Âm?
Đức Phật liền chỉ bảo
Bồ Tát Vô Tận Ý:
Này các Thiện Nam Tử!
Nếu có vô lượng trăm,
Nghìn, muôn, ức chúng sanh
Phải chịu mọi khổ não
Mà được nghe danh hiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm
Liền dốc lòng niệm tên
Bồ Tát Quán Thế Âm
Tức thì Ngài Quán xét
Giọng tiếng của người ấy
Liền được khỏi khổ não.
Nếu được trì tên hiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm
Dù vào trong lửa lớn
Lửa không thể cháy được
Là nhờ sức uy thần
Của Bồ Tát Quan Âm.
Nếu bị nước lớn trôi
Mà niệm tên Bồ Tát
Liền được vào chỗ cạn
Nếu lại có chúng sinh
Hàng trăm nghìn muôn ức
Vì tìm cầu vàng bạc
Ngọc mã não, trân châu
San hô cùng hổ phách
Và các thứ ngọc báu
Phải vào trong bể lớn.
Giả sử bị mây mù
Gió dữ thổi thuyền bè
Rạt rào nước La Sát
Ở trong đám người đó
Dù chỉ có một người
Dốc lòng niệm danh hiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm
Những người trong thuyền ấy
Đều liền được giải thoát
Tai nạn Quỷ La Sát.
Vì bởi nhân duyên ấy
Gọi là Quán Thế Âm
Nếu người sắp bị hại
Mà chí tâm niệm Ngài
Bồ Tát Quán Thế Âm
Dao gậy tay cầm kia
Liền gãy ra từng đoạn
Mà đều được giải thoát.
Nếu ở trong ba nghìn
Đại thiên các quốc độ
Trong đó có đầy dẫy
Quỷ Dạ Xoa La Sát
Muốn đến làm hại người
Khi nghe thấy niệm tên
Bồ Tát Quán Thế Âm
Quỷ ác La Sát kia
Còn chẳng dám lấy mắt
Nhìn ngó vào người ấy
Huống lại dám làm hại.
Nếu lại có người nào
Dù có tội hay không
Bị gông cùm xiềng xích
Trằng trói ở nơi mình
Niệm Bồ Tát Quán Âm
Gông cùm xiềng xích kia
Đều bị gãy tan nát
Mà liền được giải thoát.
Nếu trong cõi tam thiên
Đại thiên thế giới kia
Đầy dẫy các giặc oán
Có một người lái buôn
Cùng những người buôn khác
Đem theo của quý báu
Đi qua nơi đường hiểm
Trong đó có một người
Tự đề xướng lên rằng:
Này các Thiện Nam Tử
Các ông đừng lo sợ
Phải nên dốc một lòng
Niệm Bồ Tát Quan Âm
Vì Bồ Tát hay dùng
Phép vô úy ban cho
Tất cả các chúng sanh
Nếu các ông niệm ngài
Thì sẽ được thoát khỏi
Tai nạn giặc oán này
Những người lái buôn kia
Nghe nói như thế rồi
Đều cất tiếng niệm rằng
Nam mô Đại Từ Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát.
Vì nhờ niệm tên Ngài
Mà liền được giải thoát
Này ông vô Tận Ý:
Bồ Tát Quán Thế Âm
Có uy thần thế lực
Rộng lớn là như thế
Nếu có những chúng sanh
Trong lòng nhiều dâm dục
Thường cung kính niệm tên
Bồ Tát Quán Thế Âm
Liền lìa mọi lòng dục.
Nếu người nhiều hờn giận
Thường cung kính niệm tên
Bồ Tát Quán Thế Âm
Liền lìa khỏi hờn giận.
Nếu người nhiều ngu si
Thường cung kính niệm tên
Bồ Tát Quán Thế Âm
Liền lìa khỏi ngu si.
Này ông Vô Tận Ý:
Bồ Tát Quán Thế Âm
Có uy thần thế lực
Rộng lớn là như thế
Ngài hay làm những việc
Lợi ích cho chúng sanh
Vì thế mà các ông
Nên một lòng nhớ niệm.
Đàn bà cầu con trai
Hãy lễ bái cúng dàng
Bồ Tát Quán Thế Âm
Liền sanh được con trai
Có Phúc đức trí tuệ
Nếu muốn cầu con gái
Liền sanh được con gái
Có tướng mạo đoan trang
Vì trước trồng cội đức
Nên được người kính mến.
Này Ông Vô Tận Ý
Bồ Tát Quán Thế Âm
Có thần lực như thế
Chúng sanh thường lễ kính
Bồ Tát Quán Thế Âm
Phúc đức không luống uổng
Vì thế các chúng sanh
Nên thọ trì danh hiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm.
