Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

TRANG NHẤT > PHẬT HỌC PHỔ THÔNG
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 07/10/2008 (GMT+7)

Bài Thứ 08: Chương Biện Âm

BÀI THỨ TÁM 

VIII.- CHƯƠNG BIỆN ÂM

1.    NGÀI BIỆN ÂM BỒ TÁT HỎI PHẬT

 Khi đó ngài Biện Âm Bồ tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi lạy Phật và quỳ thẳng bạch rằng: 

-         Bạch đức Đại Bi Thế Tôn, vừa rồi Ngài dạy ba pháp môn tu hành như thế, rất là hy hữu. 

-         Nhưng các vị Bồ Tát khi muốn nhập Viên Giác, đối với ba pháp môn phương tiện nầy, có mấy cách tu tập? 

-         Cúi xin đức Thế Tôn, vì cả đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau, phương tiện mở bày, khiến cho chúng con đều ngộ được tướng chơn thật (Viên Giác.) 

Thưa thỉnh như vậy ba lần, rồi ngài Biện Âm kính cẩn lạy Phật và trở lui. 

LƯỢC GIẢI 

       Vừa rồi ở chương Oai Đức Tự Tại, Phật dạy có ba pháp môn tu là “Chỉ, Quán và Chỉ Quán song tu,” rất rõ ràng.

Đến chương nầy ngài Biện Âm Bồ Tát lại hỏi thêm ba pháp môn phương tiện trên, có mấy cách tu.  Nghĩa là mỗi người chỉ tu một pháp hay cả ba pháp.?  Ba pháp nầy tu đồng thời hay có trước sau?  Phải theo thứ lớp tu hay vượt qua thứ lớp? 

2.    PHẬT KHEN NGÀI BIỆN ÂM BỒ TÁT 

Khi đó đức Thế Tôn khen ngài Biện Âm Bồ Tát và dạy rằng:

-         Nầy Thiện nam, quí lắm!  Ông vì đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau, thưa hỏi Như Lai có bao nhiêu cách tu tập.  Ông nên chăm chú nghe, Như Lai sẽ vì các ông chỉ giáo. 

Khi đó ngài Biện Âm Bồ Tát cùng với đại chúng đồng yên lặng và hoan hỷ nghe lời Phật dạy bảo. 

3.  PHẬT DẠY 25 PHÁP TU 

-         Nầy Thiện nam!  Tánh Viên Giác thanh tịnh của tất cả Như Lai, vốn không có pháp bị tu và người tu tập.  Song vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, chưa nhập được Viên Giác, còn phải phương tiện dùng huyễn pháp để tu tập; vì thế nên chia ra có 25 cách tu như sau. 

LƯỢC GIẢI 

       Đại ý đoạn nầy nói: xứng để tánh “Viên Giác thanh tịnh” thì không có người tu và pháp để tu.  Song vì chúng sanh chưa giác ngộ, còn phải dùng phương tiện tu tập, vì thế nên Phật chia ra có 25 cách tu. 

       Tuy chia ra 25 cách tu, nhưng vẫn y theo 3 pháp là: “Chỉ, Quán, và Chỉ Quán đồng thời tu” mà Phật đã dạy ở chương trước.  Có khi tu chung hai pháp, ba pháp mà có lúc lại riêng từng pháp một, hoặc tu trước hoặc tu sau, tùy theo trình độ của chúng sanh xoay qua trở lại thành 25 pháp; song tu pháp nào cũng đều chứng nhập được Viên Giác. 

1.    RIÊNG TU MỘT PHÁP “XA MA THA” (TU ĐỊNH) 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ Tát giữ tâm rất vắng lặng, nhờ sức vắng lặng nầy mà đoạn các phiền não, được vĩnh viễn thành tựu, được rốt ráo tánh Viên Giác, thì vị Bồ tát ấy lúc bấy giờ chẳng rời chỗ ngồi mà vẫn nhập được Niết Bàn.  Bồ tát như thế gọi là chỉ tu một pháp “Xa ma tha” (tu Chỉ) 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ Tát riêng tu một pháp “Chỉ.”  Bồ Tát giữ gìn tâm trạng rất tịch tịnh, nên phiền não không sanh, đó là tu pháp “Chỉ.”  Nhờ thế mà Bồ Tát được rốt ráo thành tựu tánh “Viên Giác,” đặng quả Niết Bàn của Phật. 

