Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

TRANG NHẤT > PHẬT HỌC PHỔ THÔNG
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 07/10/2008 (GMT+7)

Bài Thứ 05: Chương Di Lặc Bồ Tát

BÀI THỨ NĂM 

V.- CHƯƠNG DI LẶC BỒ TÁT

1.- NGÀI DI LẶC BỒ TÁT HỎI PHẬT 

Khi đó ngài Di Lặc Bồ tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng và chắp tay kính cẩn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi quỳ thẳng bạch rằng: 

-         Bạch đức Đại bi Thế Tôn, ngài đã vì các vị Bồ tát và đại chúng, mở kho báu bí mật của Như Lai (Viên Giác cảnh giới) và làm cho đại chúng hiện tại cùng chúng sanh đời sau được con mắt đạo sáng suốt không lo sợ, phân biệt được việc tà chánh, hiểu sâu lý luân hồi, đối với cảnh Đại Niết Bàn (Niết bàn Đại thừa) sanh lòng tin chắc chắn, không còn khởi các vọng chấp, trở lại cảnh giới luân hồi nữa.

-         Bạch Đức Thế Tôn: 

1.      Các vị Bồ tát và chúng sanh đời sau, làm sau đoạn được gốc rễ luân hồi, để vào biển Đại Tịch diệt của Như Lai?

2.      Có mấy loại chúng sanh luân hồi?

3.      Có mấy hạng người tu theo đạo Bồ đề của Phật?

4.      Khi Bồ tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh?      

-         Cúi xin đức Thế Tôn, rủ lòng đại bi cứu thế, chỉ dạy cho các vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, khiến cho chúng sanh, gương lòng được sáng tỏ, mắt trí huệ trong xanh, viên ngộ được “Tri kiến vô thượng” của Như Lai. 

Ngài Di Lặc Bồ tát thưa thỉnh như vậy ba lần, và kính cẩn lạy Phật rồi trở lui.  

LƯỢC GIẢI 

       Vì trong chương Kim Cang Tạng, Phật dạy: “Trước phải đoạn gốc rễ của luân hồi từ vô thỉ…,” nên chương nầy ngài Di Lặc Bồ tát hỏi: “…Làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi?  Và có mấy loại chúng sanh luân hồi?” 

       Đại ý đoạn nầy ngài Di Lặc Bồ tát hỏi: 

1.      Làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi để vào biển Đại Niết Bàn của Như Lai?

2.      Có mấy loại chúng sanh luân hồi?

3.      Có mấy hạng người tu đạo Bồ đề của Phật?

4.      Khi Bố tát nhập thế độ chúng sanh, phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? 

       Biển Đại Tịch Diệt - Tức là Niết Bàn của Đại thừa, rộng rãi bao la như biển cả, đã thanh tịnh mà yên lặng, nên gọi rằng “Tịch diệt.”  Đủ cả bốn đức là: Chơn thường, Chơn lạc, Chơn ngã và Chơn tịnh.  Cũng là một cái tên khác của Viên Giác hay Chơn Tâm. 

       Đức Di Lặc Bồ Tát - Tiền thân:  Trong vô số kiếp về trước, có Phật ra đời hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, lúc bấy giờ ngài (đức Di Lặc) và đức Phật Thích Ca (tiền thân) đồng phát tâm Bồ đề.  Đến khi đức Phật Nhựt Nguyệt Đăng Minh ra đời thì ngài mới phát tâm xuất gia, nhưng tánh hay giải đải, quen theo lối phong lưu đài các, phóng túng, chẳng chịu thúc liểm tu hành, nên thành Phật trễ sau đức Thích Ca, vào tiểu kiếp thứ mười.

       Về sau nhờ đức Thích Tôn dạy cho pháp tu Duy Thức, ngài quán thấy “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”. 

       Vì nhận thấy giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước… đều như bóng trong gương, như trăng dưới nước, do thức tâm biến hiện, nên ngài tảo trừ hết vọng tưởng say mê về hư vọng giả cảnh, trừ tánh “biến kế sở chấp” trên “y tha,” ngộ được tánh “viên thành thật” nên được gọi là Phật Thích Ca thọ ký cho ngài sau sẽ thành Phật ở thế giới Ta bà nầy. 

       Thân hiện tại của đức Di Lặc:  Cách đây 2500 năm (544, trước T.L.) khi Phật Thích Ca giáng sinh tại Ấn Độ, thì ngài hiện thân vào nhà của Bà la môn tên là Ba Bà Lợi, ở về Nam thiên trúc, nhằm ngày mùng một tháng giêng âm lịch.  Họ của ngài là A Dật Đa (không ai hơn), tên Di Lặc (Từ thị).  Tên họ nầy tiêu biểu lòng từ bi, hỷ xả vô lượng vô biên của ngài.  Từ bao nhiêu kiếp cho đến ngày thành Phật, ngài cũng vẫn lấy hiệu là Di Lặc. 

