Menu
Hồng Danh Bửu Sám
Nghi Thức Cầu An
Nghi Thức Cầu Siêu
Sám Châu Hoằng
Nghi Thức Cúng Ngọ
Nghi Thức Cúng Vong
Sám Đại Từ
48 Lời Nguyện Di Đà
Sám Di Lặc
Nghi Thức Khai Kinh
Nghi Thức Hồi Hướng
Sám Khể Thủ
Văn Khuyến Tu
Kim Cang Bát Nhã
Kinh Di Đà
Kinh Vu Lan
Kinh Lăng Nghiêm
Sám Mục Liên
Bát Đại Nhân Giác
Sám Phật Đản
Kinh Phiền Giận
Kinh Phổ Môn
Nghi Thức Phóng Sanh
Phục Nguyện
Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu
Nghi Thức Quá Đường
Nghi Thức Bát Quan Trai
Sám Quy Mạng I
Sám Quy Mạng II
PHẬT ĐẢN
Đệ tử hôm nay,
Gặp ngày Khánh Đản,
Một dạ vui mừng,
Cúi đầu đảnh lễ
Mười phương tam thế,
Điều Ngự Như Lai,
Cùng Thánh, Hiền, Tăng.
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,
Bởi thiếu nhân lành,
Thảy đều sa đọa,
Tham sân chấp ngã,
Quên hẳn đường về,
Tình ái si mê,
Tù trong lục đạo,
Trăm dây phiền não,
Nghiệp báo không cùng.
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân,
Dũ lòng lân mẫn,
Không nỡ sinh linh thiếu phước,
Nặng kiếp luân hồi,
Đêm dày tăm tối,
Đuốc tuệ rạng soi,
Nguyện cứu muôn loài,
Pháp dùng phương tiện.
Ta bà thị hiện,
Thích chủng thọ sinh,
Thánh Ma gia mộng ứng điềm lành,
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo,
Ba mươi hai tướng tốt,
Vừa mười chín tuổi xuân,
Lòng từ ái cực thuần,
Chí xuất trần quá mạnh,
Ngai vàng quyết tránh,
Tìm lối xuất gia,
Sáu năm khổ hạnh rừng già,
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa,
Chứng thành đạo quả,
Hàng phục ma binh,
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyền,
Dứt bỏ dục tình ngoan cố,
Học đòi đức tánh quang minh,
Cúi xin Phật Tổ giám thành,
Từ bi gia hộ:
Chúng con cùng pháp giới chúng sinh,
Chóng thành đạo cả.

Download

Copyright @ Tu Viện Kim Cang Năm 2007
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712