Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

TRANG NHẤT > PHẬT HỌC PHỔ THÔNG
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 07/10/2008 (GMT+7)

16 - Tín Tâm, Tu Hành-Các Thứ Ma Chướng Và Mười Ðiều Lợi Ích Tu Thiền

BÀI THỨ MƯỜI SÁU

CHƯƠNG THỨ TƯ

PHẦN TÍN-TÂM, TU-HÀNH (tiếp theo và hết)

C.  NÓI VỀ CÁC THỨ MA CHƯỚNG TRONG KHI TU THIỀN 

CHÁNH VĂN 

       Nếu chúng-sanh nào căn lành mỏng ít, bị các tà-ma ngoại-đạo, hoặc quỉ thần làm não loạn, trong khi hành-giả tham-thiền, chúng hiện các hình-tướng ghê sợ, hoặc hiện kẻ trai người gái xinh đẹp v.v… thì phải quán Duy-tâm, lúc bấy giờ các ma này tiêu-diệt, không còn làm gì nữa được. 

       Hoặc chúng hiện hình chư Thiên, Bồ-tát, Phật, cũng đủ các tướng tốt; hoặc nói thần-chú, nói pháp bố-thí, trì-giới, nhẫn-nhục, tinh-tấn, thiền-định, trí-huệ; hoặc nói pháp bình-đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, không oán không thân, không nhơn không quả, rốt-ráo trống không vắng-lặng, gọi đó là chơn Niết-bàn.  Hoặc chúng làm cho hành-giả biết được đời trước của mình (túc-mạng-thông) hoặc biết những việc quá-khứ vị-lai, biết đặng tâm người (tha-tâm-thông), biện tài vô ngại.  Chúng làm cho hành-giả tham-luyến danh-lợi ở thế-gian v.v…  Hoặc ma làm cho hành-giả tánh không chừng đỗi, hay giận, hay cười, ưa ngủ, nhiều bịnh, hoặc nhiều thương xót, tâm hay giãi-đãi; hoặc có khi rất tinh-tấn, có lúc lại bê-tha; hoặc sanh tâm nghi ngờ không tin, và nhiều lo nghĩ; hoặc bỏ pháp tu căn-bản, trở lại tu các tạp hạnh; hoặc đắm-nhiễm các việc phiền-trược ở thế-gian; hoặc làm cho hành-giả đặng chút ít phần tương-tợ như các pháp tam-muội, song đó là cảnh bị chứng của ngoại-đạo, không phải thật tam-muội; hoặc làm cho hành-giả ở trong Ðịnh từ một ngày đến bảy ngày, tự-nhiên đặng món ăn thơm, ngon, thân tâm vui thích, không biết đói khát; khiến cho hành-giả rất ưa thích.  Hoặc làm cho hành-giả ăn không chừng đỗi, khi nhiều khi ít, sắc mặt biến-đổi luôn.  Khi gặp những cảnh như vậy, hành-giả phải thường dùng trí-huệ quán-sát, siêng-năng giữ-gìn Chánh-niệm, không nên chấp-thủ, chớ để cho tâm mình đọa vào lưới tà.  Phải như thế hành-giả mới xa lìa được các ma-chướng. 

LƯỢC GIẢI 

       Người tu thiền-định, khi phá trừ ngũ ấm, sẽ bị trên năm chục món ma, biến-hiện đủ cách để thử-thách và não-hại người tu Thiền. 

       Khi gặp các cảnh ma ấy, hành-giả phải dụng tâm như thế nào, và dùng những phương-pháp gì để diệt trừ, thì trong kinh Lăng-nghiêm Phật đã dạy rất rõ ràng và kỹ lưỡng, (quí vị nên đọc đoạn Ngũ ấm ma trong quyển Ðại-cương Lăng-nghiêm). 