       Kinh Di Lặc thượng sanh có nói:  Ngày rằm tháng 2 (tháng 4 ta) sau khi kinh nầy 12 năm, thì ngài nhập diệt tại chỗ bản sanh, rồi ngài sanh lên nội viện cõi trời Đâu suất để chờ khi thế giới nầy giảm rồi tăng trở lại, trong khoảng kiếp tăng, loài người hưởng thọ tám vạn tuổi, lúc bấy giờ ngài mới giáng sanh xuống cõi nầy, rồi sau đến ngồi gốc cây Long Hoa tu thành ngôi Chánh giác.  Ngài thành Phật rồi hóa độ chúng sanh vô lượng đến sáu vạn năm mới nhập diệt 

       Hóa thân của đức Di Lặc:  Kinh chép “Bồ tát dĩ lợi sanh vi bổn hoài”. Bồ tát lấy việc cứu độ làm lợi ích cho chúng sanh làm bổn phận của mình.  Ngài hiện ra nhiều thân để lẫn lộn với từng lớp người đặng hóa độ chúng sanh.  Trong các hóa thân của ngài, các Phật tử ở Tàu cùng ở Việt Nam hiểu nhiều và thờ nhiều hơn hết là thân ngài Bố Đại Hòa Thượng.  Ngài hiện thân làm một vị hoà thượng tại đất Minh Châu huyện Phụng Hóa bên Tàu.  Ngài thường quảy cái đãy bằng vải đi khắp chợ búa xóm làng, ai cho vật chi ngài đều bỏ hết vào đãy mang đi.  Ngài tụ họp các trẻ con lại, rồi phân phát cho chúng bánh kẹo, giảng dạy Phật pháp trò chuyện rất vui thú, nên ngài đi đến đâu thì các em tụ họp đông đảo đến đó. 

       Ngài thường giảng kinh cho người nghèo, làm nhiều điều mầu nhiệm lạ thường.  Lúc bấy giờ thiên hạ không ai hiểu đặng ngài là người như thế nào cả, chỉ cùng nhau kêu là vị Bố Đại Hòa Thượng, (ông hòa thượng mang đãy bằng vải).  Đến đời Lương niên hiệu Trịnh Minh năm thứ ba, tháng ba, ngài nhóm chúng lại tại chùa Nhạc Lâm, rồi ngài ngồi ngay thẳng nói bài kệ: 

Di Lặc chơn Di Lặc

Hóa thân thiên bách ức

Thời thời thị thời nhơn

Thời nhơn giai bất thức. 

       (Di Lặc thật là Di Lặc, hóa thân trăm ngàn ức, thường hiện trong đời, mà người đời chẳng ai biết.)  Nói xong kệ rồi ngài an nhiên nhập diệt.  Kẻ tăng người tục đều cùng nhau đến lễ bái cúng dường và dựng tượng của ngài thờ tại điện ở phía đông chùa Nhạc Lâm bên Tàu. 

       Có lẽ, căn cứ theo ứng thân nầy, nên trong các chùa ở Tàu hay Việt Nam thường thờ tượng ngài Bố Đại Hòa Thượng với vẻ mặt hiền từ hân hoan, miệng cười vui vẻ, tượng trưng đức hoan hỷ.  Người béo bụng to, tay cầm cái đãy.  Chung quanh có sáu em bé đang leo trèo lên mình ngài là tượng trưng cho lục tặc (sáu giặc) khi đã bị ngài hàng phục.  Đây là một hóa thân trong trăm ngàn hóa thân của đức Di Lặc Bồ tát. 

       Tương lai của đức Di Lặc:  Hiện nay đức Di Lặc là một vị Bổ xứ Bồ tát đang ở nội viện cung trời Đâu suất, đợi đến khi thế giới nầy hết kiếp giảm thứ 9 rồi, đến kiếp tăng thứ 10 trong lúc nhơn loại hưởng thọ được trên tám vạn tuổi, lúc bấy giờ ngài mới giáng sanh xuống cõi nầy, trong nhà của một vị Bà la môn tên là Tu Phạm Ma, thân mẫu ngài tên Phạm Ma Bạt Đề.  Khi sanh ra ngài có nhiều tướng tốt, đức hạnh vẹn toàn, thông minh quán chúng.  Lớn lên ngài xuất gia tu hành, đến núi Kê Túc để nhận lãnh y bát của đức Phật Thích Ca, do ngài Ma Ha Ca Diếp trao lại, rồi sau ngài đến ngồi dưới gốc cây Long Hoa, dùng kim cang trí trừ sạch vi tế vô minh, chứng đạo vô thượng Bồ đề. 

