Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

TRANG NHẤT > PHẬT HỌC PHỔ THÔNG
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 07/10/2008 (GMT+7)

Bài Thứ 15: 10 Món Ma Về Thọ Ấm, 10 Món Ma Về Tưởng Ấm

BÀI THỨ MƯỜI LĂM

I.MƯỜI MÓN MA VỀ THỌ-ẤM.

1.Thấy loài vật, thương khóc.

2.Chí dõng-mãnh bằng Phật.

3.Tâm nghĩ-tưởng khô-khan.

4.Ðặng chút ít cho là đầy-đủ.

5.Tâm buồn-rầu vô-hạn.

6.Vui cười không thôi.

7.Sanh đại ngã-mạn.

8.Tâm sanh khinh-an.

9.Chấp không.

10.Vì quá tham-ái nên sanh ra cuồng.

II.MƯỜI MÓN MA VỀ TƯỞNG-ẤM.

1.Tham cầu diệu-dụng.

2.Tham cầu du-ngoạn.

3.Cầu ngộ chơn-lý.

4.Móng tâm muốn biết nguồn gốc của muôn loài.

5.Tham cầu cảm-ứng linh-nghiệm.

6.Tham cầu ở chỗ vắng-vẻ u-tịch.

7.Tham cầu biết kiếp người.

8.Tham cầu thần-thông.

9.Tham cầu không không.

10.Tham cầu sống lâu.

BÀI THỨ MƯỜI LĂM

I.MƯỜI MÓN MA VỀ THỌ-ẤM

1.Thấy loài vật, thương khóc.

-         Này A-Nan, người tu thiền-định khi phá trừ sắc-ấm rồi, tâm-trí sáng-suốt; do hành-giả dụng công dãn-ép các vọng-tưởng thái-quá, nên phát sanh lòng thương-xót các loài vật vô cùng, cho đến thấy loài mòng-muỗi, thương cũng như con ruột, thương cho đến nỗi sa nước mắt khóc ròng.Nếu hành-giả giác-ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu hết, không có hại chi; còn mê lầm không biết, thì bị ma sầu-bi ám-ảnh vào tâm, rồi thấy người tự khóc ròng, tâm mất chánh-định, sau khi chết rồi đọa vào cảnh ma.

2.Chí dõng-mãnh bằng Phật.

-         Này A-Nan, người tu thiền-định khi sắc-ấm tiêu, thọ-ấm hiện bày, thấy có nhiều điều linh-ứng và những cảnh tốt đẹp hiện ra.Vì trong lòng cảm-khích thái-quá, nên hành-giả phát tâm đại dõng-mãnh, lập chí đồng với chư Phật, quyết tu một đời cho thành Phật, không chịu trải qua ba vô số kiếp. Nếu hành-giả giác-ngộ thì cảnh ấy lần lầu tiêu-diệt; còn mê lầm không biết, cho mình chứng Thánh thì bị ma nhập tâm, thấy người hay khoe-khoang hống-hách, ngã mạn không ai bằng, cho đến trên thấy không có Phật, dưới thấy không có người, mất chánh-định, sau khi chết rồi bị đọa vào ác-đạo.

3.Tâm nghĩ-tưởng khô-khan.

-         Lại nữa, người tu thiền-định, khi địa-vị cũ đã qua khỏi, địa-vị mới chưa chứng, lúc ấy bơ-vơ giữa chừng, vì trí-lực suy-kém, nên trong tâm sanh ra rất khô-khan, tất cả thời, nhớ nghĩ vẫn-vơ, rồi tự cho đó là tinh-tấn. Ðây vì trong lúc tu thiền, không có trí-tuệ sáng-suốt để phán-đoán. Nếu hành-giả hiểu biết thì không có hại; còn mê-lầm không biết, cho mình chứng Thánh thì bị ma ám-ảnh vào tâm, sớm chiều bốc quăng trái tim của mình, mất chánh-định, chết rồi đọa vào ác-đạo.

4.Ðặng chút ít cho là đầy-đủ.

-         Người tu thiền-định khi sắc-ấm tiêu, thọ-ấm hiện-bày, vì dùng huệ nhiều hơn định, mất sự thăng-bằng, nên gặp những cảnh thù-thắng hiện ra, sanh lòng nghi-ngờ cho là đức Tỳ-lô-giá-na Phật, mới đặng chút ít cho là đầy-đủ. Nếu hành-giả hiểu-biết thì không có hại; còn mê-lầm không biết cho mình chứng Thánh, thì bị ma ám-ảnh, khi gặp người tự xưng: “Ta đặng đạo vô thượng Bồ-đề”, sẽ mất chánh-định, sau đọa vào đường ma.