       Trong luận này, Ngài Mã-minh Bồ-tát chỉ nói sơ-lược về việc ma: Hoặc chúng hiện thân Phật, thân Bồ-tát; hoặc nói kinh thuyết pháp thông suốt; hoặc làm cho người tu thiền biết được việc quá-khứ, vị-lai; hoặc đặng túc-mạng-thông, tha-tâm-thông, biện tài vô-ngại; hoặc làm cho người tu thiền tham-lam danh-lợi v.v… 

       Khi gặp các cảnh ma như vậy, hành-giả phải đừng quyến-luyến, nhiễm-trước và đừng sanh tâm vui mừng hay buồn lo, mà phải luôn luôn quán Duy-tâm; nghĩa là do dụng-công tu thiền, nên tâm hiện ra các cảnh ma như vậy, chứ không có gì lạ và cũng không phải chứng chi cả.  Kinh Lăng-nghiêm, Phật nói: “… Nếu hành-giả không chấp mình được Thiền hay chứng Thánh thì tốt; còn chấp mình được Thiền hay chứng Thánh thì đọa vào tà đạo”.  (Bất tác Thánh tâm danh thiện cảnh-giới, nhược tác thánh giải tức thọ quần tà).  Phải dụng tâm như thế thì các cảnh ma kia tự-nhiên tiêu-diệt.  Nếu hành-giả vui mừng, cho mình được Thiền hay chứng Ðạo v.v… thì bị ma ám-ảnh nhiễu-hại; vì các việc ma là hiện-thân của sự tham-luyến vui buồn chấp thủ.       

CHÁNH VĂN 

       Phải biết, các pháp thiền-định (tam-muội) của ngoại-đạo tu-tập, đều không rời phiền-não hữu-lậu, vì tâm còn ngã-mạn, chấp-ngã tham-lam danh-lợi ở thế-gian và cầu người cung-kính. 

       Còn tu pháp Chơn-như tam-muội (thiền-định) này thì không có tướng gì để thấy, không có tướng gì để được, lại có công-năng làm cho các phiền-não lần lần mỏng ít; cho đến khi xuất-định hành-giả cũng không giãi-đãi.  Nếu người tu-hành mà không tu pháp Chơn-như tam-muội này, thì không thể nhập được dòng giống của Như-lai. 

       Tu các pháp thiền-định tam-muội của thế-gian, cũng như thiền-định của ngoại-đạo, đều thuộc trong Tam-giới, vì còn các phiền-não chấp-ngã và say-đắm nhiễm-trước nơi cảnh thiền.  Bởi thế nên người tu thiền-định, nếu không có Thiện-tri-thức dẫn-dắt, thì quyết-định sẽ lạc và ngoại-đạo. 

LƯỢC GIẢI 

       Trong kinh Lăng-nghiêm, khi Phật sắp chỉ dạy phương-pháp tu-hành, thì Phật đã khuyên-bảo dặn-dò ông A-nan và đại-chúng rằng:  “Phải phân-biệt rành-rõ hai món căn-bản, vọng-tâm phiền-não là căn-bản của sanh-tử luân-hồi và chơn-tâm thanh-tịnh là căn-bản của Bồ-đề Niết-bàn.  Nếu các ông nhận lầm phiền-não là căn-bản của sanh-tử luân-hồi làm nhơn tu-hành, thì không bao giờ thành Phật được.  Cũng như người nấu cát làm cơm, không bao giờ thành cơm được; và cũng như người nhận giặc làm con, chỉ bị nó phá hại mà thôi”.  Bởi thế nên, đoạn này Bồ-tát Mã-minh phân-tách rành-rõ tà-định và chánh-định, để cho hành-giả khỏi lầm-lạc. 

       Thiền-định của ngoại-đạo và thế-gian là do phiền-não hữu-lậu làm động-cơ thúc đẩy, như vì lợi-dưỡng, cầu người cung-kính v.v… mà tu.  Khi tu thiền, thấy được một vài thắng-cảnh thì họ ngã-mạn cống-cao và tham-ái nơi cảnh thiền v.v…  Bởi thế nên tu chừng nào, thì lại tăng-trưởng bản-ngã, thêm nhiều phiền-não, đào sâu hố tà, luân-hồi mãi trong tam giới. 