2.    RIÊNG TU MỘT PHÁP “TAM MA BÁT ĐỀ” (TU HUỆ) 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ Tát chỉ tu pháp quán “như huyễn”, và nhờ sức Phật gia hộ, nên Bồ tát ấy biến hóa ra được thế giới, thì mặc dù Bồ tát làm các diệu dụng độ sanh (tu quán) đầy đủ công hạnh mầu nhiệm của Bồ tát, nhưng vẫn không mất niệm tịch tịnh (Định) và huệ yên lặng (Huệ) của Đà la ni (Viên Giác).  Bồ tát tu như thế, gọi là riêng tu một pháp “Tam ma bát đề”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát riêng tu một pháp “Quán”.  Bồ tát khi tu pháp quán như huyễn và nhờ thần lực của Phật nên biến hiện thế giới uế độ thành tịnh độ, biến địa ngục trở thành Thiên cung, vì các pháp đều như huyễn như hóa.  Tu như thế là tu “Quán”.  Bồ tát mặc dù làm đủ công hạnh lợi tha, mà không rời bản thể thường tịch (Định) và thường chiếu (Huệ) của tánh Viên Giác.  Chữ “Đà la ni” ở chương nầy đồng với chữ “Đà la ni” trong chương Văn Thù, tức là biệt danh của tánh Viên Giác.  Như trong chương Văn Thù nói:  “Có pháp Đại Đà la ni gọi là Viên Giác”. 

3.    RIÊNG TU PHÁP “THIỀN NA” (ĐỊNH, HUỆ, ĐỒNG THỜI TU) 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát chỉ diệt các huyễn, không chấp thủ tác dụng, riêng đoạn các phiền não, khi phiền não đoạn hết rồi thì chứng được thật tướng.  Bồ tát tu như thế gọi là riêng tu pháp “Thiền na” (Chỉ, Quán song tu). 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát đồng thời tu cả “Chỉ” và “Quán”.  Bồ tát “chỉ diệt các huyễn”, tức là không dùng “Tam ma bát đề” như đã nói ở trước (không tu quán  như huyễn), “không chấp thủ tác dụng” tức là không tu “Xa ma tha” như đã nói ở trước (không tu chỉ), “riêng đoạn phiền não” tức là “Thiền Na”, (chỉ, quán song tu).  Khi đoạn hết phiền não thì Bồ tát chứng đặng thật tướng, tức là từ “Thiền na” mà nhập Viên Giác tính. 

4.    TRƯỚC TU “ĐỊNH” SAU TU “HUỆ” 

-         Nầy Thiện nam! Nếu có Bồ tát trước giữ gìn nơi rất tịnh (chỉ) sau dùng tịnh huệ (huệ yên tịnh) chiếu soi các pháp như huyễn như hóa, lúc bấy giờ khởi ra hạnh Bồ tát.  Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Xa ma tha” (chỉ) sau tu “Tam ma bát đề” (quán). 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát trước tu “Chỉ” sau tu “Quán”.  Bồ tát trước giữ tâm rất tịnh là tu “Chỉ” rồi dùng trí huệ yên tịnh mà chiếu soi các pháp như huyễn là tu “Quán”.  Lúc bấy giờ Bồ tát trên thì cầu Đạo Phật, dưới hoá độ chúng sanh đó là thật hành Bồ tát hạnh. 

5.    TRƯỚC TU “ĐỊNH” SAU “ĐỊNH HUỆ ĐỒNG TU” 

-         Nầy Thiện nam! Nếu có Bồ tát dùng trí huệ yên tịnh chứng đặng thể tánh rất tịnh rồi đoạn các phiền não, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Xa ma tha” (chỉ) sau tu “Thiền Na” (chỉ, quán song tu). 