Này Ông Vô Tận Ý
Nếu lại có người nào
Thọ trì được danh tự
Của sáu mươi hai ức
Hằng hà Sa Bồ Tát
Lại trọn đời cúng dàng
Áo mặc và đồ nằm
Thức ăn uống thuốc thang
Với ý ông thế nào?
Công đức của người ấy
Có được là nhiều chăng
Bồ Tát Vô Tận Ý
Cung kính Bạch Phật rằng:
Công đức thật nhiều vậy
Đức Phật liền dạy rằng:
Nếu có người chuyên trì
Niệm Bồ Tát Quán Âm
Cung kính và lễ bái
Cúng dàng trong giây lát
Công đức của hai người
Bằng nhau không sai khác
Dù trăm ngàn ức kiếp
Cũng không thể cùng tận.
Này Ông Vô Tận Ý
Người thọ trì danh hiệu
Bồ Tát Quán Thế Âm
Được vô lượng vô biên
Phúc lợi là như thế.
Bồ Tát Vô Tận Ý
Liền Bạch Đức Phật rằng
Dạ, bạch đức Thế Tôn
Bồ Tát Quán thế Âm
Làm thế nào dạo chơi
Khắp cõi ta bà này
Dùng phương tiện nói
Pháp Việc đó như thế nào?
Bấy giờ đức Phật bảo
Bồ Tát Vô Tận Ý
Nếu có các chúng sanh
Ở trong các cõi nước
Phải dùng thân chư Phật
Mới độ được người ấy
Bồ Tát Quán Thế Âm
Liền hiện ra thân Phật.
Vì người đó nói Pháp
Cần thân Bích Chi Phật
Mới độ được người ấy
Liền hiện Bích Chi Phật
Vì người đó nói Pháp.
Nên dùng thân Thanh Văn
Mới độ được người ấy
Liền hiện thân Thanh Văn
Vì người đó nói Pháp.
Nên dùng thân Phạm Vương
Mới độ được người ấy
Liền hiện thân Phạm Vương
Vì người đó nói Pháp
Nên dùng thân Đế Thích
Mới độ được người ấy
Liền hiện thân Đế Thích
Vì người đó nói Pháp.
Cần thân trời Tự Tại
Mới độ được người ấy
Liền hiện Trời Tự Tại
Vì người đó nói Pháp.
Cần thân Đại Tự Tại
Mới độ được người ấy
Liền hiện Đại Tự Tại
Vì người đó nói Pháp.
Nên dùng Thiên Đại Tướng
Mới độ được người ấy
Liền hiện Thiên Đại Tướng
Vì người đó nói Pháp.
Nên dùng Tỳ Sa Môn
Mới độ được người ấy
Liền hiện Tỳ Sa Môn
Vì người đó nói Pháp.
Nên dùng thân Tiểu Vương
Mới độ được người ấy
Liền hiện thân Tiểu Vương
Vì người đó nói Pháp.
Nên dùng thân Trưởng Giả
Mới độ được người ấy
Liền hiện thân Trưởng Giả
Vì người đó nói Pháp
Nên dùng thân Cư Sĩ
Mới độ được người ấy
Liền hiện thân Cư Sĩ
Vì người đó nói Pháp.
Nên dùng thân Tể Quan
Mới độ được người ấy
Liền hiện thân Tể Quan
Vì người đó nói Pháp
Nên dùng Bà La Môn
Mới độ được người ấy
Liền hiện Bà La Môn
Vì người đó nói Pháp.
Cần hiện thân Tỳ Kheo
Hoặc thân Tỳ Kheo Ni
Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di
Mới độ được người ấy
Liền hiện thân Tỳ Kheo
Hoặc thân Tỳ Kheo Ni
Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di
Vì người đó nói Pháp.
Nên dùng thân phụ nữ
Của Trưởng Giả Cư Sĩ
Tể Quan, Bà La Môn
Mới độ được người ấy
Liền hiện thân Phụ nữ
Vì người đó nói Pháp.
Cần Đồng Nam, Đồng Nữ
Mới độ được người ấy
Liền hiện thân Đồng Nam
Và hiện thân Đồng Nữ
Vì người đó nói Pháp.
Nên dùng thân Trời Rồng
Dạ Xoa, Càn Thát Bà
Tu-La, Ca Lâu Na
Và thân Khẩn Na La Thân
Ma hầu La Già
Nhân cùng với phi nhân
Mới độ được người ấy
Đều hiện các thân kia
Vì người đó nói Pháp.
Và nên dùng thân Thần
Đại Tướng Chấp Kim Cương
Mới độ được người ấy
Liền hiện thân Kim cương
Vì người đó nói Pháp.