       Còn thiền-định của chư Phật là do chơn-tâm thanh-tịnh (chơn-như) làm động-cơ, nên không vì lợi dưỡng hay cầu người cung-kính, khi thấy thắng-cảnh, chỉ quán là duy-tâm, không móng tâm tham-luyến, không ngã-mạn cống-cao, không nuôi lớn bản-ngã.  Bởi thế nên hành-giả tu chừng nào thì phiền-não càng tiêu, được vào cảnh-giới của chư Phật. 

       Tóm lại, người tu thiền-định, nếu không có Thiện-tri-thức (Minh-sư Chánh-đạo) đễ dẫn-dắt, thì dễ lạc vào tà-kiến ngoại-đạo. 

D.   MƯỜI ÐIỀU LỢI-ÍCH TU THIỀN-ÐỊNH 

CHÁNH VĂN 

       Người chuyên tâm minh-tấn tu pháp tam-muội này (Chơn-như tam-muội) thì hiện đời sẽ được mười điều lợi-ích: 

1.      Ðược mười phương chư Phật và Bồ-tát thường hộ-niệm. 

2.      Không bị các ma-quỉ khủng-bố. 

3.      Không bị chín mươi lăm thứ thiên-ma ngoại-đạo làm mê hoặc. 

4.      Xa-lìa những việc hủy-báng Chánh-pháp và các tội chướng nặng-nề dần dần mỏng ít. 

5.      Diệt hết các nghi-ngờ và những sự thấy nghe tội lỗi. 

6.      Ðối với các cảnh-giới của chư Phật, lòng tin tăng-trưởng. 

7.      Xa-lìa các điều ăn-năn lo-lắng và đối với việc sanh-tử, tâm không khiếp sợ. 

8.      Tâm được nhu-hòa, bỏ tánh kiêu-mạn, chẳng bị người làm não-hại. 

9.      Dù chưa chứng Ðịnh, song trong tất cả thời-gian, tất cả cảnh-giới, hành-giả có thể làm cho các phiền-não tổn-giảm và không tham vui ở thế-gian. 

10.  Nếu được Tam-muội thì không bị các âm-thinh của trần-gian và các ngoại duyên làm chao động.  

LƯỢC GIẢI 

       Người tu-hành là một vị Tướng-soái cùng với các ma-quân trường-kỳ kháng-chiến, không phải kháng-chiến một năm một tháng, mà phải nhiều đời nhiều kiếp, không phải một ngày một buổi, mà phải đánh từng giờ từng phút với giặc nội-tâm (phiền-não).  Cố-nhiên hành-giả phải trải qua ba giai-đoạn: Giai-đoạn thứ nhứt là tự-vệ, phải trải qua một a-tăng-kỳ kiếp (một vô số kiếp), hành-giả thua nhiều thắng ít; giai-đoạn thứ hai là cầm-cự, trải qua một a-tăng-kỳ kiếp thứ hai, hành-giả năm ăn năm thua; giai-đoạn thứ ba là phản-công, cũng trải qua một a-tăng-kỳ kiếp nữa, hành-giả thắng nhiều thua ít. 

       Tuy nhiên, nếu hành-giả thành-tâm chuyên nhứt, tinh-tấn tu-học pháp “chơn-như tam-muội ”, thì sẽ được mười điều lợi-ích như trên; mà điều lợi-ích thứ nhứt là được chư Phật và Bồ-tát thường hộ-niệm; như vậy, lo chi chẳng được thành đạo chứng quả. 

       (Trên đã nói tu Chỉ, tiếp theo đây sẽ nói tu Quán). 