LƯỢC GIẢI

Đoạn nầy nói Bồ tát trước tu “Chỉ” sau “Chỉ quán song tu”.  Bồ tát dùng trí huệ yên tịnh, chứng được tánh rất tịnh là tu “Chỉ” đoạn hết các phiền não, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi là “Chỉ quán song tu”. 

6.    TRƯỚC TU “ĐỊNH”, THỨ TU “HUỆ”, SAU “ĐỊNH HUỆ SONG TU” 

-         Nầy Thiện nam! Nếu có Bồ tát dùng trí huệ thanh tịnh lấy sức huyễn hóa biến hiện ra các hình thức, để hóa độ chúng sanh; sau đoạn các phiền não, rồi nhập vào cảnh giới tịch diệt, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Xa ma tha” (chỉ) thứ tu “Tam ma bát đề” (quán), sau tu “Thiền Na” (Chỉ quán song tu). 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát trước tu “Chỉ” thứ tu “Quán,” sau “Chỉ” quán song tu.” - Bồ tát dùng trí huệ thanh tịnh là tu “Chỉ”; lấy sức như huyễn mà biến hiện ra nhiều hình thức để độ chúng sanh là tu “Quán.”  Sau Bồ tát đoạn phiền não rồi vào tịch diệt là “Chỉ, Quán song tu.” 

7.    TRƯỚC TU “ĐỊNH” THỨ “ĐỊNH HUỆ SONG TU” SAU TU “HUỆ” 

-         Nầy Thiện nam! Nếu có Bồ tát dùng sức rất tịnh, đoạn các phiền não rồi, sau khởi cái hạnh thanh tịnh mầu nhiệm của Bồ tát, để độ các chúng sanh, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Xa ma tha”, thứ tu “Thiền Na”, sau tu “Tam ma bát đề”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát trước tu “Chỉ” thứ tu “Chỉ, Quán song tu”, sau tu “Quán”.  Bồ tát trước tu “Chỉ” được rất tịnh, rồi tiến tu “Thiền Na” (Chỉ Quán song tu) để đoạn phiền não.  Khi phiền não hết rồi thì Bồ tát vào trần lao độ sanh, đặng diệu hạnh tự tại vô ngại, không còn lo sợ nhiễm trước. 

8.    TRƯỚC TU “ĐỊNH” SAU ĐỒNG THỜI TU “HUỆ” VÀ “ĐỊNH, HUỆ SONG TU” 

-         Nầy Thiện nam! Nếu có Bồ tát dùng sức rất tịnh của tâm, đoạn trừ phiền não và dựng lập thế giới, hóa độ các chúng sanh, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Xa ma tha” sau đồng thời tu “Tam ma bát đề” và “Thiền na”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát trước tu “Chỉ” sau đồng thời tu “Quán” và “Chỉ, Quán song tu”.  Bồ tát dùng sức rất tịnh là tu “Chỉ”, đoạn trừ các phiền não là tu “Thiền na”, dựng lập thế giới và hóa độ chúng sanh là tu “Quán”. 

9.    TRƯỚC ĐỒNG THỜI TU  “ĐỊNH” VÀ “HUỆ” SAU “ĐỊNH HUỆ SONG TU” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức rất tịnh, giúp cho việc biến hóa, sau đoạn các phiền não, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước đồng thời tu “Xa ma tha” và “Tam ma bát đề” sau tu “Thiền na”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát trước đồng thời tu “Chỉ” và “Quán” sau “Chỉ, Quán song tu”.  Bồ tát dùng sức rất tịnh là tu “Chỉ”, giúp việc biến hóa là tu “Quán”, sau đoạn phiền não là “Chỉ, Quán song tu”. 

10.  TRƯỚC ĐỒNG THỜI TU “ĐỊNH” VÀ “ĐỊNH HUỆ SONG TU” SAU TU “HUỆ” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức rất tịnh giúp cho tịch diệt; sau rồi khởi tác dụng, biến hóa thế giới, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước đồng thời tu “Xa ma tha” và “Thiền na”, sau tu “Tam ma bát đề”. 