Này Ông Vô Tận Ý
Bồ Tát Quán Thế Âm
Thành tựu các công đức
Đầy đủ là như thế
Ngài dùng mọi thân hình
Dạo đi khắp các nước
Để độ thoát chúng sanh
Vì thế mà các ông
Phải một lòng cúng dàng
Bồ Tát Quán Thế Âm Vì
Bồ Tát Quán Âm
Đối với các chúng sanh
Ở trong chốn tai nạn
Nguy cấp và sợ hãi
Ngài đều hay ban cho
Những điều không lo sợ
Cho nên cõi Ta Bà
Mọi người đều gọi
Ngài Là bậc Thí Vô Úy.
Bồ Tát Vô Tận Ý
Liền bạch Đức Phật rằng
Kính bạch Đức Thế Tôn
Con nay xin cúng dàng
Bồ Tát Quán Thế Âm
Liền cởi chuỗi ngọc báu
Đang đeo nơi cổ mình
Giá trăm nghìn lượng vàng
Mà bạch Bồ Tát rằng
Xin Ngài nhận chuỗi ngọc
Chân bảo pháp thí này
Bồ Tát Quán Thế Âm
Liền khước từ không nhận
Bồ Tát Vô Tận Ý
Khẩn khoản xin hoan hỷ
Vì thương xót nhận cho
Bấy giờ Đức Phật bảo
Bồ Tát Quán Thế Âm
Ông hãy nên thương lấy
Bồ Tát Vô Tận Ý
Và bốn chúng Trời Rồng
Dạ Xoa, Càn Thát Bà
Tu La, Ca lâu La
Khẩn Na, Ma hầu La
Nhân cùng với Phi Nhân
Nhận lấy chuỗi ngọc đó
Bồ Tát Quán Thế Âm
Vì lòng thương bốn chúng
Trời, Rồng, Nhân, Phi Nhân
Nhận ngọc chia hai phần
Một phần dâng cúng dàng
Phật Thích Ca Mâu Ni
Một phần dâng cúng dàng
Đức Đa Bảo Như Lai.
Này Ông Vô Tận Ý
Bồ Tát Quán Thế Âm
Có sức thần tự tại
Hay dạo chơi khắp cả
Cõi Ta Bà như thế.
Bồ Tát Vô Tận Ý
Liền đó dùng bài kệ
Hỏi lại Đức Phật rằng
Thế Tôn đủ tướng đẹp
Con nay lại hỏi Ngài
Phật Tử nhân duyên gì
Tên là Quán Thế Âm?
Đấng đầy đủ tướng đẹp
Kệ đáp Vô Tận Ý
Ông nghe hạnh Quán Âm
Hay ứng khắp nơi chốn
Nguyện rộng sâu như bể
Nhiều kiếp khó nghĩ bàn
Hầu nhiều nghìn ức Phật
Phát nguyện lớn thanh tịnh
Ai nghe tên thấy thân
Lòng nhớ không luống uổng.
Hay diệt khổ ba cõi
Dù ai khởi ý hại
Xô xuống hầm lửa lớn
Nhờ sức niệm Quán Âm
Hố lửa biến thành ao
Hoặc trôi dạt bể lớn
Các nạn Quỷ Cá Rồng
Nhờ sức niệm Quán Âm
Sóng cồn không chìm được.
Hoặc ở đỉnh Tu Di
Bị người xô ngã xuống
Nhờ sức niệm Quán Âm
Như mặt trời trên không.
Hoặc bị người ác đuổi
Ngã xuống núi Kim Cương
Nhờ sức niệm Quán Âm
Không xây sát mảy may.
Hoặc bị giặc oán vây
Đều cầm dao toan hại
Nhờ sức niệm Quán Âm
Đều phát khởi lòng lành.
Hoặc bị nạn khổ vua
Muốn hành hình sắp chết
Nhờ sức niệm Quán Âm
Dao liền gãy từng đoạn.
Hoặc cấm tù xiềng xích
Tay chân bị gông cùm
Nhờ sức niệm Quán Âm
Bỗng nhiên được thoát khỏi.
Nguyền rủa các thuốc độc
Muốn làm hại thân mình
Nhờ sức niệm Quán Âm
Lại trở về người ấy.
Hoặc gặp ác La Sát
Rồng độc cùng quỷ dữ
Nhờ sức niệm Quán Âm
Thẩy đều không dám hại.
Nếu thú dữ vây quanh
Nanh vuốt nhọn đáng sợ
Nhờ sức niệm Quán Âm
Chúng vội chạy nơi khác.
Rắn độc và bò cạp
Lửa nọc độc bốc cháy
Nhờ sức niệm Quán Âm
Nghe tiếng chúng lánh xa.
Mây sấm sét chớp dật
Tuôn mưa đá mưa rào
Nhờ sức niệm Quán Âm
Liền được trời quang tạnh.
Chúng sanh bị khốn ách
Bao nhiêu khổ bức thân
Sức diệu trí Quán Âm
Hay cứu đời thoát khổ.