5.Tâm buồn-rầu vô-hạn.

-         Người tu thiền-định, khi cảnh cũ đã mất, địa-vị mới chưa chứng, tự thấy bơ-vơ; gặp cảnh gian-nan nguy-hiểm, sanh tâm buồn-rầu vô-hạn, như ngồi trên chông sắt, như uống thuốc độc, tâm chẳng muốn sống, thường cầu xin người giết giúp thân mạng mình, đặng sớm giải-thoát.Ðây là do trong khi tu-hành, hành-giả thiếu phương-tiện để lước qua những cảnh ấy. Nếu liễu-ngộ thì không hại; còn mê lầm chẳng biết, hành-giả cho mình chứng Thánh, thời bị ma ưu-sầu ám-ảnh, rồi tự cầm gươm đao lóc lấy thịt mình, ưa bỏ thân mạng, thường hay lo rầu hoặc vào ở núi non rừng rú, không muốn thấy người, mất tâm chánh-định, sau chết rồi đọa vào đường ma.

6.Vui cười không thôi.

-         Người tu thiền-định khi tâm được thanh-tịnh an ẩn rồi, bỗng nhiên sanh ra vui-mừng vô-hạn không thể ngăn được.Nếu hiểu-biết thời không hại; còn mê-lầm cho mình chứng Thánh, thì bị ma nhập vào tâm-phủ, thấy người cười hoài, đi trên đường-sá một mình ca múa, tự cho rằng: “Ta đã đặng vô-ngại giải-thoát”, mất chánh-định, sẽ đọa vào đường tà.

7.Sanh đại ngã-mạn.

-         Ngưòi tu thiền-định, khi thấy sắc-ấm tiêu, thọ-ấm hiện bày, tự cho mình được như thế là đầy đủ rồi, sanh tâm đại ngã-mạn, đối với mưòi phương chư Phật còn khinh-khi, huống hồ là Thinh-văn, Duyên-giác.Nếu hiểu-ngộ thì chẳng hại; còn hành-giả mê-lầm không biết cho là chứng Thánh, thì bị ma đại ngã-mạn nó nhập tâm, không lạy Phật Tổ, hủy-hoại kinh tượng Phật. Hạng người ấy thưòng nói với tín-đồ rằng: “Phật bằng cây, đất, đồng, chì; còn kinh tượng là giấy mực, có gì mà kính lạy; nhục thân này mới là chơn-thật thường còn, sao chẳng cung-kính, thật là điên-đảo”. Tín-đồ nghe rồi tin theo, đốt kinh chôn Phật. Người làm cho chúng-sanh nghi-lầm như thế, sau khi chết rồi bị đọa vào địa ngục vô-gián.

8.Tâm sanh khinh-an.

-         Người tu thiền-định, khi sắc-ấm tiêu, thọ-ấm hiện-bày, trong tâm sanh ra vô-lượng khinh-an, rồi tự cho mình đã chứng Thánh, đặng đại tự-tại. Nếu hành-giả hiểu-biết thì không hại; còn mê-lầm không biết thì bị ma nhập tâm, rồi tự cho mình đã đầy đủ, không cần tu tấn, mất chánh định, sau khi chết rồi bị đọa vào đường ta.

9.Chấp không.

-         Người tu thiền-định, khi sắc-ấm tiêu, thọ-ấm hiện bày, trong tâm rỗng sáng, rồi sanh ra chấp đoạn-diệt, bác không nhân-quả, không tội phước, tất cả đều không. Nếu hành-giả hiểu-biết thời không hạ, còn mê-lầm không biết chấp mình chứng Thánh thì bị ma nhập tâm, rồi chê-bai người trì giới cho là tu hạnh tiểu-thừa, tự xưng mình là Bồ-tát ngộ chơn-lý không rồi, không còn trì-giới và phạm giới nữa, vẫn ăn thịt uống rượu làm những việc tà dục. Do thần lực của ma, nó làm cho tín-đồ say-mê, thương-yêu cung-phụng, luôn luôn trung-thành, chẳng sanh lòng nghi-ngờ hủy-báng. Vì ma nhập lâu ngày làm cho điên, đến đỗi ăn uống những đồ nhơ-uế, mà cho cũng như là uống rượu ăn thịt, phá các giới cấm của Phật, hoàn-toàn chấp không, làm mất chánh-kiến của mình, sau khi chết rồi bị đọa vào đường ta.