       Ngài thuyết pháp tại giảng đường Hoa Lâm dưới cây Long Hoa.  Hội thứ nhất độ được chín mươi sáu ức người thành A La Hán, hội thứ hai độ chín mươi bốn ức người thành A La Hán, hội thứ ba độ chín mươi hai ức người thành A La Hán.  Thế nên gọi là “Long Hoa Tam Hội”.  Ngài thuyết pháp đến sáu vạn năm, hóa độ vô số chúng sanh. 

2.- PHẬT KHEN NGÀI DI LẶC BỒ TÁT 

       Khi ấy đức Thế Tôn khen ngài Di Lặc Bồ tát và dạy rằng: 

-         Nầy Thiện nam, quí lắm! Ông vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, thưa hỏi Như Lai những nghĩa lý cao siêu huyền diệu, khiến cho các vị Bồ tát đều được con mắt trí huệ thanh khiết và tất cả chúng sanh đời sau đoạn tuyệt được sanh tử luân hồi, tâm ngộ Thật tướng (1) và chứng được Vô sanh nhẫn (2).  Các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. 

       Khi ấy ngài Di Lặc Bồ tát và đại chúng đều vui mừng kính cẩn, vâng nghe lời Phật khai thị.

LƯỢC GIẢI

       Đoạn nầy Phật khen ngài Di Lặc Bồ tát: Nhờ lời ông hỏi, để Phật chỉ giáo, nên khiến cho các vị Bồ tát hiện tại, mắt trí huệ được sáng tỏ và chúng sanh đời sau cũng nhờ câu hỏi nầy mà vĩnh viễn đoạn luân hồi. 

       (1) Thật tướng:Tướng chơn thật không hư vọng, không bị thời gian thay đổi, không gian chuyển dời, suốt xưa thấu nay, nó vẫn thường như; cũng một biệt danh của “Viên Giác.” 

       (2) Vô sanh nhẫn:Chữ “Nhẫn” là an nhẫn, an trụ hay là chứng.  Chữ “Vô sanh” là không sanh.  Nghĩa là: an trụ chỗ Ngã và Pháp không còn sanh khởi, tức là an trụ “chơn tâm.” 

3.- PHẬT DẠY: ÁI VÀ DỤC LÀ GỐC RỄ CỦA SANH TỬ LUÂN HỒI 

-         Nầy Thiện nam! Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ, đều do các món “ân ái và tham dục” cho nên mới bị sanh tử luân hồi.  Tất cả chúng sanh trong thế giới, tóm lại có bốn loài (1)  

               1.    Loài sanh trứng.

               2.    Loài sanh con

               3.    Loài sanh chỗ ẩm ướt.

               4.    Loài hóa sanh. 

-         Các loại chúng sanh nầy, đều do “dâm dục” mà tạo thành tánh mạng của nó (nhứt thế chúng sanh giai dĩ dâm dục nhi chánh tánh mạng).

 

-         Bởi thế, nên các ông phải biết: gốc rễ của sanh tử luân hồi là “Ái” và “Dục” vậy.  Vì có “dục” cho nên mới sanh ra ái luyến, do “ái luyến” nên mới sanh ra sanh tử tử sanh, nối luôn không dứt. 

LƯỢC GIẢI

       Đoạn nầy Phật chỉ ngay gốc rễ của sanh tử luân hồi là “ân ái và tham dục.”  Chính như thân mạng của các chúng sanh đây, cũng đều do dâm dục tạo thành.

       Bởi thân mạng đã do ái dục sanh, nên thân mạng còn thì ái dục còn, ái dục còn thì thân mạng còn. 

       Trong kinh Phật danh nói: “Có ái dục thì sanh, ái dục hết thì diệt; cho biết gốc rễ sanh tử là tham ái, (hữu ái tắc sanh, ái tận tắc diệt, cố tri sanh tử, tham ái vi bổn). 

       Trong kinh Niết bàn cũng nói: “Nhơn ái sanh ưu, nhơn ưu sanh bố, nhược ly tham ái, hà ưu hà bố.”  Nghĩa là: Vì tham ái nên mới sanh lo, nhơn lo mới sanh sợ, nếu người lìa được ái dục rồi thì có lo gì và sợ gì?” 