E.   BẢY PHÁP QUÁN

CHÁNH VĂN 

       Nếu người tu Chỉ (Ðịnh) mà tâm bị trầm-một (chìm lặng) sanh ra giải-đãi, hoặc chẳng ưa làm các việc lành, xa-lìa tâm Ðại-bi, thì phải tu Quán. 

1.      Quán vô thường:  Quán tất cả các pháp hữu-vi trong thế-gian, không có lâu dài, giây phút biến hoại. 

2.      Quán khổ:  Quán tất cả tâm hạnh là khổ, vì mỗi niệm sanh-diệt không ngừng. 

3.      Quán vô ngã:  Quán các pháp quá-khứ như chiêm-bao, các pháp hiện-tại như chớp-nhoáng, các pháp vị-lai như mây tụ tán. 

4.      Quán bất tịnh:  Quán tất cả thân-hình nam nữ trong trần-gian đều bất tịnh, đủ các thứ ô-uế, không có một chút gì sạch sẽ đáng ưa. 

5.      Quán Ðại-bi:  Hành-giả phải thường nhớ tất cả chúng-sanh từ vô-thỉ đến giờ, đều bởi vô minh huân-tập, làm cho tâm sanh-diệt, và đã thọ không biết bao nhiều thân hình khổ não; hiện-tại đây vẫn bị vô lượng sự khổ sở đang áp-bức; cho đến vị-lai cũng còn chịu các điều khổ-não, không biết chừng nào cùng tận.  Chúng-sanh bị các khổ-sở như thế, không thể lìa bỏ được, thế mà không hay không biết, thật đáng thương-xót. 

6.      Quán Ðại-nguyện:  Hành-giả thường suy-nghĩa chúng-sanh khổ-sở như thế, nên phát tâm dõng-mãnh, tu tất cả công-đức lành, lập lời thệ-nguyện rộng lớn:  “Nguyện cho tâm tôi không còn phân-biệt thân sơ (đồng thể) để dùng vô lượng phương-tiện cứu-độ tất cả chúng-sanh khổ-não khắp cả mười phương, cùng tận vị-lai, đều được an-vui Niết-bàn”. 

7.      Quán Tinh-tấn:  Do hành-giả đã phát nguyện rộng lớn như vậy, nên trong tất cả thời-gian và tất cả mọi nơi, phải siêng-năng tu-học, tùy theo khả-năng của mình mà làm các việc lành, tâm không giải-đãi. 

LƯỢC GIẢI 

       Hành-giả nếu tu “ Chỉ “ mà không tu “ Quán “ thì có thể sanh ra những tai-hại là xa-lìa tâm Ðại-bi, không ưa làm các việc lành.  Bởi thế nên muốn tránh những tai-hại ấy, hành-giả phải tu “ Quán “. 

       Trước nhứt, hành-giả phải quán “ Tứ niệm xứ “để thấy rõ thân-tâm và thế-giới đều là “vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh “.  Tiếp đó hành-giả dùng quán Ðại-bi, quán cái khổ của chúng-sanh vô-biên, để khởi lòng đại-bi cứu-độ.  Rồi tiếp dùng quán Ðại-nguyện, nghĩa là khi đã thấy chúng-sanh khổ quá, nên hành-giả tự phát lời thệ-nguyện rộng lớn và dũng-mãnh độ sanh với tâm bình-đẳng, không phân-biệt thời-gian và không-gian.  Hành-giả đã lập Ðại-nguyện rồi thì phải dùng quán Tinh-tấn, nghĩa là phải tận lực của mình làm các điều lợi-ích cho chúng-sanh mười phương, không khi nào rảnh việc. 

G.  CHỈ VÀ QUÁN ÐỒNG THỜI TU

CHÁNH VĂN 

       Chỉ trừ những lúc ngồi chuyên tu pháp “ Chỉ “; còn ngoài ra tất cả thì-giờ khác, hành-giả đều phải quán-sát những việc gì nên làm, việc gì không nên làm. 