LƯỢC GIẢI 

               Đoạn nầy nói Bồ tát trước đồng thời tu “Chỉ” và “Chỉ, Quán song tu” sau tu “Quán”. 

Bồ tát dùng sức rất tịnh để đoạn phiền não, mà vẫn giữ tịch diệt tức là đồng thời tu “Chỉ”, và tu “Thiền na”.  Sau dùng diệu hạnh của Bồ tát biến ra thế giới hóa độ chúng sanh, tức là tu “Quán”. 

Từ pháp tu thứ tư, đến pháp tu thứ mười nầy cộng là 7 pháp, đều trước tu “Chỉ”. 

11.  TRƯỚC TU “HUỆ” SAU TU “ĐỊNH” 

- Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức biến hóa tùy thuận theo các chúng sanh để hóa độ, mà vẫn giữ tánh rất tịnh, Bồ tát tu như thế thì gọi la trước tu “Tam ma bát đề” sau tu “Xa ma tha”. 

LƯỢC GIẢI

               Đoạn nầy nói Bồ tát trước tu “Quán”, sau tu “Chỉ”. 

Bồ tát dùng sức biến hóa, tùy thuận theo các chúng sanh để hóa độ là tu “Quán” mà vẫn giữ tánh rất tịnh là tu “Chỉ”.

12.  TRƯỚC TU “HUỆ,” SAU “ĐỊNH HUỆ SONG TU” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức biến hóa, hóa hiện ra các cảnh giới mà vẫn giữ tịch diệt (vắng lặng); Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Tam ma bát đề” sau tu “Thiền na”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát trước tu “Quán”, sau “Chỉ Quán song tu”. 

Bồ tát dùng sức biến hóa là tu “Quán”, biến ra các cảnh giới để hóa độ chúng sanh mà vẫn giữ tịch diệt thế là “Chỉ, Quán song tu”. 

13.  TRƯỚC TU “HUỆ” THỨ TU “ĐỊNH” SAU “ĐỊNH HUỆ SONG TU” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức biến hóa, làm các Phật sự mà vẫn ở yên nơi tịch tịnh, đoạn các phiền não, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Tam ma bát đề” thứ tu “Xa ma tha” sau tu “Thiền na”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát trước tu “Quán” thứ tu “Chỉ” sau “Chỉ, Quán song tu”. 

Bồ tát dùng sức biến hóa làm các Phật sự là tu “Quán”, yên ở chỗ vắng lặng là tu “Chỉ”, đoạn các phiền não là “Chỉ, Quán song tu”. 

14.  TRƯỚC TU “HUỆ” THỨ TU “ĐỊNH HUỆ ĐỒNG THỜI TU” SAU TU “ĐỊNH” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức biến hóa làm các việc không ngại, đoạn các phiền não và an trụ nơi rất tịnh, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Tam ma bát đề”, thứ tu “Thiền na”, sau tu “Xa ma tha”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát trước tu “Quán”, thứ “Chỉ Quán song tu”, sau tu “Chỉ”. 

Bồ tát dùng sức biến hóa làm các việc vô ngại là tu “Quán”, đoạn các phiền não là “Chỉ Quán song tu”, an trụ nơi rất tịnh là tu “Chỉ”. 

15.  TRƯỚC TU “HUỆ” SAU ĐỒNG THỜI TU “ĐỊNH” VÀ “ĐỊNH HUỆ SONG TU” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức biến hóa làm các phương tiện và tùy thuận hai pháp: rất tịnh (chỉ) và tịch diệt (thiền na); Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Tam ma bát đề” sau đồng thời tu “Xa ma tha” và “Thiền na”. 

LƯỢC GIẢI 

               Đoạn nầy nói Bồ tát trước tu “Quán”, sau đồng thời tu “Chỉ”, và “Chỉ Quán song tu”. 

Bồ tát dùng sức biến hóa làm các phương tiện là tu “Quán”, tùy thuận tánh rất tịnh là tu “Chỉ” và tùy thuận tịch diệt là “Chỉ Quán song tu”. 