(1) Bốn loài:

               1.- Noãn sanh: loài sanh trứng, như loài chim, cá v.v…

               2.- Thai sanh: loài sanh con như loài người và thú v.v…

               3.- Thấp sanh: loài sanh chỗ ẩm ướt như lăng quăng, vi trùng v.v…

               4.- Hóa sanh: như loài nhộng hóa bướm, hoặc như loài Địa ngục, ngạ quỉ và chư Thiên v.v… 

-         Nầy Thiện nam! Nhơn ái luyến nên sanh ra “dục,” do dục cho nên mới có thân mạng.  Bởi thế nên truy tầm đến cội gốc của nó, thì chúng sanh ái luyến thân mạng tức là ái luyến “Dục.”  Ái luyến dục là “nhơn,” mà ái luyến thân mạng là “quả”. 

LƯỢC GIẢI

       Ngài Tôn Mật nói: “Do cảnh dục trần bên ngoài nó trêu ghẹo, làm cho tâm sanh ái luyến; do tâm ái luyến, cho nên mới sanh ra tham dục; vì tham dục nên tạo nghiệp, do tạo nghiệp cho nên mới thọ quả; khi thọ quả khổ rồi trở lại tạo nghiệp nữa, vì thế nên sanh  tử không cùng”. 

4.- PHẬT TRẢ LỜI CÂU HỎI: “CÓ MẤY LOẠI CHÚNG SANH LUÂN HỒI?” 

-         Nầy Thiện nam! Cảnh hồng trần có lắm điều xuôi ngược, nếu người khi gặp nghịch cảnh, sanh tâm giận ghét, tạo ra các nghiệp dữ thì đọa vào địa ngục, ngạ quỉ và súc sanh.

 -         Nếu người biết nhàm cảnh dục, ưa tạo nghiệp lành, chán chê ác nghiệp, thì lại sanh về cõi người và cõi trời dục giới. 

-         Còn những người nhàm chê cảnh trần lao ô nhiễm ở cõi dục, tham ái cảnh Tứ thiền và Bát định của hai cõi trên, như thế cũng còn tư dưỡng gốc tham ái, cho nên sanh về hai cõi hữu vi là “trời Sắc giới” và “Vô sắc giới”. 

-         Các loại chúng sanh trên đây, đều còn trong vòng sanh tử luân hồi, vì còn các tham ái, nên chẳng thành Thánh đạo.  Thế nên chúng sanh nào muốn thoát ly sanh tử luân hồi thì trước phải đoạn trừ các tham dục và tâm ái luyến. 

LƯỢC GIẢI

       Đoạn trên Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi: “Có mấy loại chúng sanh luân hồi?”.  Đến đoạn nầy Phật trả lời có ba loại chúng sanh. 

       1.- Ác nghiệp: - Như: Điạ Ngục, Ngạ quỉ và Súc sanh (nghiệp ác bực thượng thì đọa vào Địa ngục, nghiệp ác bực trung thì đọa vào Ngạ Quỉ, nghiệp ác bực hạ thì đọa làm Súc sanh.)      

       2.- Thiện nghiệp: - Đây là nói về hữu lậu thiện.  Như: Thiên, Nhơn và Thần A tu la.  (Nghiệp lành bực thượng thì sanh lên 6 cõi trời về Dục giới, nghiệp lành bực trung thì sanh về cõi Người, nghiệp lành bực hạ thì sanh làm Thần A tu la.) 

       3.- Bất động nghiệp: (Thiền định) – Như cõi Trời Tứ Thiền và Tứ Không.  Do tu Thiền định mà được sanh về bốn cõi Thiền ở Sắc Giới (1.- Ly, sanh hỷ lạc địa; 2.- Định, sanh hỷ lạc địa; 3.- Ly hỷ, diệu lạc địa; 4.- Xả niệm, thanh tịnh địa), và bốn cõi Không, ở cõi Trời Vô sắc (1.- Không vô biên xứ thiên; 2.- Thức vô biên xứ thiên; 3.- Vô sỡ hữu xứ thiên; 4.- Phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên). 

       Ba loại chúng sanh nầy (ác nghiệp, thiện nghiệp và bất động nghiệp) tuy có cao thấp, sanh hèn khác nhau, nhưng cũng đều còn ái và dục, chẳng qua thô hay tế đó thôi.  Ái dục còn tức là phiền não hữu lậu còn; vì phiền não hữu lậu còn nên phải còn sanh tử luân hồi. 

Tóm lại vì chúng sanh trong ba cõi (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) còn ái nhiễn, nên đều còn luân hồi cả. 

Kết thúc đoạn nầy, Phật dạy một câu: 

“…Thế nên chúng sanh, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, thì trước hết phải đoạn trừ ân ái và tham dục.”  (Thị cố chúng sanh, dục thoát sanh tử, miễn chư luân hồi, tiên đoạn tham dục, cập trừ ái khát). 