10.Vì quá tham-ái nên sanh ra cuồng.

-         Người tu thiền-định, khi sắc-ấm tiêu, thọ-ấm hiện-bày, sanh ra vô cùng ái-dục, đến đỗi phát cuồng.Nếu hành-giả giác-ngộ thì cảnh đó hết dần, còn mê lầm không biết cho là chứng Thánh, thì bị ma nhập tâm, rồi khuyến-hóa người đời bình-đẳng hành dục; bảo họ rằng: “hành dục là đạo Bồ-đề, người hành dâm-dục là kẻ duy-trì chánh-pháp”.Do thần lực của ma làm cho người cuồng kia chinh-phục được cả ngàn muôn người, đến chừng ma nhàm-chán, bỏ người tu thiền kia rồi, lúc bấy giờ hành-giả không còn oai-đức gì nữa, bị luật nước giam-cầm, đến khi lâm-chung đọa vào địa-ngục vô-gián.

TÓM LẠI

-         A-Nan, mười cảnh ma này, đều do trong lúc tu thiền, hành-giả dụng tâm phát rừ thọ-ấm, nên tự hiện ra các cảnh như vậy.Nếu hành-giả mê-lầm không biết, cho rằng chứng Thánh, thì bị ma dựa vào, làm nhiễu-hại đến thế; chết rồi đọa vào địa-ngục vô-gián.

-         Sau khi ta nhập-diệt, các ông nên đem lời ta dạy đây mà truyền dạy cho chúng-sanh đời sau, bảo hộ người tu-hành được thành đạo Bồ-đề, chớ để cho họ gặp các loài ma-chướng làm hại, mà phải bị đọa vào ác-đạo.

II.MƯỜI MÓN MA VỀ TƯỞNG-ẤM

1.Tham cầu diệu-dụng.

-         A-Nan, người tu thiền-định, khi phát-minh được diệu định rồi, lại khởi tâm tham-cầu những việc diệu-dụng và linh-nghiệm.Khi đó thiên-ma được biết, gặp dịp thuận-tiện, nen xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia lại không biết, tự cho mình đặng đạo vô-thượng Niết-bàn, cũng thường nói ra kinh pháp.Trong giây phút, thân hình người bị nhập kia, biến-hiện ra ông thầy, cô ni, vị Ðế Thích hay người phụ-nữ v.v..., hoặc ở trong nhà tối, từ nơi thân họ chiếu ra hào-quang ánh sáng. Người đời lầm cho là Bồ-tát thật, rồi tin nghe theo lời ma giáo-hóa, sanh tâm buông-lung, phá giới-luật của Phật, lén làm việc tham-dục. Người này ưa nói những điềm tai-biến lạ-lùng, hoặc nói chỗ kia có Phật ra đời, năm nào nổi đao binh giặc-giã, năm nào có hỏa-hoạn v.v… khủng-bố tinh-thần dân-chúng, khiến cho người hao tài tốn của. Ðến khi ma kia nhàm-chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị giam cầm. Các ông nếu biết trước thời khỏi vào luân-hồi; còn mê-lầm không biết thì đọa vào ác-đạo.

2.Tham cầu du-ngoạn.

-         A-Nan, hành-giả khi tu thiền, trong tâm muốn xuất thần dạo chơi. Lúc bấy giờ Thiên-ma Ba-tuần hiểu biết, được dịp thuận-tiện nhiễu-hại, nên nó xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia lại không biết, tự nói mình đặng đạo vô thượng Niết-bàn, miệng cũng nói kinh pháp thông-suốt, làm cho những người nghe đều tự thấy thân mình hóa ra sắc vàng sáng-rỡ, ngồi trên tòa sen báu, đặng những điều chưa từng có.Người đời lầm-tưởng là Bồ-tát thị-hiện.Người bị ma nhập kia lại dạy người phá giới-luật của Phật âm-thầm làm việc tham-dục, miệng ưa nói chuyện chư Phật giáng-thế, như: ở xứ kia, ông đó là đức Phật nào thị-hiện. Người nọ là vị Bồ-tát chi thị-hiện v.v… làm cho ngưòi thấy, nghe sanh lòng khao-khát, tâm tà-kiến thêm mạnh, giống trí tiêu-mòn. Ðến lúc ma kia nhàm-chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập ấy đều bị bắt cả.