       Khi đi, đứng, nằm, ngồi, hành-giả phải đồng thời tu cả Chỉ và Quán.  Nghĩa là hành-giả tuy trong khi quán tự-tánh của các pháp không sanh (Chỉ), nhưng cũng quán do nhơn-duyên hòa-hiệp, nên nghiệp lành dữ và quả-báo khổ vui không mất (Quán).  Tuy trong lúc quán do nhơn-duyên hòa-hiệp nghiệp-báo không mất (Quán), nhưng hành-giả cũng quán tự-tánh của các pháp không sanh (Chỉ). 

LƯỢC GIẢI 

       Bồ-tát Mã-minh dạy hành-giả trong bốn oai-nghi: đi, đứng, nằm, ngồi đều phải tu cả Chỉ và Quán.  Trong khi quán các pháp vô sanh, để trừ tâm tham-lam ái-trước v.v… thì hành-giả cũng quán nhơn-duyên hòa-hiệp, nhơn-quả lành dữ không mất, để rộng tu các việc lành và giáo-hóa chúng-sanh.  Tuy “quán không” mà chẳng bỏ muôn hạnh lành; tuy “ quán có ” mà tâm-tánh vẫn thanh-tịnh, không nhiễm-trước ái-luyến một cảnh nào.  Ðó là lợi-ích của Chỉ và Quán đồng thời tu vậy. 

H.  LỢI-ÍCH TU CHỈ QUÁN

CHÁNH VĂN 

       Phàm-phu chỉ tu “ Chỉ “ thì trừ được tâm nhiễm-trước thế-gian; Nhị-thừa tu “ Chỉ “ thì bỏ được tâm khiếp-nhược.  Phàm-phu tu “Quán”, xa-lìa được cái bịnh chẳng ưa tu pháp lành; Nhị-thừa tu “Quán”, đối-trị được tâm hẹp-hòi, ích-kỷ, chẳng khởi Ðại-bi.  Bởi thế nên phải tu cả Chỉ và Quán, giúp nhau mới thành, không thể rời nhau được.  Nếu hành-giả không tu cả Chỉ và Quán, thì không thể vào đạo Bồ-đề. 

LƯỢC GIẢI 

       Nhờ tu “ Chỉ “ nên hành-giả ngăn được sự tham-trước và khiếp-nhược.  Nhờ tu “Quán” nên hành-giả phát-khởi tâm Ðại-bi và làm lợi-ích cho chúng hữu-tình.  Bởi thế nên pháp Chỉ, Quán (Ðịnh, Huệ) là con đường lớn của hành-giả để vào cõi Phật. 

I.      PHÁP MÔN NIỆM PHẬT 

CHÁNH VĂN 

       Lại nữa, nếu có chúng-sanh nào mới tu pháp này, tâm còn khiếp-sợ, muốn được Chánh-tín, nhưng lo sợ “ở cõi Ta-bà không thường gặp Phật, nghe pháp và cúng-dường, sợ e lòng tin của mình không thành-tựu”, muốn thối chí, thì những chúng-sanh ấy, nên biết rằng: Phật còn có phương-tiện thù-thắng, bảo-đảm tín-tâm của hành-giả được thành-tựu.  Phương-tiện ấy là “Nhơn-duyên chuyên tâm niệm Phật, cầu sanh về cõi Phật ở phương khác, để thường được thấy Phật, nghe pháp”, thì chắc-chắn xa-lìa được ác-đạo. 

       Trong Khế-kinh, Phật dạy:  “Nếu người chuyên tâm niệm Phật A-di-đà ở thế-giới Cực-lạc phương Tây, và đem công-đức tu-hành hồi-hướng phát-nguyện cầu sanh về đó, thì quyết-định sẽ sanh về thế-giới Cực-lạc, được thường thấy Phật và nghe pháp, không bao giờ thối chuyển”.