Phật dạy pháp tu ra khỏi sanh tử luân hồi, vỏn vẹn chỉ có một câu thôi: 

“Phải đoạn ân ái và tham dục”.

Rất giản dị và rõ ràng vô cùng.  Thật là “khuôn vàng thước ngọc”, đáng làm qui cũ cho muôn đời!  Hành giả chỉ thật hành đúng như lời Phật dạy đây, đó là Tu, Tu là đó rồi. 

Cũng như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rằng: 

          “…Dâm Tâm bất trừ,

           Trần bất khả xuất…” 

Nghĩa là:  Tâm nghĩ ngợi đấn việc dâm dục, nếu không trừ, thì cảnh hồng trần nầy không biết bao giờ ra khỏi. 

5.- BỒ TÁT HIỆN THÂN, KHÔNG PHẢI DO ÁI DỤC MÀ DO LÒNG ĐẠI BI VÀ NGUYỆN LỰC 

-         Nầy Thiện nam! Các vị Bồ tát hóa hiện thân hình ở trong thế gian, không phải vì ái dục nhiễm ô như chúng sanh, mà gốc do lòng Từ bi và đại nguyện cứu thế, nên đã hiện ra thân tham dục để vào sanh tử hóa độ chúng sanh, khiến cho chúng sanh xả bỏ các ái dục. 

LƯỢC GIẢI

       Phật sợ có người hiểu lầm: Bồ tát cũng có phụ mẫu, thê tử, v.v… tất nhiên phải có ái dục nhiễm ô và cũng thật sanh tử như chúng sanh.  Cho nên đoạn nầy Phật giải thích: Bồ tát do lòng từ bi và đại nguyện cứu thế, nên hiện ra thân tham dục, để vào sanh tử, đặng hóa độ chúng sanh, chớ không phải thật có tham dục và sanh tử. 

6.- PHẬT DẠY: CÓ NĂM CHỦNG TÁNH 

-         Nầy Thiện nam! Nếu tất cả chúng sanh đời sau bỏ được các tham dục, trừ tâm thương ghét, dứt hẳn sanh tử luân hồi, nơi tâm được thanh tịnh, cầu nhập cảnh giới Viên Giác của Như Lai, thì sẽ được ngộ nhập. 

-         Nầy Thiện nam! Tất cả chúng sanh gốc từ Vô minh tham dục, nên sanh ra năm món tánh sai khác.  Năm món tánh nầy căn cứ theo việc đoạn trừ hai chướng có cạn và sâu mà phân định. 

-         Thế nào là hai chướng? 

               1.    Lý chướng: làm chướng ngại chánh tri kiến.

               2.    Sự chướng: làm tiếp nối sanh tử. 

-         Nếu đối với hai món chướng nầy mà hoàn toàn chưa đoạn thì gọi là chúng sanh. 

LƯỢC GIẢI

       Đoạn trên ngài Di Lặc Bồ tát hỏi: “Có mấy hạng người tu theo đạo Bồ đề của Phật?”.  Đến đoạn nầy Phật trả lời có năm hạng.  Song năm hạng nầy là căn cứ theo việc đoạn trừ hai chướng có cạn và sâu của hành giả mà phân định. 

       Lý chướng:Chướng về Lý, cũng tên là “Sở tri chướng”, do chấp pháp mà sanh.  Vì chấp pháp nên làm chướng ngại “Chơn như lý tánh” không hiện bày; vì thế nên mới “Lý chướng là chướng ngại chánh tri kiến của Phật”. 

       Sư chướng:Chướng về  Sự, cũng gọi là “phiền não chướng”, do chấp ngã sanh.  Do các phiền não nên tạo ra các nghiệp, vì tạo nghiệp nên mới thọ luân hồi.  Vì thế Phật nói: “Sự chướng làm tiếp nối sanh tử luân hồi”. 

       Bởi chấp ngã nên khởi ra các phiền não làm chướng ngại Bồ đề.  Bởi chấp ngã nên sanh ra Sở tri chướng, làm chướng Niết bàn tịch mịch của Phật.  Vì những người chưa phát tâm tu hành, đối với hai món chướng nầy chưa đoạn được món nào, cho nên chỉ kêu là “Chúng sanh” mà không liệt vào trong năm chủng tánh. 

-         Nầy Thiện nam! Thế nào là năm chủng tánh?  

1.- Thinh văn chủng tánh.

2.- Duyên giác chủng tánh.

3.- Bồ tát chủng tánh.

4.- Bất định chủng tánh.

5.- Ngoại đạo chủng tánh.