-         Các ông nếu sớm giác-ngộ thì khỏi vào luân-hồi; còn mê lầm không biết thì bị đọa vào địa-ngục.

3.Cầu ngộ chơn-lý.

-         Lại nữa, người tu thiền-định, trong tâm tham-cầu ngộ chơn-lý. Lúc bấy giờ Thiên-ma Ba-tuần biết được ý muốn, nên xuất hồn nhập vào người, mà người tự không biết, cho rằng ta đặng đạo vô-thượng Niết-bàn, miệng cũng nói kinh pháp, làm cho thính-giả tuy chưa nghe pháp, mà tâm tự khai-ngộ, biết được việc nhiều đời trước, hoặc biết rõ được tâm-tánh người, hoặc thấy cả cảnh địa-ngục, biết trước những họa phước ở nhơn-gian, miệng tự đọc kinh hay nói kệ, mỗi người đều tự vui mừng, cho là đặng những việc chưa từng có. Người đời mê-lầm cho là Bồ-tát thị-hiện. Ma kia lại ưa nói: “Phật có lớn nhỏ, Phật thiệt, Phật giả, Phật nam, Phật nữ, đức Phật kia là đức Phật trước, đức Phật nọ là đức Phật sau; Bồ-tát cũng vậy”, làm cho người mất chánh-tín lại sanh tà-kiến, tâm tánh buông lung, phá giới-luật của Phật, lén làm việc tham-dục.Ðến khi chúng ma kia sanh tâm nhàm-chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt. Các ông biết trước thời khỏi bị luân-hồi; còn mê-lầm tin theo thời đọa vào địa-ngục.

4.Móng tâm muốn biết nguồn gốc của muôn loài.

-         Lại nữa, người tu thiền-định, khi ở trong định, móng tâm muốn biết cùng tột căn-nguyên của muôn vật, thỉ-chung sanh-hóa thế nào. Khi đó Thiên-ma hiểu-biết ý muốn, gặp dịp thuận-tiện để khuấy-nhiễu, nên xuất hồn đến nhập cho người, mà người bị nhập kia lại không biết, cho mình đặng đạo vô-thượng Niết-bàn, cũng thường nói kinh pháp.Chúng ma kia dùng oai-thần nhiếp-phục quần-chúng, làm cho thính-giả tuy chưa nghe pháp mà trong lòng đã tự kính-phục.Chúng ma nói: “Thân thịt hiện tiền đây là Bồ-đề Niết-bàn, là Pháp-thân của Phật”. Chúng ma lại nói: “Cha cha con con tiếp nối sanh nhau, đó là Pháp-thân thường-trụ bất diệt”.Và thường nói: “Mắt, tai, mũi, lưỡi là cảnh tịnh-độ, nam căn và nữ căn tức là Bồ-đề Niết-bàn”. Nhưng người mê lầm không biết tưởng là Bồ-tát thị-hiện, tin-tưởng quy-y theo, cho là một đấng hy-hữu chưa từng có.Mất tâm chánh-tín, phá giới-luật của Phật, âm-thầm làm hạnh tham-dục. Ðến lúc ma kia nhàm-chán bỏ đi rồi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả.Các ông nếu biết trước thì khỏi bị luân-hồi, còn mê lầm tin theo thời bị đọa vào địa-ngục vô-gián.

5.Tham cầu cảm-ứng linh-nghiệm.

-         Người tu thiền định vì móng tâm tham cầu sự cảm-ứng linh-nghiệm, nên Thiên-ma biết được ý muốn, nó xuất hồn đến gá vào người, mà người kia không biết, tự cho mình đặng đạo vô-thượng Niết-bàn, cũng thường nói kinh pháp. Ma lại dùng thần-lực khiến cho những người nghe pháp đều thấy thân-thể người bị nó nhập kia già-nua như người trăm ngàn tuổi sanh lòng thương mến, đêm ngày hầu-hạ không biết mỏi-mệt, và tứ sự cúng-dường. Nó lại làm cho người người kính-trọng là vị Tiên-sư hay Thiện-tri-thức. Ðối với người, nó ưa nói việc huyền-ảo như: “Ðời trước ta tế-độ người kia, người nọ.Ðời trước người kia là anh em hay vợ con của ta, đời nay ta tế-độ, để cùng nhau sẽ sanh về thế-giới kia và cúng-dường đức Phật nọ”; hoặc nói: “Có cõi Trời Ðại-quang-minh, tất cả các đức Phật đều ở đó”. Những ngưòi mê-muội không biết, lầm cho là Bồ-tát thị-hiện, tin-tưởng kính-trọng vô-cùng, mất tâm chánh-tín, phá giới-luật của Phật, âm-thầm làm việc tham-dục.Ðến khi chúng ma kia sanh tâm nhàm bỏ, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt. Các ông biết trước thời khỏi vào luân-hồi, còn tin-tưởng nghe theo thì đọa vào địa-ngục vô-gián.