       Nếu hành-giả quán chơn-như Pháp-thân của Phật A-di-đà và thường siêng-năng tu-tập; thì rốt-ráo sẽ được sanh vào hàng ngũ chánh-định. 

LƯỢC GIẢI 

       Hành-giả muốn hái quả Phật, tất nhiên phải leo lên cây Bồ-đề cao 6 thước, là:  Bố-thí, Trì-giới, Nhẫn-nhục, Tinh-tấn, Thiền-định và Trí-huệ.  Quan-trọng nhứt là hai thước sau; trong Luận này gọi là Chỉ và Quán.  Ðó là điều duy-nhứt của các vị Bồ-tát đã và sẽ chứng quả Phật. 

       Nhưng, có người lo ngại:  “Chúng phàm-phu đến quả Phật, phải tu nhiều kiếp và trải qua thời-gian lâu xa là ba vô số kiếp; hơn nữa, ở cõi Ta-bà này có rất nhiều chướng-ngại, và không thườn gặp Phật, sợ tu khó thành công”.  Muốn cho những người ấy hết lo-ngại, bảo-đảm sự tu-hành chắc-chắn được kết-quả, nên Bồ-tát Mã-minh chỉ thêm một phương-tiện thù-thắng của Phật, là dạy người “Nhứt tâm niệm Phật, hồi-hướng cầu sanh về cõi nước của Phật A-di-đà, đẻ thường gặp Phật và làm bạn với các vị Bồ-tát, ngày đêm sáu thời thường nghe tiếng pháp; cho đến gió thổi, cây rung, suối reo, chim hót, cũng đều diễn ra những pháp: Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ-đề, Bát Chánh-đạo v.v…”  Như trong kinh A-di-đà nói: 

       “Hành-giả gặp hoàn-cảnh thuận-tiện, tốt đẹp như thế, thì lo gì chẳng thành đạo chứng quả.  Bởi thế nên pháp “Nhứt tâm niệm Phật” là phương-tiện thù-thắng nhứt của đức Ðại-bi Thế-tôn. 

(Hết chương thứ tư là Tín-tâm, Tu-hành).

CHƯƠNG THỨ NĂM

LỢI-ÍCH VÀ KHUYÊN TU 

CHÁNH VĂN 

       Pháp Ðại-thừa bí-mật của chư Phật, tôi đã nói một cách tổng-quát rồi.  Néeu có người nào đối với pháp Ðại-thừa của Như-lai (thậm thâm cảnh-giới) đã không nghi-ngờ bài-báng, lại còn sanh tâm chánh-tín muốn vào Ðại-thừa, nên họ thọ-tri (văn) suy-nghĩ (tư) và tu-tập (tu) theo Luận này, thì người ấy sẽ được đạo vô-thượng Bồ-đề.  Nếu người nào nghe đến Pháp Ðại-thừa này mà tâm không nghi sợ, thì người ấy sẽ được chư Phật thọ-ký và quyết-định sẽ nói dòng Phật. 

       Giả-sử có người giáo-hóa chúng-sanh cả Ðại-thiên thế-giới (một nghìn triệu thế-giới nhỏ) đều tu Thập-thiện, công-đức của người này tuy nhiều, nhưng không bằng có người, chỉ ở thời-gian ngắn như trong bữa ăn, tu pháp Ðại-thừa này, thì công-đức lại nhiều hơn người trước không thể so-sánh được.

       Lại nữa, nếu có ngườ, hoặc trong một ngày đêm, thọ-trì, quán-sát và tu-hành theo Luận này, thì người ấy sẽ được công-đức vô-lượng vô biên, không thể nói hết.  Dầu cho mười phương chư Phật ở trong vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp (vô số kiếp) tán-thán công-đức của người đó cũng không hết.  Tại sao vậy?  -  Bởi vì pháp Ðại-thừa (Phật-tánh) có công-đức không cùng tận; Luận này nói về pháp Ðại-thừa, nên người thọ-trì và tu-tập theo luận này, cũng được công-đức vô lượng vô biên như vậy. 