 

1.-THINH VĂN, 2.- DUYÊN GIÁC CHỦNG TÁNH

 

-         Nếu chúng sanh nào đoạn tuyệt tham dục, trừ được sự chướng (ngã chấp) nhưng lý chướng (pháp chấp) chưa đoạn thì chỉ chứng đặng quả Thinh văn và Duyên giác, chớ chưa được an trụ cảnh giới Bồ tát. 

LƯỢC GIẢI

       Đoạn nầy nói về chủng tánh Thinh văn và Duyên giác, chung gọi là “Nhị thừa chủng tánh”. 

       Đành rằng hai quả vị nầy đồng bỏ hẳn lòng tham dục đồng phá được ngã chấp, trừ sự chướng (pháp chấp) nhưng pháp tu của hai bên khác nhau:

-         Một bên tu pháp Tứ đế đoạn được sự chướng (ngã chấp) thì gọi là “Thinh văn chủng tánh”.

-         Một bên tu pháp Thập nhị nhơn duyên đoạn được sự chướng (ngã chấp) thì gọi là: “Duyên giác chủng tánh”. 

Ngài Tôn Mật giải rằng: “Biết được khổ sanh tử, dứt trừ tâm leo chuyền, thì gọi là trừ “Sự chướng”, thật ra chưa có thể trừ được ba món Tế”  (Ba món Tế, xem torng quyển Đại thừa khởi tín luận). 

3.-BỒ TÁT CHỦNG TÁNH

-         Nầy Thiện nam! Nếu chúng sanh đời sau, muốn vào biển Đại Viên Giác của Như Lai, thì trước phải phát nguyện siêng năng đoạn trừ hai món chướng.  Đến khi hai món chướng đã nép phục, thì ngộ vào cảnh giới Bồ tát. 

-         Nếu như khi hai món chướng (ngã chấp, pháp chấp) đã hoành toàn diệt, thì vào được cảnh giới Viên Giác mầu nhiệm của Như Lai, viên mãn Bồ đề  và đại Niết bàn. 

LƯỢC GIẢI

       Đoạn nầy nói về Bồ tát chủng tánh.  Có chia làm hai thời kỳ: 

                      1. - Thời kỳ hai chướng mới nép phục.

                      2. - Thời kỳ đoạn tuyệt được hai chướng. 

       Hành giả từ khi còn địa vị phàm phu, đang bị hai chưóng (Phiền não chướng và Sở tri chướng) hoành hành, rồi trải qua giai đoạn giằng co, cho đến lúc hai chướng bị nép phục, như thế mới vừa lên địa vị Bồ tát.  Khi lên địa vị Bồ tát, tiếp tục đoạn chướng, đến lúc đoạn tuyệt được Phiền não chướng (ngã chấp) thì đặng Bồ đề (Trí thức), đoạn tuyệt được Sở tri chướng (pháp chấp) thì đặng đại Niết bàn (đoạn đức).  Hai chướng bị đoạn vĩnh viễn rồi thì đặng vào quả “Phật”. 

       Tại sao lập Bồ tát tánh mà không lập Như Lai tánh?  Vì Bồ tát tu hằnh đến lúc hoàn toàn rốt ráo, thì chứng quả vị Phật, nên không lập thêm Như Lai tánh. 

4.-BẤT ĐỊNH CHỦNG TÁNH

-         Nầy Thiện nam! Có loại chúng sanh có thể chứng được Viên Giác.  Song, nếu chúng gặp Thiện tri thức là Thinh văn hóa độ, thì chúng thành Tiểu thừa; còn gặp Thiện tri thức là Bồ tát hóa độ thì chúng thành Đại thừa.  Nếu gặp Như Lai dạy tu đạo Vô thượng Bồ đề, thì chúng thành Phật thừa. 

LƯỢC GIẢI

       Đoạn nầu nói về “Bất định chủng tánh”.  Nghĩa là chúng sanh nầy căn tánh không nhứt định Đại thừa hay Tiểu thừa.  Nếu gặp Thiện tri thức thuộc về Đại thừa giáo hóa, thì chúng thành Đại thừa; còn gặp Thiện tri thức thuộc về Tiểu thừa giáo hóa thì chúng thành Tiểu thừa. 

5.-NGOẠI ĐẠO CHỦNG TÁNH

-         Nầy Thiện nam! Có những chúng sanh đi tầm Thiện tri thức chỉ dạy đường lối tu hành, nhưng lại gặp Ngoại đạo tà sư dạy bảo, nên chúng nó sanh tà kiến, hiểu ngộ không chơn chánh, thế gọi là “Ngoại đạo chủng tánh”.  Đây không phải lỗi tại chúng sanh đó, mà lỗi tại tà sư. 

-         Tóm lại, chúng sanh tu Bồ đề có năm chủng tánh sai khác như ta vừa kể xong. 