16.  TRƯỚC ĐỒNG THỜI TU “HUỆ” VÀ “ĐỊNH” SAU TU “THIỀN NA” (ĐỊNH HUỆ SONG TU)

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức biến hóa, khởi ra các công dụng giúp cho tánh rất tịnh, sau đoạn các phiền não; Bồ tát tu như thế thì gọi là trước đồng thời tu “Tam ma bát đề” và “Xa ma tha” sau tu “Thiền na”. 

LƯỢC GIẢI 

               Đoạn nầy nói Bồ tát trước đồng thời tu “Quán” và “Chỉ”, sau “Chỉ, Quán song tu”. 

Bồ tát dùng sức biến hóa, khởi ra các công dụng là tu “Quán”, giúp cho tánh rất tịnh là tu “Chỉ”, sau đoạn các phiền não là “Chỉ Quán song tu”. 

17.  TRƯỚC ĐỒNG THỜI TU “HUỆ” VÀ “ĐỊNH HUỆ SONG TU” SAU TU “ĐỊNH” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức biến hóa, giúp với tịch diệt, sau an trụ nơi tánh định thanh tịnh, không do tạo tác, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước đồng thời tu “Tam ma bát đề” và “Thiền na” sau tu “Xa ma tha”. 

LƯỢC GIẢI

Đoạn nầy nói Bồ tát trước đồng thời tu “Quán” và “Chỉ Quán song tu” sau tu “Chỉ”. 

Bồ tát dùng sức biến hóa là tu “Quán” giúp với tịch diệt  là “Chỉ Quán song tu”, sau an trụ nơi tánh định thanh tịnh sẵn có, không do tạo tác là tu “Chỉ”. 

Câu “Tánh Định thanh tịnh không do tạo tác” là chỉ cho “Tự tánh chơn định” sẵn có và thanh tịnh, không do tạo tác mà thành, cũng không phải dụng công tu tập mà được, xưa nay nó vẫn thanh tịnh. 

18.  TRƯỚC “ĐỊNH HUỆ SONG TU” SAU TU “ĐỊNH” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu cò Bồ tát dùng sức tịch diệt (vắng lặng) khởi hạnh rất tịnh, rồi an trụ nơi thanh tịnh, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Thiền Na” sau tu “Xa ma tha”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát trước “Chỉ, Quán song tu” sau tu “Chỉ”. 

Bồ tát dùng sức tịch diệt khởi tánh rất tịnh là “Chỉ, Quán song tu”, rồi an trụ nơi thanh tịnh là tu “Chỉ”. 

19.  TRƯỚC TU “ĐỊNH HUỆ SONG TU” SAU TU “HUỆ” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức tịch diệt, khởi ra tác dụng, tuy đối các cảnh, mà vẫn tùy thuận nơi tịch tịnh, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Thiền Na”, sau tu “Tam ma bát đề”. 

LƯỢC GIẢI 

               Đoạn nầy nói Bồ tát trước “Chỉ Quán song tu”, sau tu “Quán”. 

Bồ tát dùng sức tịch diệt khởi ra tác dụng độ sanh là “Chỉ Quán song tu”.  Mặc dù Bồ tát làm các hạnh lợi sanh mà vẫn tùy thuận nơi tịch tịnh là tu “Quán”. 

20.  TRƯỚC “ĐỊNH HUỆ SONG TU” THỨ TU “ĐỊNH” SAU TU “HUỆ” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức tịch diệt, quán tự tánh các chúng sanh, an trụ nơi Định, mà vẫn biến hóa các pháp để độ sanh, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Thiền Na” thứ tu “Xa ma tha” sau tu “Tam ma bát đề”.

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát trước “Chỉ Quán song tu” thứ tu “Chỉ” sau tu “Quán”. 

Bồ tát dùng sức tịch diệt, quán tự tánh các chúng sanh để hóa độ, là “Chỉ Quán song tu”, an rụ nơi Định là tu “Chỉ”, biến hóa các pháp để độ sanh là tu “Quán”. 