       Nếu chúng-sanh nào đối với luận này mà hủy-báng, không tin, thì chúng-sanh đó sẽ bị tội báo lớn, trải qua vô lượng kiếp thọ khổ não.  Vì thế nên chúng-sanh phải tin-tưởng, không nên hủy-báng Luận này, bởi có hại cho mình và người, đoạn tuyệt giống Tam-bảo. 

       Tất cả chư Phật đều do pháp Ðại-thừa này mà được Niết-bàn; các vị Bồ-tát cũng nhờ tu pháp Ðại-thừa này mà đặng vào trí Phật.  Các vị Bồ-tát quá-khứ, hiện-tại và vị-lai đều tu theo pháp Ðại-thừa này mà được thành-tựu đức tin thanh-tịnh.  Bởi thế nên chúng-sanh phải siêng-năng tu học. 

LƯỢC GIẢI 

       Chương thứ năm này là nói về sự lợi-ích và khuyên người tu-hành.  Bộ Luận này nói về pháp Ðại-thừa, tức là tâm chúng-sanh hay Phật-tánh, hoặc gọi chơn-như hay Pháp-thân v.v…  Chư Phật, Bồ-tát quá-khứ, hiện-tại và vị-lai đều tu theo pháp Ðại-thừa mà được thành đạo chứng quả.  Bởi thế nên người tu theo pháp Ðại-thưà chỉ trong thời-gian ngắn, như trong bữa ăn hay một ngày đêm, công-đức người này nhiều hơn người dạy chúng-sanh trong Ðại-thiên thế-giới tu Thập-thiện; vì tu Thập-thiện chỉ hưởng phước hữu-lậu ở cõi Trời; và mười phương chư Phật tán dương công đức của người tu theo Ðại-thừa cũng không hết, vì công đức này thuộc về chơn-tâm thanh-tịnh vô lậu, biến khắp tất cả.    

       Trái lại, nếu chúng-sanh nào hủy-báng không tin Luận này, tức là hủy-báng không tin pháp Ðại-thừa hay không tin tánh Phật, tâm chơn-như v.v… của mình, thì chúng-sanh đó tự đoạn pháp-thân huệ-mạng của mình, làm mất giống Phật-Pháp của mìh, nên nhiều kiếp phải chịu sanh-tử luân-hồi trầm-luân trong biển khổ. 

       Vì thế nên chúng-sanh không nên nghi-ngờ hủy-báng, mà phải tin-tưởng và tu theo Luận này. 

BÀI KỆ HỒI HƯỚNG

CHÁNH VĂN

       Nghĩa lý rộng sâu của chư Phật

       Tôi nay tổng-quát nói đã rồi

       Nguyện đem công-đức về Pháp-tánh

       Tất cả chúng-sanh đều được lợi. 

LƯỢC GIẢI 

       Theo lệ thường, các vị Bồ-tát khi tạo Luận, trước nhứt nói bài kệ quy kính Tam-bảo, để cầu Tam-bảo gia-hộ cho việc làm của mình được khế lý và hợp cơ; rốt sau nói bài kệ hồi-hướng, để hồi-hướng cho tất cả chúng-sanh đều nhờ công-đức này mà được lợi-lạc.  Ðây là bài kệ hồi hướng. 

Dịch chánh văn xong ngày 27 tháng giêng Tân-sửu

Lược-giải và tu chỉnh, hoàn-toàn xong ngày 28 tháng chạp năm Tâm-sửu (1961)

In xong giữa mùa Sen nở, năm Nhâm-dần (1962).

HT. Thích Thiện Hoa
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
 BÀI HỌC KẾ TIẾP
(Phật Học Phổ Thông Khóa thứ XII)
01 - ĐỀ MỤC KINH
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Xem tin ngày:


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712