LƯỢC GIẢI

       Đoạn nầy nói về “Ngoại đạo chủng tánh”.  Tuy chúng sanh nầy vẫn có tâm tu hành nhưng không gặp “Thiện tri thức” giáo hóa, lại gặp tà sư chỉ dạy, nên thành ngoại đạo. 

       Vì sự hiểu biết của chúng tà ngụy, không phải chánh đạo nên gọi là “ngoại đạo”.  Ngoại đạo chủng tánh ở kinh khác gọi là “Xiễn đề chủng tánh”, nghĩa là “đoạn giống Phật”.  Vì trong bốn chủng tánh trên, tuy có Đại thừa và Tiểu thừa khác nhau, nhưng cũng đều “Chánh ngộ”, duy có Ngoại đạo chủng tánh, sanh tà kiến, đoạn diệt chánh kiến, trái ngược với chánh nhơn thành Phật cho nên gọi là “chúng Xiễn đề” (đoạn giống Phật). 

7.- BỒ TÁT NHẬP THẾ ĐỘ SANH THỊ HIỆN CÁC HÌNH TƯỚNG VÀ CÁC CẢNH THUẬN NGHỊCH 

-         Nầy Thiện nam! Các vị Bồ tát đều y bổn nguyện độ sanh của mình từ vô thỉ và do lòng Đại bi thanh tịnh (1) thúc đẩy nên nhập thế độ sanh.  Bồ tát dùng phương tiện thị hiện ra nhiều hình tướng, khi thì hiện cảnh thuận, khi thì hiện cảnh nghịch, có lúc lại lân la ở chung với chúng sanh và đồng làm các nghề nghiệp như chúng sanh (đồng sự nhiếp) để tiện bề hóa độ, khiến cho chúng sanh được thành Phật. 

LƯỢC GIẢI

       Đoạn nầy Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi Phật: “Khi Bồ tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh?” 

       Đại ý đoạn nầy Phật trả lời: Bồ tát do bản nguyện độ sanh từ vô thỉ (Bồ tát dĩ lợi sanh vi bổn hoài), và lòng Đại bi thanh tịnh thúc giục, nên mới nhập thế độ sanh; không đồng như chúng sanh do ái dục làm nhiễm ô và bị nghiệp lực lôi cuốn mà nhập thế. 

       Bồ tát dùng phương tiện thị hiện ra nhiều hình tướng để độ sanh.  Như Ngài Quan Âm hiện 32 ứng thân, Đức Di Lặc Bồ tát hiện thân Bố Đại Hòa Thượng, hoặc có vị hiện Thần Kin Cang, hiện thân Tiêu Diện, Thập Điện Minh Vương, Ngưu đầu, Mã diện v.v… có lúc hiện “Từ” có lúc hiện “Oai”, nên có câu: 

Kim Cang lộ mục sở dĩ hàng phục tứ ma

Bồ tát đê mi do thị ai từ lục đạo. 

       Nghĩa là: Thần Kim Cang trợn mắt là để hàng phục bốn ma.  Bồ tát xủ mày là vì thương chúng sanh trong 6 đạo.  Bồ tát khi hiện cảnh thuận: Giảng dạy pháp lành khuyên người tu học v.v… có lúc lại hiện cảnh nghịch: như hiện chảo dầu sôi, để độ Ông Nan Đà Tôn giả, hoặc dùng gông xiềng đánh đập v.v… để cho người biết thức tỉnh hồi tâm.  Cổ nhơn nói: “Người không gặp tai nạn, thì chẳng biết hồi tâm hướng thiện”.  (Nhơn vô hoạn họa, bất hối đầu).  Hay như Ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tham học với Bà Tu Mật Nữ v.v… 

       Bồ tát có khi thị hiện lân la ở chung cùng với chúng sanh và đồng làm các nghề nghiệp như chúng sanh (Như Ngài Lục Tổ khi ở chung với bọn thợ săn v.v…) để lần hồi dẫn dắt chúng sanh trở về với chánh đạo. 

       Tóm lại, các Bồ tát nhập thế độ sanh, đều do tâm Đại bi làm chủ động, lấy Đại nguyện làm căn bản, dùng phương tiện có nhiều môn, tuy không nhứt định nhưng đại khái không ngoài Thuận và Nghịch.  Hoặc dùng lời giảng dạy (khẩu giáo hóa) hoặc hiện thân hóa độ (thân giáo hóa), hoặc dụng đồng sự nhiếp, chung qui một mục đích là khiến cho chúng sanh được giải thoát và thành Phật. 

(1)  Đại bi thanh tịnh. - Bồ tát do lòng từ bi rộng lớn thưong xót chúng sanh mà hiện thân hóa đạo, không phải vì danh và lợi v.v… cho nên nói là “Thanh tịnh.” 