6.Tham cầu ở chỗ vắng-vẻ u-tịch.

-         Người tu thiền định, khép mình nơi khổ-hạnh, tham cầu ở chỗ vắng-vẻ tịch-mịch. Khi đó Thiên-ma Ba-tuần biết được ý muốn, nên xuất hồn nhập vào người, mà người kia không biết, cho mình chứng đạo vô-thượng Niết-bàn, cũng thường hay nói pháp.Ma dùng thần-lực khiến cho các người nghe đều biết được đời trước của mình. Hoặc trong chỗ đông người, nó chỉ một người nào đó nói rằng: “Người này chưa chết, mà đã thành súc-sanh”.Nói rồi, ma nó bảo một người khác đạp cái đuôi, thì người kia biến thành súc-sanh, đứng dậy không được, làm cho đồ-chúng hết sức kính-phục. Có ai vừa móng tâm-niệm gì, thì ma nó liền biết và nói ra ngay. Ngoài giới-luật của Phật, chúng còn giữ thêm những điều khổ-hạnh, phỉ-báng các thầy Tỳ-kheo, mắng-nhiếc tín-đồ, làm tiết-lộ bí mật của người mà không sợ người hiềm ghét, thường nói những việc họa-phước sắp đến, không sai một mảy. Ðến lúc ma kia nhàm bỏ rồi, thì thầy trò bị ma nhập đều bị bắt. Các ông biết trước thời không vào luân-hồi; còn mê-mờ tin theo thì đọa vào địa-ngục vô-gián.

7.Tham cầu biết kiếp người.

-         Người trong khi tu thiền định, móng tâm tham cầu biết kiếp trước của mình. Khi đó Thiên-ma hiểu biết, gặp dịp thuận-tiện, nên xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia không biết, tự cho mình đặng đạo vô-thượng Niết-bàn, cũng thường nói kinh pháp, hoặc làm cho người tình-cờ đặng châu-báu. Nó hóa ra một con vật ngậm hột châu hay những vật kỳ-quái đem đến đưa cho người.Nó chỉ ăn rau-rác đon-sơ, không dùng đồ ngon quí, có khi mỗi ngày chỉ ăn một hột mè, hột bắp, mà thân hình vẫn mập tốt. Chúng thường nói: “Xứ kia có kho báu, chỗ nọ có các vị Thánh Hiền ẩn”.Chúng là cho người thấy những điều kỳ-dị, hoặc nói những việc tham-dục, phá giới-luật của Phật, âm-thầm làm hạnh dâm-dục.Ðến khi ma kia nhàm bỏ rồi, thầy trò người bị nhập đều bị bắt cả.   Các ông biết trước thì khỏi vào luân-hồi; còn mê-lầm tin theo, thì đọa địa-ngục.

8.Tham cầu thần-thông.

-         Người tu thiền định, móng tâm muốn được thần-thông biến-hóa. Khi đó Thiên-ma liền biết, nên xuất hồn nhập cho người, mà người không biết, tự cho rằng: “Ðặng đạo vô-thượng Bồ-đề”. Miệng nói kinh pháp và một tay cầm lửa, một tay rứt ánh-sáng phân-phát để trên đầu của thính-giả.Mỗi người đều thấy trên đầu có ánh-sáng dài đến vài thước, mà chẳng biết nóng; hoặc đi trên nước hay ngồi trên hư-không vẫn tự-tại; hoặc vào trong bình, vô trong đãy (bọc), đi ngang qua vách tường, mà không bị chướng ngại.Chỉ trừ khi đối với binh-đao, thì họ không tự-tại.Họ tự xưng là Phật mà thân mặc đồ thế-gian, thọ các thầy Tỳ-kheo lễ bái, chê bai người tham-thiền và trì-giới, mắng-nhiếc đồ-chúng, làm tiết-lộ việc nhà người mà không sợ người hiềm-giận.Họ thường nói với người: “Ta đã đặng thần thông tự-tại”; hoặc làm cho người thấy được cõi Phật (ma hiện ra cõi Phật) đem những điều dở hèn làm việc truyền đạo và khen-ngợi việc hành-dục. Ðến lúc ma nhập kia nhàm bỏ, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả.Các ông biết trước thời khỏi vào luân-hồi; còn mê-lầm tin theo thời đọa vào địa-ngục vô-gián.