21.  TRƯỚC TU “ĐỊNH HUỆ SONG TU” THỨ TU “HUỆ” SAU TU “ĐỊNH” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức tịch diệt của tự tánh vô tác, để khởi ra tác dụng độ sanh, rồi y nơi cảnh giới thanh tịnh mà trở về nơi Định, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Thiền Na” thứ tu “Tam ma bát đề” sau tu “Xa ma tha”. 

LƯỢC GIẢI 

               Đoạn nầy nói Bồ tát trước “Chỉ Quán song tu” thứ tu “Quán” sau tu “Chỉ”. 

Bồ tát dùng dức tịch diệt của tự tánh vô tác, để khởi ra tác dụng độ sanh, là “Chỉ, Quán song tu”.  Bồ tát y nơi cảnh giới thanh tịnh là tu “Quán” sau trở về nơi Định là tu “Chỉ”. 

Chữ “Tự tánh vô tác”, nghĩa là: Tự tánh sẵn có, không do tạo tác mà thành. 

22.  TRƯỚC TU “THIỀN NA” (ĐỊNH HUỆ SONG TU) SAU ĐỒNG THỜI TU “ĐỊNH” VÀ “HUỆ” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức tịch diệt, mỗi mỗi thanh tịnh, an trụ ở nơi Định, mà khởi ra các món biến hóa, Bồ tát tu như thế thì gọi là trước tu “Thiền Na”, đồng thời tu “Xa ma tha” và “Tam ma bát đề”. 

LƯỢC GIẢI 

               Đoạn nầy nói Bồ tát trước “Chỉ, Quán song tu” sau đồng thời tu “Chỉ” và “Quán”. 

Bồ tát dùng sức tịch diệt, mỗi mỗi thanh tịnh là “Chỉ Quán song tu”, an trụ ở nơi Định là tu “Chỉ”, khởi ra các món biến hóa là tu “Quán”.

23.  TRƯỚC ĐÒNG THỜI TU “THIỀN NA” VÀ TU “ĐỊNH” SAU TU “HUỆ” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức tịch diệt, giúp cho tánh rất tịnh, sau khởi ra việc biến hóa, Bồ tát tu như thế thì gọi là đồng thời tu “Thiền Na” và “Xa ma tha”, sau tu “Tam ma bát đề”. 

LƯỢC GIẢI 

               Đoạn nầy nói Bồ tát trước đồng thời “Chỉ Quán song tu” và “Chỉ” sau tu “Quán”. 

Bồ tát dùng sức tịch diệt là “Chỉ Quán song tu” giúp cho tánh rất tịnh là tu “Chỉ”, khởi ra các việc biến hóa là tu “Quán”. 

24.  TRƯỚC ĐỒNG THỜI TU “THIỀN NA” VÀ “HUỆ” SAU TU “ĐỊNH” 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng sức tịch diệt, giúp việc biến hóa, sau khởi tánh rất tịnh, ở cảnh giới trí huệ trong sáng, Bồ tát tu như thế thì gọi là đồng thời tu “Thiền Na” và “Tam ma bát đề” sau tu “Xa ma tha”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát trước đồng thời “Chỉ Quán song tu” và tu “Quán” sau tu “Chỉ”. 

Bồ tát dùng sức tịch diệt, là “Chỉ, Quán song tu”, giúp việc biến hóa là tu “Quán”; sau khởi tánh rất tịnh v.v… là tu “Chỉ”. 

25.  BỒ TÁT VIÊN TU BA PHÁP 

-         Nầy Thiện nam!  Nếu có Bồ tát dùng Huệ Viên Giác, viên hiệp các pháp, nào tánh, tướng của các pháp đều không rời tánh Viên Giác, Bồ tát tu như thế thì gọi là viên tu ba pháp, tùy thuận tánh Viên Giác thanh tịnh. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn nầy nói Bồ tát viên tu ba pháp. 

Bồ tát dùng Viên Giác Huệ, viên hiệp tất cả các pháp.  Nào Định, Huệ, và Định Huệ song tu, nào tánh, tướng của các pháp, đều không rời tánh Viên Giác. 

4.  TÓM LẠI

-         Nầy Thiện nam!  Đây là 25 pháp tu của Bồ tát.  Vậy các Bồ tát phải y theo đây mà tu hành. 