8.- CHỈ NGUYỆN THÀNH PHẬT, KHÔNG Ở NHỊ THỪA VÀ CHỚ GẶP NGOẠI ĐẠO 

-         Nầy Thiện nam! Nếu các chúng sanh đời sau phát nguyện thanh tịnh của Bồ tát, khởi tâm tăng tấn cầu nhập Viên Giác, thì phải phát nguyện như vầy: 

-         Con nguyện ngày nay được gặp Thiện tri thức dạy con tu hành để nhập Viên Giác của Phật, chớ gặp tà sư ngoại đạo và Nhị thừa. 

-         Con y theo bản nguyện tu hành lần hồi dứt trừ các chướng.  Khi các chướng hết, nguyện được viên mãn, thì con sẽ được vào thành lớn Viên Giác, trang nghiêm tốt đẹp và lên cung điện thanh tịnh giải thoát của Như Lai. 

LƯỢC GIẢI 

       Đại ý đoạn nầy Phật dạy các chúng sanh đời sau, muốn cầu Viên Giác thì phải phát lời thệ nguyện: “Con nguyện chớ gặp tà sư ngoại đạo và Tiểu thừa chỉ lo tu ích kỷ tiêu cực không chịu Hoằng pháp lợi sanh.  Con nguyện gặp Thiện tri thức Đại thừa, tu lợi tha tích cực, dạy bảo con tu hành được thành quả Phật”. 

       Ngài Như Sơn nói: “Lý, tuy đốn ngộ, nhưng về phần sự tướng thì phải lần lần diệt trừ” (lý tuy đốn ngộ, sự nải tiệm trừ). 

       Khi các chướng hết rồi thì đi, đứng, nằm, ngồi trong tất cả thời và tất cả chỗ đều được giải thoát.  Đó là cung điện giải thoát thanh tịnh và thành Viên Giác trang nghiêm của Như Lai. 

9.- PHẬT NÓI BÀI KỆ TÓM LẠI CÁC NGHĨA TRÊN 

Khi đó Đức Thế Tôn, muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: 

Di Lặc! Ông nên biết:

Tất cả các chúng sanh

Đều do tham dục vậy,

Nên đọa vào sanh tử,

Chẳng đặng đại giải thoát.

Nếu người đoạn thương ghét,

Cùng với tham, sân, si,

Không cần tu gì khác,

Cũng đều được thành Phật.

Cầu nguyện gặp Minh sư,

Khai ngộ được chơn chánh.

Y theo nguyện Bồ tát,

Trừ tuyệt hai món chưóng,

Được vào Đại Niết Bàn,

Các Bồ tát mười phương,

Đều bởi lòng Đại bi,

Phát nguyện vào sanh tử,

Tùy loại độ chúng sanh.

Người tu hành hiện tại

Và chúng sanh đời sau,

Phải đoạn trừ ái hoặc,

Mới đặng vào Viên Giác. 

LƯỢC GIẢI 

       Bài kệ nầy Phật gọi Ngài Di Lặc Bồ tát mà dạy, đại ý như vầy: Tất cả chúng sanh vì tham dục nên bị sanh tử luân hồi, không được giải thoát.  Nếu người đoạn tuyệt được Tham, Sân, Si, v.v… thì được thành quả Phật.  Thế nên người tu hành phải cầu Minh sư khai ngộ, rồi y theo hạnh nguyện của Bồ tát mà đoạn trừ hai chướng và cầu chứng quả Niết Bàn của Phật. 

       Các vị Bồ tát ở mười phương, đều do lòng Đại bi thanh tịnh làm chủ động và chí nguyện lợi tha thúc đẩy, nên không nỡ yên ở chỗ thanh tịnh tu giải thoát một mình, thích thú nơi cảnh tịch tịnh lo phần ích kỷ như hạng Tiểu thừa; mà Bồ tát thệ nguyện nhập thế độ sanh, lẫn lộn với trần lao để tùy duyên hóa độ.  Không sợ ô nhiễm, chẳng kể gian lao, không từ khó nhọc. 

       Như Ngài Địa Tạng Bồ tát nguyện rằng: 

“Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề

Địa ngục vị không thệ bất thành Phật.” 

       Tổ A Nan cũng thệ rằng: 

“…Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập

Như nhứt chúng sanh vị thành Phật

Chung bất ư khử thủ Nê...” 

HT. Thích Thiện Hoa
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
 BÀI HỌC KẾ TIẾP
(Phật Học Phổ Thông Khóa thứ VIII)
BÀI THỨ 06: CHƯƠNG THANH TỊNH HUỆ
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Xem tin ngày:


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712