9.Tham cầu không không.

-         Người khi tu thiền định, tâm ưa nhập-diệt, tham cầu không không. Khi ấy Thiên-ma liền biết, đặng dịp thuận-tiện, nên xuất hồn nhập cho người, mà người kia chẳng biết, tự cho mình đặng đạo vô-thượng Niết-bàn, miệng nói kinh pháp.Hoặc ở trong chỗ đông người, người ấy tự biến mất, không ai thấy được, rồi tình-cờ từ trên hư-không hiện ra, khi ẩn khi hiện thần-diệu vô cùng, hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, khi duỗi tay chân ra thì thơm nực mùi hương chiên-đàn, chê bai giới-luật, hủy-báng người xuất-gia, bác không có nhơn-quả, cho rằng chết rồi mất hẳn, không có đầu-thai, âm-thầm làm việc tham-dục, khiến cho những người thọ-dục, cũng chấp không có nhơn-quả tội phước v.v…Ðến lúc ma nhàm bỏ, thì thầy trò người phải ma nhập kia đều bị bắt cả.Các ông biết trước thời khỏi vào luân-hồi; còn mê-lầm không biết thì đọa vào địa-ngục vô-gián.

10.Tham cầu sống lâu.

-         Người tu thiền định, móng tâm tham cầu sống lâu. Lúc bấy giờ Thiên-ma hiểu biết, xuất hồn nhập vào người, mà người tự không biết, nói mình đặng đạo vô-thượng Niết-bàn, miệng thưòng nói kinh pháp và đi qua lại các thế-giới được tự-tại không ngăn-ngại; mặc dù đường xa muôn dặm, nhưng đi trong nháy mắt đã trở về đến chỗ, lại lấy những vật ở phương xa kia đem về làm tin. Hoặc ở trong một căn nhà nhỏ, nó bảo người đi thiệt mau, từ vách bên này qua vách bên kia, đi mấy năm cũng không đến; hoặc thường nói: “Chúng-sanh trong mười phương đều là con của ta, ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra thế-giới, ta là Phật đầu tiên tự-nhiên có, chẳng nhơn tu-hành mà được”; hoặc ngồi nói lầm-thầm một mình như người cuồng, khiến cho người đời tin-tưởng là Phật thiệt.

-         Các ông biết trước thì khỏi bị luân-hồi; còn mê-lầm tin theo thời đọa vào địa-ngục vô-gián.

TÓM LẠI

-         A-Nan, mười món ma tưởng-ấm nay, ở trong đời mạt-pháp, sẽ giả làm người xuất-gia tu-hành trong đạo của ta, hoặc nhập cho người, hoặc tự hiện hình, đều tự xưng rằng: “Ðã chứng quả Phật”.Chúng khen ngợi việc dâm-dục, phá giới-luật của Phật. Ma thầy, ma trò cùng nhau truyền dạy, làm hại cho người đến nhiều đời lắm, khiến người chơn-tu mất chánh-kiến, bị đọa làm bà con quyến-thuộc của ma.

-         Các ông ngày nay đã được độ ra khỏi sanh-tử luân-hồi rồi, vậy các ông phải khởi lòng đại từ bi, không nên nhập-diệt sớm, phải nguyện ở lại đời mạt-pháp để cứu-độ những người chơn-chánh tu-hành đời sau, khỏi bị ma nhiễu-hại.

-         Các ông tuần theo lời ta dạy đây, mới gọi là đền đáp ơn Phật. Các ông gắng bảo-hộ người tu-hành, nên đem lời nói của ta đay truyền dạy cho chúng-sanh đời sau, khiến cho họ hiểu rõ các việc ma, để khỏi bị thiên-ma nhiễu-hại và mau được thành đạo vô-thượng.

HT. Thích Thiện Hoa
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
 BÀI HỌC KẾ TIẾP
(Phật Học Phổ Thông Khóa thứ VII)
BÀI THỨ 16: 10 MÓN MA VỀ HÀNH ẤM, 10 MÓN MA VỀ THỨC ẤM
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Xem tin ngày:


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712