Đầy đủ sức thần thông
Rộng tu trí phương tiện
Các cõi nước mười phương
Đều hiện ra khắp cả.
Hết thảy các thú dữ
Địa ngục Quỷ súc sanh
Khổ sanh già bệnh chết
Dần dần đều dứt hết.
Chân Quán, Thanh Tịnh Quán
Trí Tuệ Quán rộng lớn
Bi Quán và Từ Quán
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng
Sáng thanh tịnh không nhơ
Tuệ Nhật phá tối tăm
Hay dẹp tai gió lửa
soi sáng khắp thế gian.
Bi Thể răn như Sấm
Ý Từ diệu mây lớn
Tuôn mưa Pháp Cam Lồ
Dập tắt lửa phiền não.
Kiện tụng đến cửa quan
Trong quân trận sợ hãi
Nhờ sức niệm Quán Âm
Oán thù đều tan hết.
Diệu Âm Quán Thế Âm
Phạm Âm Hải Triều Âm
Hơn tiếng thế gian kia
Vì thế nên thường niệm.
Niệm niệm chớ sanh nghi
Quán Âm bậc tịnh thánh
Hay làm nơi nương tựa
Cho nạn hết khổ não.
Đủ hết thảy công đức
Mắt từ nhìn chúng sanh
Phúc tụ như bể lớn
Vì thế nên đảnh lễ.
Khi ấy trong Pháp Hội
Ngài Trì Địa Bồ Tát
Từ tòa ngồi đứng dậy
Đi đến trước Đức Phật
Cung kính và bạch rằng
Kính bạch Đức Thế Tôn
Nếu có chúng sanh nào
Được nghe phẩm Phổ Môn
Của Bồ Tát Quán Âm
Thị hiện sức thần thông
Đạo nghiệp tự tại này
Thì nên biết người ấy
Công đức không phải ít.
Khi Đức Phật diễn nói
Đạo phẩm Phổ Môn này
Trong chúng có tám muôn
Bốn nghìn các chúng sanh
Ai nấy đều phát tâm
Vô Đẳng Đẳng, Vô Thượng
Chánh Đẳng Chánh Giác vậy.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (108 lần)
KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Bồ Tát Quán Tự Tại
Khi quán chiếu thâm sâu
Bát nhã ba la mật
Tức diệu pháp Trí Độ.
Bổng soi thấy năm uẩn
Đều không có tự tánh,
Thực chứng điều ấy xong,
Ngài vượt thoát tất cả,
Mọi khổ đau ách nạn.
"Nghe đây, Xá Lợi Tử:
Sắc chẳng khác gì không
Không chẳng khác gì sắc
Sắc chính thực là không
Không chính thực là sắc.
Còn lại bốn uẩn kia,
Cũng đều như vậy cả."
Xá Lợi Tử, nghe đây:
Thể mọi pháp đều không,
Không sanh cũng không diệt,
Không nhơ cũng không sạch,
Không thêm cũng không bớt.
Cho nên trong tánh không,
Không có sắc, thọ, tưởng,
Cũng không có hành,thức.
Không có nhãn, nhĩ, tỷ,
Thiệt, thân, ý - sáu căn.
Không có sắc, thanh, hương,
Vị, xúc, pháp - sáu trần.
Không có mười tám giới
Từ nhãn đến ý-thức.
Không hề có vô-minh,
Không có hết vô-minh,
Cho đến không lão tử,
Cũng không hết lão tử.
Không khổ, tập, diệt, đạo.
Không trí, cũng không đắc,
Vì không có sở đắc.
Khi một vị Bồ Tát
Nương diệu pháp Trí Độ
Bát nhã ba la mật
Thì tâm không chướng ngại,
Vì tâm không chướng ngại,
Nên không có sợ hãi,
Xa lìa mọi mộng tưởng,
Xa lìa mọi điên đảo,
Đạt Niết Bàn tuyệt đối.
Chư Phật trong ba đời,
Y diệu pháp Trí Độ
Bát nhã ba la mật,
Nên đắc Vô Thượng Giác.
Vậy nên phải biết rằng,
Bát nhã ba la mật
Là linh chú đại thần,
Là linh chú đại minh,
Là linh chú vô thượng,
Là linh chú tuyệt đỉnh,
Là chân lý bất vọng,
Có năng lực tiêu trừ
Tất cả mọi khổ nạn.
Cho nên tôi muốn thuyết
Câu thần chú Trí Độ
Bát nhã ba la mật."
Nói xong đức Bồ Tát
Liền đọc thần chú rằng:
Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)
TAM QUY Y
--Tự Quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề (1 lạy)
--Tự Quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, vào sâu Kinh Tạng, trí huệ như biển (1 lạy)
--Tự Quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo.

Download

Copyright @ Tu Viện Kim Cang Năm 2007
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712