-         Nếu các Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau muốn y theo 25 pháp môn nầy tu hành thì phải giữ giới thanh tịnh, tâm suy nghĩ vắng lặng và phải trải qua 21 ngày thành tâm sám hối, rồi viết 25 pháp môn nầy vào mỗi miếng giấy, niêm lại kỹ, đem để trên bàn Phật và chí tâm cầu khẩn, rồi tùy tay hành giả rút một miếng giấy, khi mở ra xem thì hành giả sẽ biết trình độ của mình tu pháp Đốn hay Tiệm.  Song, nếu hành giả một niệm nghi ngờ thì chẳng thành tựu. 

LƯỢC GIẢI 

       Đoạn nầy phật kết thúc lại và dạy rằng: Đây là 25 pháp tu của Bồ tát.  Nếu có người muốn tu theo 25 pháp nầy thì điều cần yếu là phải giữ giới cho thân tâm được thanh tịnh và chí thành cầu sám hối 21 ngày.  Rồi hành giả viết tên 25 pháp tu nầy vào 25 miếng giấy, xếp gói riêng từng miếng, để chung lại trên bàn.  Hành giả phải chí thành cầu nguyện rồi tùy ý rút ra một thăm, sau khi giở ra xem, hành giả sẽ tự biết căn cơ hành giả Đốn hay Tiệm và phải y theo đó mà tu hành.  Nhưng nếu hành giả có một niệm nghi ngờ thì chẳng thành tựu. 

       Tóm lại 25 pháp tu nầy không ngoài Định, Huệ và Định Huệ song tu; chẳng qua tùy theo trình độ của hành giả có sâu cạn, cao thấp không đồng, nên có khi phải tu Định trước rồi Quán sau; có khi phải tu Quán trước rồi Định sau; lắm lúc phải tu đồng thời v.v…  Vì tùy theo trình độ của hành giả mà thay đổi trước sau, xoay qua trở lại nên thành ra 25 pháp.  Vậy hành giả nên tùy theo trình độ của mình mà tu tập. 

5.  PHẬT NÓI BÀI KỆ TÓM LẠI CÁC NGHĨA TRÊN 

       Khi đó Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa nầy, nên nói bài kệ rằng: 

Biện Âm! Ông nên biết

Các trí huệ thanh tịnh

Của tất cả Bồ tát

Đều do Thiền định sanh.

Thiền định là “Chỉ, Quán”

Và “Chỉ, Quán song tu”.

Ba pháp, phân Đốn, Tiệm,

Thành ra hai mươi lăm.

Mười phương các Như Lai

Và Hành giả ba đời

Đều y pháp môn nầy

Mà đặng thành Bồ đề.

Chỉ trừ người Đốn ngộ,

Và những người không tin

Mới chẳng theo pháp nầy.

Còn tất cả Bồ tát

Và chúng sanh đời sau,

Phải như thế tu hành.

Nhờ đại bi của Phật,

Các ông nên siêng tu,

Sẽ mau chứng Niết Bàn. 

LƯỢC GIẢI 

       Đại ý bài kệ nầy nói: Trí huệ thanh tịnh vô ngại của Bồ tát, đều do Thiền định sanh.  Thiền định là Chỉ, Quán và Chỉ Quán song tu.  Bởi theo căn cơ của hành giả có Đốn và Tiệm không đồng, nên ba pháp nầy lại chia ra đến 25 pháp. 

       Chỉ trừ những bực đốn ngộ và những người không tin, còn chư Phật và các vị Bồ tát cùng chúng sanh đời sau đều tu theo các pháp môn nầy mà được thành Bồ đề. 

       Vậy hành giả nên y theo đây, siêng năng tu tập và nhờ lòng Đại bi của Phật gia hộ sẽ mau chứng Niết Bàn.

HT. Thích Thiện Hoa
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
 BÀI HỌC KẾ TIẾP
(Phật Học Phổ Thông Khóa thứ VIII)
BÀI THỨ 09: CHƯƠNG TỊNH CHƯ NGHIỆP CHƯỚNG
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Xem tin ngày:


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712