Menu
Hồng Danh Bửu Sám
Nghi Thức Cầu An
Nghi Thức Cầu Siêu
Sám Châu Hoằng
Nghi Thức Cúng Ngọ
Nghi Thức Cúng Vong
Sám Đại Từ
48 Lời Nguyện Di Đà
Sám Di Lặc
Nghi Thức Khai Kinh
Nghi Thức Hồi Hướng
Sám Khể Thủ
Văn Khuyến Tu
Kim Cang Bát Nhã
Kinh Di Đà
Kinh Vu Lan
Kinh Lăng Nghiêm
Sám Mục Liên
Bát Đại Nhân Giác
Sám Phật Đản
Kinh Phiền Giận
Kinh Phổ Môn
Nghi Thức Phóng Sanh
Phục Nguyện
Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu
Nghi Thức Quá Đường
Nghi Thức Bát Quan Trai
Sám Quy Mạng I
Sám Quy Mạng II
CÚNG VONG
(Cúng kính cốt do chú nguyện lực, không phải kê ca hát xướng; bởi thế, người thay thế chủ gia phải thật dạ chí thành, phải là người có đức độ thì nguyện lực mới đủ mạnh, công đức trì tụng mới mong đắc ích, Hương Linh nương vào để được siêu thoát. Sau đây là những lời kinh, chú của Phật và lời nguyện tha thiết chí thành của người thay thế gia chủ cầu nguyện. Mong kẻ mất người còn thảy đều lợi lạc. Âm siêu dương thới.)
Tâm nhiên ngũ phận, Phổ biến thập phương, Hương Nghiêm đồng tử ngộ chơn thường, Tỷ quán thiệt nan lường, Thoại ái tường quang, Kham hiến pháp trung vương. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát ma ha tát. (3 lần)
KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Bồ Tát Quán Tự Tại Khi quán chiếu thâm sâu Bát nhã ba la mật Tức diệu pháp Trí Độ. Bổng soi thấy năm uẩn Đều không có tự tánh, Thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả, Mọi khổ đau ách nạn. "Nghe đây, Xá Lợi Tử: Sắc chẳng khác gì không Không chẳng khác gì sắc Sắc chính thực là không Không chính thực là sắc. Còn lại bốn uẩn kia, Cũng đều như vậy cả." Xá Lợi Tử, nghe đây: Thể mọi pháp đều không, Không sanh cũng không diệt, Không nhơ cũng không sạch, Không thêm cũng không bớt. Cho nên trong tánh không, Không có sắc, thọ, tưởng, Cũng không có hành,thức. Không có nhãn, nhĩ, tỷ, Thiệt, thân, ý - sáu căn. Không có sắc, thanh, hương, Vị, xúc, pháp - sáu trần. Không có mười tám giới Từ nhãn đến ý-thức. Không hề có vô-minh, Không có hết vô-minh, Cho đến không lão tử, Cũng không hết lão tử. Không khổ, tập, diệt, đạo. Không trí, cũng không đắc, Vì không có sở đắc. Khi một vị Bồ Tát Nương diệu pháp Trí Độ Bát nhã ba la mật Thì tâm không chướng ngại, Vì tâm không chướng ngại, Nên không có sợ hãi, Xa lìa mọi mộng tưởng, Xa lìa mọi điên đảo, Đạt Niết Bàn tuyệt đối. Chư Phật trong ba đời, Y diệu pháp Trí Độ Bát nhã ba la mật, Nên đắc Vô Thượng Giác. Vậy nên phải biết rằng, Bát nhã ba la mật Là linh chú đại thần, Là linh chú đại minh, Là linh chú vô thượng, Là linh chú tuyệt đỉnh, Là chân lý bất vọng, Có năng lực tiêu trừ Tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết Câu thần chú Trí Độ Bát nhã ba la mật." Nói xong đức Bồ Tát Liền đọc thần chú rằng: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)
CHÂN NGÔN BIẾN THỰC
Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)
CHÂN NGÔN BIẾN THỦY
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)
CHƠN NGÔN KHẮP CÚNG DƯỜNG
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
Ái hà thiên xích lãng, Khổ hải vạn trùng ba, Dục thoát luân hồi khổ, Tảo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật (30 lần)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát(3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)
Ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất, Chín phẩm độ chúng sinh, Oai đức không cùng cực, Con nay vị hương linh, Sám hối ba nghiệp tội. Phàm được bao phước thiện, Chí tâm nguyện hồi hướng, Nguyện cùng người niệm Phật, Vãng sinh nước Cực Lạc, Thấy Phật ngộ pháp tánh, Phát tâm đại Bồ Đề, Đoạn vô biên phiền não, Tu vô lượng pháp môn, Thệ nguyện độ chúng sinh, Đều trọn thành Phật Đạo.
CHÚ VÃNG SANH:
Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đá địa giạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đá, tất đam bà tỳ, a di rị đá tỳ ca lan đế, a di rị đá tỳ ca lan đá, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ , ta bà ha. (3 lần)
HỒI HƯỚNG VÃNG SANH
Nguyện sanh Tây Phương cõi tịnh độ Chín phẫm hoa sen làm cha mẹ Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, Bất thoái Bồ Tát làm bạn hữu.
TAM QUY Y
-Tự Quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
-Tự Quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng, trí huệ như biển (1 lạy)
-Tự Quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo.  

Download

Copyright @ Tu Viện Kim Cang Năm 2007
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712